SFS 1987:789

870789.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:789

om ikraftträdande av lagen (1987:232) om sambors

Utkom från trycket

gemensamma hem;

^juii i987

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs följande.
Lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem och denna lag träder i

kraft den 1 jan uari 1988. Genom lagen om sambors gemensamma hem
upphävs lagen (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad.
Den gamla lagen skall dock fortfarande tillämpas, när samboförhåliandet
har upphört f öre ikraftträdandet och när fråga är om giltigheten av ett

förfogande utan samtycke över egendom före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

STEN WICKBOM

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:86, LU 26 , rskr. 247.

1899

/

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.