Lag (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m. m.;

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1988:1321
Departement: Justitiedepartementet L2
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m. m.

SFS nr:    

1988:1321
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L2 
   Utfärdad:    1988-12-01 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 §   Förvaltarskap enligt föräldrabalken anordnas i Sverige för den som  är medborgare i en sådan stat som avses i förordningen (1931:429) om  vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och  förmynderskap och som har hemvist här i landet, om inte förmynderskap  redan utövas av lagbestämd eller särskilt förordnad förmyndare i någon  annan fördragsslutande stat. Tillfälligt förvaltarskap för en sådan  medborgare får anordnas här i landet även om denne inte har hemvist här.

Då förvaltarskap anordnas i Sverige för en sådan medborgare som avses i  första stycket, tillämpas bestämmelserna om omyndighetsförklaring och  förmynderskap i 16--20 §§ nämnda förordning. Ett förvaltarskap med  begränsning av förvaltarens uppdrag får dock inte överflyttas till en  annan fördragsslutande stat.

Om ett förvaltarskap utan begränsning av förvaltarens uppdrag  överflyttas från Sverige till en annan fördragsslutande stat, skall den  som förvaltarskapet avser anses omyndigförklarad enligt den andra  statens lag.

Om ett förmynderskap för omyndigförklarad överflyttas till Sverige från  en annan fördragsslutande stat, skall den omyndigförklarade anses ha  förvaltare utan begränsning av uppdraget.

2 §   Om den som har förvaltare i Sverige omyndigförklaras i en annan  fördragsslutande stat där han eller hon har tagit hemvist, upphör  förvaltarens uppdrag.

3 §   En omyndigförklarad medborgare i en fördragsslutande stat är i  Sverige likställd med en person som har förvaltare utan begränsning av  förvaltaruppdraget när det gäller behörighet att inneha uppdrag och  befattningar samt att bedriva tillståndspliktig verksamhet.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.