SFS 1979:1001

791001.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:1001

av nordiska faderskapsavgöranden

Utkom frftn tryc ket ^

iiinirdad den 6 december 1979.

den 13 december 1979

2598

^&å^å

Enligt riksdagens beslut" föreskrivs följande.

1 § En lagakraftvunnen dom som har meddelats i Danmark, F inland i

land eller Norge och som avser faderskap till barn gäller även i Sverigj ^

Med dom jäm ställs i denna lag förlikning som har ingåtts inför domstol j

Danmark.

2 § En fastställelse av faderskap i annan form än genom dom gälleri Sve.
rige. om fastställelsen har skett i D anmark, Finland, Island eller Norge

3 § En dom eller fastställelse som avses i I och 2 §§ gäl ler dock inte i

Sverige,

1. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltigdom

i en rättegång som påbörjades innan den andra rättegången inleddes el!;r
innan fastställelsen skedde,

2. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i la ndet giltig fast­

ställelse av faderskap i ann an form än genom dom, såvida denna faststäl­
lelse skedde innan rättegången påbörjades eller innan den andra faststäl el­
sen skedde,

3. om det här eller utomlands pågår en rättegång angående faderskapet

som kan leda till en dom som gäller i Sv erige och denna rättegång påböija-
des innan den andra rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde.

4. om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna lor d en

svenska rättsordningen att erkänna domen eller fastställelsen.

4 § Väcks vid en s vensk domstol talan angående faderskapet till ett barn

men pågår redan en rättegång angående faderskapet i Danm ark, Finland-

Island eller Norge, skall talan avvisas eller förklaras vilande i väntanp5la­

gakraftvunnen dom i den utländska rättegången.

uiii,,,11 uuiii I uc n uiianusKa raiiegangen.

Pågår en rättegång om faderskap i Danmark, Finland, Island eller NW

ge, får en svensk barnavårdsnämnd inte godkänna ett erkännande a\

derskapet.

'Pr«P- 1979/80: 5, LU 1979/80:12. rskr 47.

¬

background image

Dennalagträderikraltdenl januari 1980. .

SF«;TQ7q.lJini

Lagen tillämpas även på en dom som har meddelatsföre lagens ikraflträ-

d;,ndc och p å en fastställe lse som dessförinnan har skett i annan form än
j^nofTi dom. Detta galler dock inte om domen ellerfaststäUélsen står i strid

en annan dom eller fastställeise som också har kommit til l stånd före

ilraftträdandet, antingen t Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige

,ller när den senare domen eller fastställelsen är giltig här i landet, i något

annat land.

Paregeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

HÅKAN WINBERG

(Justitiedepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.