SFS 2008:445 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn / SFS 2008:445 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
080445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden
m.m. och om överflyttning av barn;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1989:14) om erkän-

nande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om
överflyttning av barn ska ha följande lydelse.

1 §

2

Bestämmelserna i 2�10, 13�21 och 23 §§ tillämpas i förhållande till

stater som har tillträtt den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade kon-
ventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad
om barn samt om återställande av vård av barn (Europarådskonventionen).
Bestämmelserna tillämpas dock inte i förhållande till Danmark, Finland,
Island eller Norge i den mån särskilda bestämmelser gäller.

Bestämmelserna i 2�4 och 11�23 §§ tillämpas i förhållande till stater som

har tillträtt den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om
de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (Haagkonven-
tionen).

Regeringen får, under förutsättning av ömsesidighet, föreskriva att lagens

bestämmelser om erkännande och verkställighet av vårdnadsavgöranden
m.m. eller lagens bestämmelser om överflyttning av barn ska tillämpas även
i förhållande till en stat som inte har tillträtt Europarådskonventionen eller
Haagkonventionen.

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av

den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

3

.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218.

2

Senaste lydelse 2001:397.

3

EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

SFS 2008:445

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.