SFS 2022:977 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer / SFS 2022:977 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
SFS2022-977.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända

borgenärer

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1981:131) om kallelse på
okända borgenärer ska ha följande lydelse.

6 §2 En borgenär, som inte är upptagen i förteckningen över kända borge-
närer och som underlåter att anmäla sin fordran inom den föreskrivna tiden,
förlorar rätten att kräva ut fordringen, om han eller hon inte visar att gälde-
nären har känt till den före anmälningstidens utgång. Har kallelsen skett på
ansökan av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken, gäller vad som
har sagts om gäldenären i stället gode mannen eller förvaltaren. Anmälan
behövs inte, om borgenären inom anmälningstiden åberopar sin fordran i
gäldenärens konkurs eller i planförhandling under företagsrekonstruktion.

Förlust av rätten att kräva ut en huvudfordran omfattar även fordran på

ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för åberopande av en fordran i en

förhandling om offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Senaste lydelse 1988:1266.

SFS

2022:977

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.