SFS 1988:1220

881220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1220 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring i lagc n (1976:108) om erkännande och

den 12 december 1988 verkställighet av utländskt avgörande angående

underhållsskyldighet;

utfärdad den 1 d ecember 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § lagen (1976: 108) om er kän­

nande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyl­

dighet skall ha följande lydelse.

6 § Har olfentligt organ på grund av avgörande som avse s i denna lag

betalat bidrag till underhållsberättigad, äger organet i hans ställe ansöka

om erkännande eller verkställighet av avgörandet, om organet är behörigt
därtill enligt lagen i d en stat det tillhö r.

Har avgörande meddelats på ansökan av olfentligt organ, som har

utgivit bidrag i förskott till underhållsberättigad, fordras för att avg öran­

det skall gälla här i riket, utö ver vad som följer av 1 - 5 §§,

1. att det offentliga organet kan erhålla återbetalning av den un derhålls­

skyldige enligt lagen i de n stat det tillhö r,

' Prop, 1988/89: 32, LUI 5, rskr. 7.

¬

background image

2. att skyldighet att utge underhåll till den underhållsberättigade är

SFS 1988:1220

Föreskriven i den lag som är tillämplig enligt svensk internationell privat­
rätt.

Ett offentligt organ, som enligt lagen i den sta t det tillhör har till uppgift

att för den underhållsberättigades räkning ta emot betalning av underhålls­

bidrag och som för detta ändamål har övertagit den underhållsberättigades
rätt a tt kräva ut bidraget, får i dennes ställe ansöka om erkännande och
verkställighet av ett avgörande angående underhållsskyldighet.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.