SFS 1987:810

870810.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:810

Utkom från trycket

den 9 juli 1987

1922

Lag

om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända

borgenärer;

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1981 :131) om

kallelse på okända borgenärer skall ha följande lydelse.

2 § När bouppteckning har skett efter en avliden, får efterlevande make,
arvinge, testamentstagare, boutredningsman eller testamentsexekutör an­
söka om kallelse på den avlidnes okända borgenärer. Var den avlidne gift,

får kallelse sökas även på den efterlevande makens okända borgenärer.

Bestämmelserna i förs ta stycket om ef terlevande make gäller också en

sådan efterlevande sambo som avses i lagen (1987:232) om sambors ge­

mensamma hem, om denne har begärt att bodelning skall förrättas enligt

5 § samma lag.

3 § När ansökan om äktenskapsskillnad eller anmälan enligt 9 kap. 1 §
andra stycket äktenskapsbalken har gjorts, får vardera maken ansöka om

kallelse på egna eller andra makens okända borgenärer.

Kallelse på okända borgenärer får också sökas av förmyndaren, när

någon har förklarats omyndig.

1. Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1988.
2. H ar boskillnad beviljats, skall äldre bestämmelser fortfarande tilläm­

pas när det gäller rätten att på grund av boskillnaden ansöka om kallelse p å

okända borgenärer.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:86, LU 26, rskr. 247.

rs''-.

X.it 1

M v

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.