SFS 1996:259 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer / SFS 1996:259 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
SFS 1996_259 Lag om ändring i lagen (1981_131) om kallelse på okända borgenärer

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

406

SFS 1996:259
Utkom från trycket
den 30 april 1996

Lag
om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på
okända borgenärer;

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1981:131) om

kallelse på okända borgenärer

dels att 4 och 5 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 a §, av följande ly-

delse.

4 § Ansökan om kallelse på okända borgenärer görs hos kronofogde-
myndigheten i det län där gäldenären bör svara vid domstol i tvistemål

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

background image

2

Senaste lydelse 1988:396.

407

SFS 1996:259

i allmänhet eller, om gäldenären är avliden, där han hade bort svara
vid domstol i sådana mål. Om gäldenären är ett aktiebolag görs dock
ansökan hos Patent- och registreringsverket.

Sökanden skall bifoga en förteckning över gäldenärens kända borgenä-

rer och såvitt möjligt ange deras adress.

5 §2 Kallelse på gäldenärens okända borgenärer utfärdas av myn-
digheten med föreläggande för dem att skriftligen anmäla sina ford-
ringar till myndigheten senast sex månader från dagen för kallelsen.

Kallelsen skall skyndsamt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Vidare skall myndigheten senast en månad före anmälningstidens ut-
gång skicka underrättelser om kallelsen till alla borgenärer som har
tagits upp i förteckningen över kända borgenärer och som har känd
adress. Om ansökan har gjorts hos Patent- och registreringsverket, skall
verket skicka en underrättelse till den kronofogdemyndighet som avses
i 4 §.

5 a § Vid överklagande av en kronofogdemyndighets beslut tillämpas

18 kap. utsökningsbalken.

Ett beslut av Patent- och registreringsverket överklagas till tings-

rätten på den ort där bolaget har sitt säte. Vid överklagande gäller
lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Ansökningar om kallelse på

okända borgenärer som har gjorts före ikraftträdandet handläggs enligt
äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Gudrun Antemar
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.