Lag (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1976:108
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:920
Länk: Länk till register

SFS nr:

1976:108
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1976-03-25
Ändrad: t.o.m. SFS

2014:920
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Bestämmelserna i denna lag äger enligt förordnande av regeringen tillämpning i förhållande till stat som har tillträtt Haagkonventionen den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet.

Regeringen får förordna att lagen skall tillämpas också i förhållande till en annan stat eller del av stat som under i huvudsak likvärdiga förutsättningar som anges i denna lag erkänner och verkställer svenska avgöranden angående underhållsskyldighet. En sådan stat eller del av stat skall vid tillämpningen av denna lag jämställas med de stater som avses i första stycket. Lag (1988:258).

2 §   Lagakraftvunnet avgörande av behörig myndighet i fördragsslutande stat gäller även här i riket, om det avser skyldighet att på grund av föräldraskap utge underhållsbidrag för tid innan den underhållsberättigade har fyllt tjugoett år eller ingått äktenskap eller avser skyldighet att utge underhållsbidrag till make eller förutvarande make.

Har fördragsslutande stat förbehållit sig att ej erkänna och verkställa avgörande, varigenom underhållsbidrag har bestämts till visst belopp att utges en gång för alla, kan regeringen förordna att sådant avgörande som har meddelats i den staten ej skall gälla här i riket.

3 §   Med avgörande avses i denna lag dom eller slutligt beslut av domstol eller annan myndighet.

Vad i lagen sägs om avgörande gäller i tillämpliga delar också förlikningsavtal, som har träffats inför domstol eller annan myndighet i fördragsslutande stat och som kan verkställas där.

Har fördragsslutande stat avgivit förklaring att konventionen skall gälla även sådan officiell handling (acte authentique) rörande underhållsskyldighet som har upprättats av eller inför myndighet eller offentlig funktionär och som omedelbart kan läggas till grund för verkställighet i den stat där handlingen har upprättats, kan regeringen förordna att vad som sägs om avgörande i lagen skall i tillämpliga delar gälla även handling av nämnda slag.

4 §   Erkännande eller verkställighet av avgörande kan vägras
   1. om erkännande eller verkställande av avgörandet är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket,
   2. om avgörandet har påverkats av svikligt förfarande i samband med handläggningen,
   3. om mål angående samma sak är anhängigt här i riket och talan däri har väckts innan talan väcktes i den andra staten,
   4. om här i riket har meddelats avgörande angående samma sak,
   5. om i annan stat har meddelats avgörande angående samma sak och det avgörandet uppfyller övriga villkor för att gälla här i riket.

Avgörande mot utebliven svarande gäller här i riket endast om stämning med underrättelse om det väsentliga innehållet i kärandens talan har delgivits svaranden enligt föreskrifterna i den stat, där avgörandet har meddelats, och denne med hänsyn till omständigheterna har haft tillräcklig tid för att svara i saken.

5 §   Avgörande anses vara meddelat av behörig myndighet i fördragsslutande stat
   1. om den underhållsskyldige eller den underhållsberättigade hade sitt hemvist i den staten, när talan väcktes,
   2. om den underhållsskyldige och den underhållsberättigade var medborgare i den staten, när talan väcktes,
   3. om den underhållsskyldige uttryckligen har godtagit att saken prövas av myndigheten eller utan invändning angående myndighetens behörighet har ingått i svaromål i saken.

Utöver vad som följer av första stycket skall myndighet i fördragsslutande stat som har meddelat avgörande angående underhåll anses behörig, om underhållet utgår med anledning av äktenskapsskillnad eller legal separation eller med anledning av ogiltighetsförklaring eller återgång av äktenskap samt beslutet härom har meddelats av myndighet i samma stat och myndigheten i sådant hänseende var behörig enligt svensk lag.

Vad myndighet i fördragsslutande stat har funnit utrett angående de omständigheter, på vilka myndigheten har grundat sin behörighet, skall godtagas.

6 §   Har offentligt organ på grund av avgörande som avses i denna lag betalat bidrag till underhållsberättigad, äger organet i hans ställe ansöka om erkännande eller verkställighet av avgörandet, om organet är behörigt därtill enligt lagen i den stat det tillhör.

Har avgörande meddelats på ansökan av offentligt organ, som har utgivit bidrag i förskott till underhållsberättigad, fordras för att avgörandet skall gälla här i riket, utöver vad som följer av 1--5 §§,
   1. att det offentliga organet kan erhålla återbetalning av den underhållsskyldige enligt lagen i den stat det tillhör,
   2. att skyldighet att utge underhåll till den underhållsberättigade är föreskriven i den lag som är tillämplig enligt svensk internationell privaträtt.

Ett offentligt organ, som enligt lagen i den stat det tillhör har till uppgift att för den underhållsberättigades räkning ta emot betalning av underhållsbidrag och som för detta ändamål har övertagit den underhållsberättigades rätt att kräva ut bidraget, får i dennes ställe ansöka om erkännande och verkställighet av ett avgörande angående underhållsskyldighet. Lag (1988:1220).

7 §   Avgörande, som gäller här i riket enligt denna lag, skall på ansökan verkställas här.

Ansökan får avse avgörandet i dess helhet eller del därav.

8 §   Även icke lagkraftvunnen dom angående underhåll, vilken får verkställas i den stat där den har meddelats, skall på ansökan verkställas här. Detsamma gäller domstols beslut om underhåll för tiden intill dess lagakraftägande dom eller beslut föreligger, om beslut av detta slag kan meddelas av svensk domstol i motsvarande fall.

Ansökan enligt första stycket får icke bifallas, om hinder mot verkställighet av lagakraftvunnet avgörande skulle föreligga enligt denna lag.

9 §   En ansökan om att ett avgörande ska förklaras verkställbart görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in
   1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en myndighet,
   2. bevis om att exekutionstiteln får verkställas i den stat där den har upprättats,
   3. om ansökan avser en dom eller ett beslut om underhållsskyldighet som har meddelats mot någon som har uteblivit, en handling i original eller i bestyrkt kopia som utvisar att stämning med underrättelse, som avses i 4 § andra stycket, har delgetts i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där domen eller beslutet har meddelats,
   4. om sökanden är ett offentligt organ, behövliga handlingar om organets behörighet att begära verkställighet,
   5. en bestyrkt översättning av handlingarna till svenska, såvida inte tingsrätten anser att det inte behövs.
Lag (2014:920).

10 §   Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om tvångsmedel i avgörandet ska dock inte tillämpas. Lag (2014:920).

11 §   Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:920).

12 §   Föreskrifterna i denna lag gäller ej i förhållande till Danmark, Finland, Island och Norge, i den mån särskilda bestämmelser äger tillämpning.


Övergångsbestämmelser

1976:108

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

I fråga om underhållsbidrag, som har fastställts i stat som avses i 1 § första stycket före konventionens ikraftträdande i förhållande till den staten, gäller lagen endast såvitt avser bidragsbelopp som förfaller till betalning efter ikraftträdandet. Lag (1988:258).

2014:920
   1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
   2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.