SFS 2022:1322 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor / SFS 2022:1322 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
SFS2022-1322.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1985:367) om internationella

faderskapsfrågor

Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1985:367) om inter-
nationella faderskapsfrågor2

dels att 6 a och 10 b §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 a § ska utgå,
dels att rubriken till lagen samt 1, 3, 4, 5, 6�8, 10, 10 a och 12 §§ och

rubrikerna närmast före 3 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ⬝Föräldraskap omedelbart på

grund av lag⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, och närmast före 10 § en ny

rubrik av följande lydelse.

Lag om föräldraskap i internationella situationer
1 §
3 Denna lag gäller frågor om föräldraskap till barn i internationella situa-
tioner.

I förhållande till Danmark, Finland, Island och Norge gäller lagen

(1979:1001) om erkännande av nordiska föräldraskapsavgöranden i stället
för 7�10 a §§ och 12 § andra stycket.

2 a § En kvinna som är eller har varit gift med ett barns mor ska anses som
barnets förälder, då det följer av lagen i den stat där barnet vid födelsen fick
sin hemvist eller, om inte någon kvinna utöver modern ska anses som
barnets förälder enligt den lagen, då det följer av lagen i en stat där barnet
vid födelsen blev medborgare. Om barnet vid födelsen fick sin hemvist i
Sverige, ska frågan dock alltid bedömas enligt svensk lag.

Fastställelse och hävande av föräldraskap
3 §
4 Ett faderskap, eller ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit
gift eller sambo med barnets mor, kan fastställas genom bekräftelse av fader-
skapet eller föräldraskapet under medverkan av en svensk socialnämnd, om
nämnden är skyldig att utreda faderskapet eller föräldraskapet enligt 2 kap.
1, 8 a eller 9 § föräldrabalken.

1 Prop. 2021/22:188, bet. 2021/22:CU28, rskr. 2021/22:445.
2 Senaste lydelse av
6 a § 2005:444
10 b § 2018:1280
rubriken närmast före 6 a § 2005:444.
3 Senaste lydelse 2018:1280. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
4 Senaste lydelse 1990:1528.

SFS

2022:1322

Publicerad
den

7 juli 2022

background image

2

SFS

2022:1322

I fråga om fastställelse enligt första stycket tillämpas svensk lag.
Om bekräftelsen har lämnats utomlands, ska den även om detta inte följer

av andra stycket anses giltig till formen, ifall den uppfyller formföreskrif-
terna i lagen i den stat där bekräftelsen lämnades.

4 §5 Mål om faderskap eller om föräldraskap för en kvinna som är eller har
varit gift eller sambo med barnets mor får tas upp av svensk domstol om

1. barnet har sin hemvist i Sverige,
2. talan förs mot en man eller kvinna som har sin hemvist i Sverige eller

mot flera män eller kvinnor som alla har sin hemvist här, eller

3. det i andra fall med hänsyn till barnets, moderns, mannens eller kvin-

nans anknytning till Sverige finns särskilda skäl att målet prövas här i landet.

Om det sedan talan har väckts inträffar en ändring av de omständigheter

som grundar svensk domstols behörighet enligt första stycket, upphör inte
domstolens behörighet.

I 5 a § finns ytterligare en bestämmelse om svensk domstols behörighet.

5 §6 En talan vid svensk domstol om fastställande av ett faderskap eller av
ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med
barnets mor ska prövas enligt lagen i den stat där barnet har sin hemvist när
målet avgörs i första instans. Detsamma gäller en talan vid svensk domstol
om hävande av ett faderskap eller ett föräldraskap som gäller enligt 2 respek-
tive 2 a §.

En talan om fastställande av faderskap för ett barn som har sin hemvist

utomlands ska dock alltid prövas enligt svensk lag om

1. fastställelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige,
2. det påstås att barnet har tillkommit med mannens spermier, och
3. barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än man-

nen och hans make, registrerade partner eller sambo.

Frågan om huruvida ett faderskap som gäller enligt 2 § eller ett föräldra-

skap som gäller enligt 2 a § ska anses hävt genom en fastställelse av att
någon annan är barnets far eller förälder bedöms enligt samma lag som har
tillämpats vid fastställelsen.

6 §7 Om ett faderskap eller ett föräldraskap för en kvinna som är eller har
varit gift eller sambo med barnets mor har fastställts genom en bekräftelse,
ska en talan vid svensk domstol om ogiltigförklaring av bekräftelsen prövas
enligt den eller de lagar som bestämmer fastställelsens giltighet här i landet.
En ogiltigförklaring av en bekräftelse av ett faderskap får dock alltid med-
delas med stöd av svensk lag, om talan grundas på att den som har lämnat
bekräftelsen inte är far till barnet.

