SFS 2007:1280 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer / SFS 2007:1280 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
071280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på
okända borgenärer;

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 5 a § lagen (1981:131) om

kallelse på okända borgenärer

2 orden ⬝en kronofogdemyndighets⬝ ska bytas

ut mot ⬝Kronofogdemyndighetens⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41.

2 Senaste lydelse av 5 a § 2004:240.

SFS 2007:1280

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.