SFS 1981:131

810131.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:131

om kallelse på okända borgenärer;

utkom från trycket

den 10 mars 1 981

Utfärdad den 29 januari 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Om rätt att i vissa fall ansöka om kallelse på okända borgenärer finns

bestämmelser i 2 o ch 3 §§. Bestämmelserna i denna lag gäller också när så­

dan kallelse sker enligt annan lag eller författning, i den mån inte annat föl­

jer av vad som är särskilt föreskrivet.

2 § När bouppteckning har skett efter en avliden, får efterlevande make,

arvinge, testamentstagare, boutredningsman eller testamentsexekutör an­
söka om kallelse på den avlidnes okända borgenärer. Var den avlidne gift,

får kallelse sökas även på den efterlevande makens okända borgenärer.

3 § När boskillnad har beviljats eller det har dömts till älctenskapsskill-

nad, får vardera maken ansöka om kallelse på egna eller andra makens

okända borgenärer.

Kallelse på okända borgenärer får också sökas av förmyndaren, när nå­

gon har förklarats omyndig.

Förfarandet

4 § Ansökan om kallelse på okända borgenärer görs vid den tingsrätt där

gäldenären bör svara i tvistemål i a llmänhet eller, om gäldenären är avli­

den, där han hade bort svara i sådana mål.

Sökanden skall bifoga en forteckning över gäldenärens kända borgenä­

rer och såvitt möjligt ange deras adress.

5 § Kallelse på gäldenärens okända borgenärer utfärdas av rätten med
föreläggande for dem att skriftligen anmäla sina fordringar till rätten senast

sex månader från dagen för kallelsen.

Kallelsen skall skyndsamt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Vida­

re skall rätten senast en månad före anmälningstidens utgång skicka under­

rättelser om kallelsen till kronofogdemyndigheten i d istriktet och till alla

borgenärer som har tagits upp i fö rteckningen över kända borgenärer och
som har känd adress.

Verkan av att en fordran inte anmäls i tid

6 § En borgenär, som inte är upptagen i fört eckningen över kända borge­

närer och som underlåter att anmäla sin fordran inom den föreskrivna ti­

den, förlorar rätten att kräva ut fordringen, om han inte visar att gäldenä-

Prop. 1979/80:119, LU 1980/81 :1, rskr 1980/81:139.

179

¬

background image

SFS 1981:131

ren har känt till den före anmäiningstidens utgång. Har kallelsen skett på

ansökan av förmyndare, gäller vad som har sagts om gälderiären i s tället

förmyndaren. Anmälan behövs inte, om borgenären inom anmälningstiden

åberopar sin fordran i gälde närens konkurs eller i förha ndling om offentligt

ackord.

Förlust av rätten att kräva ut en huvudfordran omfattar även fordran på

ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran pä grund av borgen.

7 § Förlorar borgenären rätten att kräva ut sin fordran av en av flera gäl-

denärer som har åtagit sig eller förpliktats att svara solidariskt för samma

skuld, tillämpas bestämmelserna i 9§ preskriptionslagen (1981:130).

8 § �ven om borgenären har underlåtit att anmäla sin fordran efter kal­

lelse på okända borgenärer, får fordringen användas till kvittning, om detta

eljest är tillåtet och anmälningstiden inte hade gått ut vare sig när borgenä­

ren förvärvade fordringen eller när han kom i skul d till gäldenären.

9 § Underlåtenhet att anmäla en fordran efter kallelse på okända borge­

närer inskränker inte borgenärens rätt att ta ut sin fordran ur egendom i vil ­
ken han har panträtt eller retentionsrätt till säkerhet för fordringen.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1981.

Har kallelse på okända borgenärer utfärdats före ikraftträdandet, gäller

äldre bestämmelser i fråg a om verkan av att en fordran inte anmäls inom
den föreskrivna tiden.

Förekommer i lag e ller annan författning hänvisning till f öreskrift som

har ersatts genom bestämmelse i den na lag, tillämpas i stä llet den nya be­
stämmelsen.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

H�&KAN WINBERG

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.