Giltigheten av utländska avgöranden och fastställelser
7 §
Ett avgörande av en utländsk domstol som innebär att ett faderskap
eller ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo
med barnets mor har fastställts eller hävts och som har fått laga kraft gäller
i Sverige, om det med hänsyn till en parts hemvist eller medborgarskap eller
annan anknytning fanns skälig anledning att talan prövades i den utländska
staten.

Det utländska avgörandet gäller dock inte i Sverige,

5 Senaste lydelse 2018:1280.
6 Senaste lydelse 2018:1280.
7 Senaste lydelse 1990:1528.

background image

3

SFS

2022:1322

1. om svaranden, i fall där han eller hon inte har gått i svaromål, inte har

fått kännedom om den väckta talan i tillräcklig tid för att kunna svara i saken
eller om svaranden annars inte har fått rimliga möjligheter att föra sin talan
i den utländska rättegången,

2. om avgörandet strider mot en svensk dom,
3. om avgörandet strider mot ett här i landet giltigt utländskt avgörande i

en rättegång som började tidigare än den andra utländska rättegången,

4. om avgörandet strider mot en här i landet giltig fastställelse genom be-

kräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller
har varit gift eller sambo med barnets mor, ifall fastställelsen har skett innan
den utländska rättegången började,

5. om det här i landet pågår en rättegång om faderskapet eller om föräldra-

skapet för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor,
eller

6. om det utomlands pågår en rättegång om faderskapet eller om föräldra-

skapet för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor,
ifall den rättegången har börjat tidigare än den andra utländska rättegången
och kan antas leda till ett här i landet giltigt avgörande.

8 §8 En utländsk fastställelse genom bekräftelse av ett faderskap eller av
ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med
barnets mor gäller i Sverige, om den är giltig enligt lagen i den stat där barnet
eller den som har lämnat bekräftelsen hade sin hemvist eller i en stat där
någon av dem var medborgare.

Bekräftelsen ska även om det inte följer av första stycket anses giltig till

formen, om den uppfyller formföreskrifterna i lagen i den stat där bekräftel-
sen lämnades.

Den utländska fastställelsen gäller dock inte i Sverige
1. om den strider mot ett här i landet giltigt avgörande i en rättegång som

började innan fastställelsen skedde,

2. om den strider mot en tidigare, här i landet giltig fastställelse genom

bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är
eller har varit gift eller sambo med barnets mor,

3. om det här i landet pågår en rättegång om faderskapet eller om föräldra-

skapet för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor,
ifall rättegången har börjat innan fastställelsen skedde,

4. om det utomlands pågår en rättegång om faderskapet eller om föräldra-

skapet för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor,
ifall rättegången har börjat innan fastställelsen skedde och den kan antas leda
till ett här i landet giltigt avgörande, eller

5. om bekräftelsen avser faderskap och är uppenbart oriktig.

Konkurrerande förfaranden
10 §
Om det vid en svensk domstol väcks en talan om faderskapet till ett
barn eller om föräldraskapet till ett barn för en kvinna som är eller har varit
gift eller sambo med barnets mor men det redan pågår en rättegång om
någon av dessa frågor utomlands, ska talan avvisas eller förklaras vilande i
väntan på ett avgörande i den utländska rättegången som har fått laga kraft,
om det kan antas att det avgörandet blir giltigt här i landet. Talan får dock
prövas, om det finns särskilda skäl.

8 Senaste lydelse 1990:1528.

background image

4

SFS

2022:1322

Om den utländska rättegången pågår i Schweiz, ska i fall som avses i 7 §

lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i
Schweiz den bestämmelsen i stället tillämpas.

10 a §9 Om det pågår en rättegång utomlands om faderskapet till ett barn
eller om föräldraskapet till ett barn för en kvinna som är eller har varit gift
eller sambo med barnets mor, får en svensk socialnämnd inte godkänna en
bekräftelse av faderskapet eller föräldraskapet.

12 §10 En bestämmelse i en utländsk lag får inte tillämpas om det skulle
vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att
tillämpa bestämmelsen.

Ett avgörande av en utländsk domstol eller en utländsk fastställelse genom

bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är
eller har varit gift eller sambo med barnets mor gäller inte i Sverige, om det
skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsord-
ningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. Bestämmelserna i 7, 8 och 12 §§ i den nya lydelsen tillämpas även i

fråga om domstolsavgöranden som har meddelats före ikraftträdandet och
fastställelser genom bekräftelse som har skett före ikraftträdandet. Om ett
avgörande eller en fastställelse gällde i Sverige före ikraftträdandet, ska av-
görandet eller fastställelsen gälla här även efter ikraftträdandet. Avgöranden
och fastställelser som strider mot ett avgörande eller en fastställelse som
gällde i Sverige före ikraftträdandet ska inte vara giltiga här.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

9 Senaste lydelse 2018:1280.
10 Senaste lydelse 1990:1528.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.