SFS 1988:1266

881266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1266 Lag

Utkom från trycket

den 16 december 1988

om ändring 1 lagen (1981:131) om kallelse på okända

borgenärer;

utfärdad den 1 decemb er 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 och 6 §§ lagen (198 1:131) om

kallelse på okända borgenärer skall ha följande lydelse.

3

När ansökan om äktenskapsskillnad eller anmälan enligt 9 kap. 1 §

andra stycket äktenskapsbalken har gjorts, får vardera maken ansöka om

kallelse på egna eller andra makens okända borgenärer.

Kallelse på okända borgenärer får också sökas av god man eller förvalta­

re enligt föräldrabalken.

6 § En borgenär, som inte är upptagen i förteckningen över kända borge­

närer och som underlåter att anmäla sin fordran inom den föreskrivna
tiden, förlorar rätten att kräva ut fordringen, om han inte visar att gäldenä-

ren har känt till den före anmälningstidens utgång. Har kallelsen skett på

ansökan av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken, gäller vad som

har sagts om gäldenären i stället gode mannen eller förvaltaren. Anmälan
behövs inte, om borgenären inom anmälningstiden åberopar sin fordran i

gäldenärens konkurs eller i förhandling om offentligt ackord.

Förlust av rätten att kräva ut en huvudfordran omfattar även fordran på

ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Eriksson
(J ustitiedepartementet)

Prop. 1987/88:124, 1988/89: LU9. rskr. 10.
Senaste lydelse 1987:810.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.