SFS 1990:1528

901528.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1528

om ändring i lagen (1985:367) om internationella

utkom Mn trycket

faderskapsfrågor;

den 15 januari 1991

Utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3, 6, 8 och 12 §§ lagen (1985:367)

om internationella faderskapfrågor skall ha följande lydelse.

3 § Ett faderskap kan fastställas genom bekräftelse av faderskapet under

medverkan av en svensk socialnämnd, om nämnden är skyldig att utreda

faderskapet enligt 2 ka p. 1 eller 9 § föräldrabalken.

I fråga om fastställelse av faderskap enligt första stycket tillämpas

svensk lag.

Har bekräftelsen lämnats utomlands, skall den även om detta inte följer

av andra stycket anses giltig till formen, om den uppfyller formföreskrifter­

na i den främmande statens lag.

6 § Har ett faderskap fastställts genom bekräftelse, skall en talan vid

svensk domstol om ogiltigförklaring av bekräftelsen prövas enligt den eller

de lagar som bestämmer fastställelsens giltighet här i landet. En ogiltig-

fbrklaring får dock alltid meddelas med stöd av svensk lag, om talan
grundas på att den som har lämnat bekräftelsen inte är far barnet.

'Prop. 1990/91:8, LU13, rskr. 53.

2815

¬

background image

1 *

SFS 1990:1528

8 § En utländsk faststäUelse av faderskap genom bekräftelse galler i

Sverige, om den är giltig enligt lagen i den stat där barnet eller den som har

lämnat bekräftelse hade hemvist eller i en stat dar någon av dem var

medborgare.

BekräAelsen skall även om det inte följer av första stycket anses giltig till

formen, om den uppfyller formföreskrifterna i lagen i den stat där bekräf­

telsen lämnades.

Den utländska fastställelsen gäller dock inte i Sverige

1. om den strider mot ett här i lan det giltigt avgö rande i en rättegång

som började innan fastställelsen skedde,

2. om den strider mot en tidigare, här i landet giltig faststä Uelse av

faderskap i annan form än genom domstolsavgörande,

3. om det i Sverige pågår en rättegång om faderskapet som har böljat

innan fastställelsen skedde,

4. om det utomlands pågår en rättegång om faderskapet som har böljat

innan fastställelsen skedde och som kan antas leda till ett här i landet

giltigt avgörande, eller

5. om bekräftelsen är uppenbart oriktig.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

åi

ii

12 § En bestämmelse i en utländsk lag får inte tillämpas och ett avgöran­

de av en utländsk domstol eller en utländsk faststäUelse av faderskap
genom bekräftelse gäller inte i Sverige, om det skulle vara uppenbart
oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att tillämpa

bestämmelsen eller att erkänna avgörandet eller fastställelsen.

/⬢ .

GU

-i:;e

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.