SFS 1988:1321

881321.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988; 1321 Lag

Utkom från trycket

oiH Hordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap ⬢

den 16 december 1988 enligt föräldrabalken m. m.;

utfärdad den I de cember 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Förvaltarskap enligt föräldrabalken anordnas i Sverige for den som

är medborgare i en sådan stat som avses i forordningen (1931:429) om

vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och

förmynderskap och som har hemvist här i landet, om inte förmynderskap

redan utövas av lagbestämd eller särskilt forordnad förmyndare i någon

annan fordragsslutande stat. Tillfälligt förvaltarskap för en sådan medbor­
gare får anordnas här i landet även om denne inte har hemvist här.

Då förvaltarskap anordnas i Sverige for en sådan medborgare som avses

1 första stycket, tillämpas bestämmelserna om omyndighetsförklaring och
förmynderskap i 16 �20§§ nämnda förordning. Ett förvaltarskap med
begränsning av förvaltarens uppdrag får dock inte överflyttas till eri annan
fördragsslutande stat.

Om ett förvaltarskap utan begränsning av förvaltarens uppdrag överflyt­

tas från Sverige till en annan fördragsslutande stat, skall den som förval-
tarskapet avser anses omyndigförklarad enligt den andra statens lag.

Om ett förmynderskap f�r omyndigförklarad överflyttas till Sverige från

en annan fördragsslutande stat, skall den omyndigförklarade anses ha
förvaltare utan begränsning av uppdraget.

2 § Om den som har förvaltare i Sv erige omyndigförklaras i en annan

fördragsslutande stat där han eller hon har tagit hemvist, upphör förvalta­

rens uppdrag.

3 § En omyndigförklarad medborgare i en fördragsslutande stat är i
Sverige likställd med en person som har förvaltare utan begränsning av

f�rvaltaruppdraget när det gäller behörighet att inneha uppdrag och befatt­

ningar samt att bedriva tillståndspliktig verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 janua ri 1989.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

2936

' Prop. 1988/89:14, LU9, rskr. 10.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.