SFS 2008:445 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn / SFS 2008:445 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
080445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1989:14) om erk�nnande och <br/>verkst�llighet av utl�ndska v�rdnadsavg�randen <br/>m.m. och om �verflyttning av barn;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 1 � lagen (1989:14) om erk�n-</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">nande och verkst�llighet av utl�ndska v�rdnadsavg�randen m.m. och om<br/>�verflyttning av barn ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i 210, 1321 och 23 �� till�mpas i f�rh�llande till</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">stater som har tilltr�tt den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade kon-<br/>ventionen om erk�nnande och verkst�llighet av avg�randen r�rande v�rdnad<br/>om barn samt om �terst�llande av v�rd av barn (Europar�dskonventionen).<br/>Best�mmelserna till�mpas dock inte i f�rh�llande till Danmark, Finland,<br/>Island eller Norge i den m�n s�rskilda best�mmelser g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i 24 och 1123 �� till�mpas i f�rh�llande till stater som</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">har tilltr�tt den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om<br/>de civila aspekterna p� internationella bortf�randen av barn (Haagkonven-<br/>tionen).</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�r, under f�ruts�ttning av �msesidighet, f�reskriva att lagens</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">best�mmelser om erk�nnande och verkst�llighet av v�rdnadsavg�randen<br/>m.m. eller lagens best�mmelser om �verflyttning av barn ska till�mpas �ven<br/>i f�rh�llande till en stat som inte har tilltr�tt Europar�dskonventionen eller<br/>Haagkonventionen.</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">S�rskilda best�mmelser finns i r�dets f�rordning (EG) nr 2201/2003 av</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">den 27 november 2003 om domstols beh�righet och om erk�nnande och<br/>verkst�llighet av domar i �ktenskapsm�l och m�l om f�r�ldraansvar samt om<br/>upph�vande av f�rordning (EG) nr 1347/2000</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft11">.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2001:397.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:445</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1989:14) om erk�nnande och
verkst�llighet av utl�ndska v�rdnadsavg�randen
m.m. och om �verflyttning av barn;

utf�rdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 1 � lagen (1989:14) om erk�n-

nande och verkst�llighet av utl�ndska v�rdnadsavg�randen m.m. och om
�verflyttning av barn ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Best�mmelserna i 210, 1321 och 23 �� till�mpas i f�rh�llande till

stater som har tilltr�tt den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade kon-
ventionen om erk�nnande och verkst�llighet av avg�randen r�rande v�rdnad
om barn samt om �terst�llande av v�rd av barn (Europar�dskonventionen).
Best�mmelserna till�mpas dock inte i f�rh�llande till Danmark, Finland,
Island eller Norge i den m�n s�rskilda best�mmelser g�ller.

Best�mmelserna i 24 och 1123 �� till�mpas i f�rh�llande till stater som

har tilltr�tt den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om
de civila aspekterna p� internationella bortf�randen av barn (Haagkonven-
tionen).

Regeringen f�r, under f�ruts�ttning av �msesidighet, f�reskriva att lagens

best�mmelser om erk�nnande och verkst�llighet av v�rdnadsavg�randen
m.m. eller lagens best�mmelser om �verflyttning av barn ska till�mpas �ven
i f�rh�llande till en stat som inte har tilltr�tt Europar�dskonventionen eller
Haagkonventionen.

S�rskilda best�mmelser finns i r�dets f�rordning (EG) nr 2201/2003 av

den 27 november 2003 om domstols beh�righet och om erk�nnande och
verkst�llighet av domar i �ktenskapsm�l och m�l om f�r�ldraansvar samt om
upph�vande av f�rordning (EG) nr 1347/2000

3

.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218.

2

Senaste lydelse 2001:397.

3

EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

SFS 2008:445

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.