SFS 2004:240 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer / SFS 2004:240 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
040240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på
okända borgenärer;

utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 4, 5 och 5 a §§ lagen (1981:131)

om kallelse på okända borgenärer

2

orden ⬝Patent- och registreringsverket⬝

skall bytas ut mot ⬝Bolagsverket⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Ansökan som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i

vilken verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till
Bolagsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2

Senaste lydelse av

4 § 1997:366
5 § 1996:259
5 a § 1996:259.

SFS 2004:240

Utkom från trycket
den 11 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.