SFS 2005:444 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor / SFS 2005:444 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
050444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:367) om internationella
faderskapsfrågor;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1985:367) om inter-

nationella faderskapsfrågor

dels att 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 6 a § och 10 a §, och

närmast före 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 § Denna lag gäller frågor om faderskap till barn i internationella förhål-
landen.

I lagen finns också bestämmelser om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräld-

rabalken i internationella förhållanden.

I förhållande till Danmark, Finland, Island och Norge gäller lagen

(1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden i stället för
7�10 a §§.

Fastställelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken

6 a § Ett föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken kan fastställas ge-
nom bekräftelse av föräldraskapet under medverkan av svensk socialnämnd,
om nämnden är skyldig att utreda föräldraskapet enligt 2 kap. 8 a eller 9 §
föräldrabalken.

Det som sägs i 4 § om mål om faderskap tillämpas också i fråga om mål

om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

Svensk lag tillämpas vid fastställelse och vid ogiltigförklaring av en be-

kräftelse av sådant föräldraskap som avses i 1 kap. 9 § föräldrabalken.

10 a § Det som sägs i 7, 8 och 10 §§ om faderskap gäller även föräldra-
skap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

SFS 2005:444

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:444

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.