SFS 1990:1529

901529.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1529 Lag

."I"

Utkom frän trycket

oiE äniårmg �0 lagcE (1979:1001) om erkäimande av

den 15 januari 1991

Eiordiska faderskapsavgöraiideE;

utfärdad den 13 december 1990.

<wiir

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1979:1001) om erkän-

nande av nordiska faderskapsavgöranden skall ha följande lydelse.

i

4 § Väcks vid en svensk domstol talan angående faderskapet till ett barn

men pågår redan en rättegång angående faderskapet i Da nmark, Finland,
Island eller Norge, skall talan avvisas eller förklaras vilande i väntan pä

lagakraftvunnen dom i den utländska rättegången.

2816

' Prop, 1990/91:8, LU13, rskr. 53.

'.i.y

¬

background image

^ Pågår en rättegång om faderskap i Danmark, Finland, Island eller

SFS 1991:1529

Norge, får en svensk socialnämnd inte godkänna en bekräftelse av fader­

skapet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.