SFS 1987:788

870788.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:788

Lag

Utkom från trycket

om införande av äktenskapsbalken;

den 9 juli 1987

utfärdad den 11 juni 1987.

2 § Genom äktenskapsbalken upphävs, med den begränsning som följer
av denna lag, giftermålsbalken i Sverige s rikes lag och lagen (195 9: 157)

med särskilda be stämmelser om makars gemensamma bo stad.

1896

' Prop. 1986/87: 86, LU 26, rsk r, 247.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Ikraftträdande m.m.

^ s

1 § �ktenskapsbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

''Af.-

¬

background image

. ii § Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som har

SFS 1987:788

l^^-efsatts genom bestämmelser i äktenskapsbalken, skall i stället de nya

bestämmelserna tillämpas.

Tillämpning av övergångsbestämmelser till vissa lagar om ändring i gifter-
målsbalken
4 § Tredje s tycket i öv ergångsbestämmelserna till lagen (1970:999) om
ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla.

5 § Punkt 5 fjärde stycket i övergångsbestämmelserna till lagen
(1973:645) om ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla, såvitt

gäller verkan av hem skillnad.

6 § Punkterna 2 och 6 i öv ergångsbestämmelserna till lagen (1978:854)
om ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla.

Bidragsskyldighet som har bestämts enligt äldre bestämmelser skall

dock fullgöras enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken. För bidragsskyl­
dighet som har bestämts enligt äldre bestämmelser gäller i fråga om jäm k­

ning äktenskapsbalken.

7 § �vergångsbestämmelsen till lagen (1981:360) om ändring i gifter­

målsbalken skall fortfarande gälla.

�vergångsbestämmelser till 7 och 8 kap. äktenskapsbalken

8 § Har en make före ikraftträdandet förfogat över sin egendom utan den

andra makens samtycke, skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om

åtgärdens giltighet och den tid inom vilken kl ander skall väckas. Detsam­

ma gäller beträffande förfoganden efter ikraftträdandet, om bodelning skall
ske enligt äldre bestämmelser.

9 § Har före ikraftträdandet ett äktenskapsförord getts in till domstol för

registrering, skall registreringen ske enligt bestämmelserna i giftermålsbal­
ken.

10 § Om en gåvohandling som har upprättats före ikraftträdandet ges in

till do mstol för registrering efter ikraftträdandet, skall gåvan registreras

enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken.

Har trolovade upprättat ett äktenskapsförord som innebär att en gåva

skall tillfalla en av dem vid äktenskapets ingående och har de gift sig före
ikraftträdandet, blir gåvan gällande enligt vad som anges i 8 kap. 12 §

första mening en giftermålsbalken även om äktenskapsförordet ges in till

tingsrätten efter ikraftträdandet. I sådana fall skall registrering ske enligt
bestämmelserna i giftermålsbalken.

Har den ena maken före ikraftträdandet gett den andra maken en gåva,

skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om den andr a makens ansvar för

givarens skuld.

1897

¬

background image

SFS 1987:788

�vergångsbestämmelser till 9�13 kap. äktenskapsbalken

11 § Har före ikraftträdandet talan om äktenskapsskillnad väckts eller
den ena maken avlidit, skall äldre bestämmelser om bodelning tillämpas.

Om ett mål om äk tenskapsskillnad pågår och en make begär bodelning,

skall sådan dock förrättas genast. I fråga om verkan av en sådan bodelning
när målet inte leder till äktenskapss killnad skall bestämmelserna i äkten­

skapsbalken tillämpas.

12 § Har ansökan om boskillnad gjorts före ikraftträdandet, skall äldre

bestämmelser tillämpas.

�vergångsbestämmelse till 14 kap. äktenskapsbalken
13 § Har mål som avses i 14 kap. äktenskapsbalken inletts i en domsto l

före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om förfa­

randet.

�vergångsbestämmelse till 16 kap. äktenskapsbalken

14 § Har ett äktenskapsförord registrerats enligt bestämmelserna i gifter-

målsbalken, får äktenskapsförordet efter ikraftträdandet inte förklaras

ogiltigt på den grunden att rätten inte var behörig enligt äldre bestämmel­
ser.

Särskilda bestämmelser om äktenskap som har ingåtts före år 1921

15 § Lagen (1920:406) om införande av nya giftermålsbalken skall fortfa­

rande gälla för äktenskap som har ingåtts före år 1921, om inte annat sägs i
det följande. I de fall då det i den lagen anges att föreskrifter i nya
giftermålsbalken skall tillämpas och dessa har ersatts av bestämmelser i
äktenskapsbalken, skall i stället äktenskapsbalkens bestämmelser tilläm­

pas. Bestämmelserna i 7 kap. 4-9 §§ äktenskapsbalken skall därvid tilläm­
pas också till den del de avser enskild egendom.

16 § Då sådant skifte som avses i äldre giftermålsbalken sker, skall den

make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad ha rätt att få

denna. Om egendomen tillhör den andra maken enskilt, gäller detta dock
inte om egendomen har tillfallit denne genom gåva, arv eller testamente

med villkor att den skall tillhöra maken enskilt. En förutsättning för att en
make skall få överta en bostad som tillhör den andra maken är vidare att ett

sådant övertagande även med hänsyn till om ständigheterna i övrigt kan
anses skäligt.

Vad som sägs i första stycket om bostaden gäller även makarnas gemen­

samma bohag.

Beträffande vad som avses med makarnas gemensamma bostad och

bohag gäller 7 kap . 4 § äkt enskapsbalken. I övrigt tillämpas på övertagan­

det II kap. 8 § andra stycket och 10 § äktenskapsba lken. Vad som säg s i

11 kap. 10 § om giftorättsgods skall i stället avse det samfällda boet.

När den ena maken är död, gäller rätten till övertagande endast till

1898

förmån för den ef terlevande maken.

¬

background image

17 § Bestämmelsen i 9 kap. 5 § äktenskapsbalken om bodelnings form

SFS 1987:788

samt bestämmelserna i 10 kap. 3 §, 11 kap. 5 §, 13 kap. 5 § och 17 kap.
samma balk skall tillämpas även på äktenskap som har ingåtts före år 1921.
Vad som sägs i dessa bestämmelser om bodelning skall i ställ et avse skifte
av makamas bo, och vad som sägs om giftorättsgods skall avse den
egendom som skall skiftas,

18 § I fall som avses i II § första stycket tillämpas äldre bestämmelser i
stället för bestämmelserna i 16 och 17 §§.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.