SFS 2014:611 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn / SFS 2014:611 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
140611.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden
m.m. och om överflyttning av barn;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18�20 §§ lagen (1989:14) om er-

kännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om
överflyttning av barn ska ha följande lydelse.

18 §

2

Beslutar rätten om verkställighet eller överflyttning, får den även utan

yrkande förelägga vite, om detta kan antas komma att leda till att barnet över-
lämnas utan onödigt dröjsmål, eller besluta att barnet ska hämtas genom
Polismyndighetens försorg. Rätten kan i samband med beslutet lämna upp-
drag enligt 16 §.

�r det fråga om en dom eller ett beslut om umgänge, får dock rätten besluta

om hämtning av barnet endast om det finns särskilda skäl att anta att verkstäl-
lighet annars inte kan ske.

Frågor om utdömande av förelagt vite prövas av rätten på ansökan av den

part som har begärt verkställigheten eller överflyttningen.

19 §

3

Om det i ett ärende enligt denna lag finns risk för att barnet förs ur

landet eller att verkställigheten eller överflyttningen på annat sätt försvåras,
kan rätten omedelbart besluta att barnet ska tas om hand av socialnämnden
eller på annat lämpligt sätt. Rätten kan då besluta om villkor eller tidpunkt för
umgänge med barnet.

För att underlätta att barnet överflyttas kan rätten i samband med en dom

eller ett beslut om verkställighet eller överflyttning besluta att barnet tillfälligt
ska tas om hand av socialnämnden eller på annat lämpligt sätt.

Rätten får besluta att omhändertagandet ska verkställas genom Polismyn-

dighetens försorg.

20 §

4

Har talan enligt denna lag inte väckts eller kan ett beslut enligt 19 §

första stycket inte avvaktas, får Polismyndigheten genast omhänderta barnet
eller vidta andra omedelbara åtgärder som kan ske utan skada för barnet. �&t-
gärden ska genast anmälas till rätten, som utan dröjsmål prövar om den ska
bestå.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2006:462.

3 Senaste lydelse 2006:462.

4 Senaste lydelse 2006:462.

SFS 2014:611

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:611

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.