SFS 1979:1001

791001.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:OEHVRH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:15px;font-family:OEHVRH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:OEHVRH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:55px;font-family:XCRDEX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;line-height:21px;font-family:OEHVRH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;line-height:20px;font-family:OEHVRH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:16px;line-height:22px;font-family:OEHVRH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:OEHVRH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:OATADK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:22px;font-family:OEHVRH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:20px;font-family:OEHVRH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:85px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1979:1001 </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:447px;white-space:nowrap" class="ft10">av nordiska faderskapsavg�randen </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom frftn tryc ket ^ </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft12">iiinirdad den 6 december 1979. </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft11">den 13 december 1979 </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft12">2598 </p> <p style="position:absolute;top:1199px;left:-3px;white-space:nowrap" class="ft13"><i><b>^&amp;�^� </b></i></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut&#34; f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � En lagakraftvunnen dom som har meddelats i Danmark, F inland i </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft12">land eller Norge och som avser faderskap till barn g�ller �ven i Sverigj ^ </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft12">Med dom j�m st�lls i denna lag f�rlikning som har ing�tts inf�r domstol j </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft12">Danmark. </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft15">2 � En fastst�llelse av faderskap i annan form �n genom dom g�lleri Sve. <br/>rige. om fastst�llelsen har skett i D anmark, Finland, Island eller Norge </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � En dom eller fastst�llelse som avses i I och 2 �� g�l ler dock inte i </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft12">Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft12">1. om domen eller fastst�llelsen st�r i strid med en h�r i landet giltigdom </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft15">i en r�tteg�ng som p�b�rjades innan den andra r�tteg�ngen inleddes el!;r <br/>innan fastst�llelsen skedde, </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft12">2. om domen eller fastst�llelsen st�r i strid med en h�r i la ndet giltig fast�</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft17">st�llelse av faderskap i ann an form �n genom dom, s�vida denna fastst�l�<br/>lelse skedde innan r�tteg�ngen p�b�rjades eller innan den andra fastst�l el�<br/>sen skedde, </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft12">3. om det h�r eller utomlands p�g�r en r�tteg�ng ang�ende faderskapet </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft15">som kan leda till en dom som g�ller i Sv erige och denna r�tteg�ng p�b�ija-<br/>des innan den andra r�tteg�ngen inleddes eller innan fastst�llelsen skedde. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft12">4. om det skulle vara uppenbart of�renligt med grunderna lor d en </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft12">svenska r�ttsordningen att erk�nna domen eller fastst�llelsen. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft12">4 � V�cks vid en s vensk domstol talan ang�ende faderskapet till ett barn </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft12">men p�g�r redan en r�tteg�ng ang�ende faderskapet i Danm ark, Finland-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft12">Island eller Norge, skall talan avvisas eller f�rklaras vilande i v�ntanp5la�</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft12">gakraftvunnen dom i den utl�ndska r�tteg�ngen. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft11">uiii,,,11 uuiii I uc n uiianusKa raiiegangen. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft12">P�g�r en r�tteg�ng om faderskap i Danmark, Finland, Island eller NW </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft12">ge, f�r en svensk barnav�rdsn�mnd inte godk�nna ett erk�nnande a\ </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft12">derskapet. </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft11">'Pr�P- 1979/80: 5, LU 1979/80:12. rskr 47. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">Dennalagtr�derikraltdenl januari 1980. . </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft20">SF�;TQ7q.lJini </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">Lagen till�mpas �ven p� en dom som har meddelatsf�re lagens ikrafltr�-</p> <p style="position:absolute;top:91px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft24">d;,ndc och p � en fastst�lle lse som dessf�rinnan har skett i annan form �n <br/>j^nofTi dom. Detta galler dock inte om domen ellerfastst�U�lsen st�r i strid </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">en annan dom eller fastst�lleise som ocks� har kommit til l st�nd f�re </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">ilrafttr�dandet, antingen t Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">,ller n�r den senare domen eller fastst�llelsen �r giltig h�r i landet, i n�got </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>annat land. </i></p> <p style="position:absolute;top:234px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">Paregeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">THORBJ�RN F�LLDIN </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft22">H�KAN WINBERG </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1979:1001

av nordiska faderskapsavg�randen

Utkom frftn tryc ket ^

iiinirdad den 6 december 1979.

den 13 december 1979

2598

^&�^�

Enligt riksdagens beslut" f�reskrivs f�ljande.

1 � En lagakraftvunnen dom som har meddelats i Danmark, F inland i

land eller Norge och som avser faderskap till barn g�ller �ven i Sverigj ^

Med dom j�m st�lls i denna lag f�rlikning som har ing�tts inf�r domstol j

Danmark.

2 � En fastst�llelse av faderskap i annan form �n genom dom g�lleri Sve.
rige. om fastst�llelsen har skett i D anmark, Finland, Island eller Norge

3 � En dom eller fastst�llelse som avses i I och 2 �� g�l ler dock inte i

Sverige,

1. om domen eller fastst�llelsen st�r i strid med en h�r i landet giltigdom

i en r�tteg�ng som p�b�rjades innan den andra r�tteg�ngen inleddes el!;r
innan fastst�llelsen skedde,

2. om domen eller fastst�llelsen st�r i strid med en h�r i la ndet giltig fast�

st�llelse av faderskap i ann an form �n genom dom, s�vida denna fastst�l�
lelse skedde innan r�tteg�ngen p�b�rjades eller innan den andra fastst�l el�
sen skedde,

3. om det h�r eller utomlands p�g�r en r�tteg�ng ang�ende faderskapet

som kan leda till en dom som g�ller i Sv erige och denna r�tteg�ng p�b�ija-
des innan den andra r�tteg�ngen inleddes eller innan fastst�llelsen skedde.

4. om det skulle vara uppenbart of�renligt med grunderna lor d en

svenska r�ttsordningen att erk�nna domen eller fastst�llelsen.

4 � V�cks vid en s vensk domstol talan ang�ende faderskapet till ett barn

men p�g�r redan en r�tteg�ng ang�ende faderskapet i Danm ark, Finland-

Island eller Norge, skall talan avvisas eller f�rklaras vilande i v�ntanp5la�

gakraftvunnen dom i den utl�ndska r�tteg�ngen.

uiii,,,11 uuiii I uc n uiianusKa raiiegangen.

P�g�r en r�tteg�ng om faderskap i Danmark, Finland, Island eller NW

ge, f�r en svensk barnav�rdsn�mnd inte godk�nna ett erk�nnande a\

derskapet.

'Pr�P- 1979/80: 5, LU 1979/80:12. rskr 47.

background image

Dennalagtr�derikraltdenl januari 1980. .

SF�;TQ7q.lJini

Lagen till�mpas �ven p� en dom som har meddelatsf�re lagens ikrafltr�-

d;,ndc och p � en fastst�lle lse som dessf�rinnan har skett i annan form �n
j^nofTi dom. Detta galler dock inte om domen ellerfastst�U�lsen st�r i strid

en annan dom eller fastst�lleise som ocks� har kommit til l st�nd f�re

ilrafttr�dandet, antingen t Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige

,ller n�r den senare domen eller fastst�llelsen �r giltig h�r i landet, i n�got

annat land.

Paregeringens v�gnar

THORBJ�RN F�LLDIN

H�KAN WINBERG

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.