SFS 2014:925 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

140925.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:367) om internationella
faderskapsfrågor;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1985:367) om internatio-

nella faderskapsfrågor ska ha följande lydelse.

9 §

Frågan om ett avgörande som avses i 7 § gäller i Sverige kan prövas av

tingsrätt efter en ansökan av någon som har varit part i den utländska rätte-
gången och vars rätt frågan rör. Om en sådan fråga uppkommer inför en
annan svensk myndighet än en domstol, får även myndigheten vid behov be-
gära en sådan prövning av tingsrätten.

En ansökan enligt första stycket görs till den tingsrätt som regeringen före-

skriver.

Innan tingsrätten prövar frågan ska motparten få tillfälle att yttra sig över

ansökan, om det kan ske.

Vid handläggning i domstol av ett ärende som avses i första stycket tilläm-

pas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:925

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.