SFS 2005:441 Lag om ändring i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden / SFS 2005:441 Lag om ändring i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
050441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:1001) om erkännande av
nordiska faderskapsavgöranden;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1979:1001) om erkän-

nande av nordiska faderskapsavgöranden skall införas en ny paragraf, 5 §,
av följande lydelse.

5 § Det som sägs i 3 och 4 §§ om faderskap gäller även föräldraskap enligt
1 kap. 9 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

SFS 2005:441

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.