SFS 2003:381 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer / SFS 2003:381 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
030381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på
okända borgenärer;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1981:131) om kallelse

på okända borgenärer skall ha följande lydelse.

2 §

2

När bouppteckning har skett efter en avliden, får efterlevande make,

arvinge, testamentstagare, boutredningsman eller testamentsexekutor ansöka
om kallelse på den avlidnes okända borgenärer. Var den avlidne gift, får kal-
lelse sökas även på den efterlevande makens okända borgenärer.

Bestämmelserna i första stycket om efterlevande make gäller också en så-

dan efterlevande sambo som avses i sambolagen (2003:376), om denne har
begärt att bodelning skall förrättas enligt 8 § samma lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. Om ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet, tillämpas

äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211.

2

Senaste lydelse 1987:810.

SFS 2003:381

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.