SFS 1988:117

880117.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:117

om ändring i lagen (1987:788) om införande av

trycket

äktenskapsbalken;

^

utfärdad den 24 mars 198 8,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i lagen (1987:788) om införande

av äktenskapsbalken skall införas en ny paragraf, 19 §, samt närmast före
19 § en ny rubrik av följande lydelse.

I Bestämmelse om nordiska boskillnadsmål

19 § I fråga om en ansökan om boskillnad som görs enligt 5 § förordning­
en (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äkten­
skap, adoption och förmynderskap skall giftermålsbalkens bestämmelser
om rättegången i bosk illnadsmål alltjämt tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 19 88.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

Prop. 1987/88:83, LU 17. rskr. 141.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.