SFS 2021:466 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor / SFS 2021:466 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
SFS2021-466.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1985:367) om internationella

faderskapsfrågor

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1985:367) om inter-
nationella faderskapsfrågor ska ha följande lydelse.

2 § En man som är eller har varit gift med ett barns mor ska anses som
barnets far, då det följer av lagen i den stat där barnet vid födelsen fick sin
hemvist eller, om inte någon ska anses som barnets far enligt den lagen, då
det följer av lagen i en stat där barnet vid födelsen blev medborgare. Om
barnet vid födelsen fick sin hemvist i Sverige, ska frågan dock alltid
bedömas enligt svensk lag.

Frågan om huruvida en man är eller har varit gift med barnets mor ska

bedömas enligt den lag som enligt första stycket gäller för faderskapet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:149, bet. 2020/21:CU18, rskr. 2020/21:317.

SFS

2021:466

Publicerad
den

4 juni 2021

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.