SFS 2006:699 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer / SFS 2006:699 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
060699.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på
okända borgenärer;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1981:131) om

kallelse på okända borgenärer skall ha följande lydelse.

4 §

2 Ansökan om kallelse på okända borgenärer görs hos Kronofogde-

myndigheten. Om gäldenären är ett aktiebolag görs dock ansökan hos Bo-
lagsverket.

Sökanden skall bifoga en förteckning över gäldenärens kända borgenärer

och såvitt möjligt ange deras adress.

5 §

3 Kallelse på gäldenärens okända borgenärer utfärdas av myndigheten

med föreläggande för dem att skriftligen anmäla sina fordringar till myndig-
heten senast sex månader från dagen för kallelsen.

Kallelsen skall skyndsamt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Vidare

skall myndigheten senast en månad före anmälningstidens utgång skicka un-
derrättelser om kallelsen till alla borgenärer som har tagits upp i förteck-
ningen över kända borgenärer och som har känd adress. Om ansökan har
gjorts hos Bolagsverket, skall verket skicka en underrättelse till Kronofogde-
myndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 2004:240.

3 Senaste lydelse 2004:240.

SFS 2006:699

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

3 SFS 2006:671�750

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.