SFS 1989:14

890014.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:14

Lag

Utkom från tricket

OHi erkännande och verkställighet av utländska

den 7 februari 1 989

vårdnadsavgöranden m.m. och om �verflyttning av barn;

utfärdad den 12 januari 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följan de.

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i 2 - 10, 13 - 17 och 19 §§ tillämpas i förhållande till
stater som har tillträtt den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade

konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande

vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn (Europaråds-
konventionen). Bestämmelserna tillämpas dock ej i förhållande till Dan­
mark, Finland, Island eller Norge i den mån särskilda bestämmelser gäller.

Bestämmelserna i 2 -4 och 11 - 19 §§ tillämpas i forhålla nde till stater

som har tillträtt den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventio­

nen om de civila aspekterna på internationella bortforanden av barn
(Haagkonventionen).

Regeringen får, under förutsättning av ömsesidighet, föreskriva att la­

gens bestämmelser om erkännande och verkställighet av vårdnadsavgö­

randen m. m. eller lagens bestämmelser om överflyttning av barn skall
tillämpas även i förhålland e till en s tat som inte har tillträtt Europaråds­
konventionen eller Haagkonventionen.

34

' Prop. 1988/89:8, LUIO, rskr. 19.

¬

background image

Lagen gäller ej i fråga om barn som har fyllt 16 år.

SFS 1989:14

3 § Med ett avgörande förstås i denna lag en dom eller ett beslut som har

meddelats av domstol eller annan myndighet.

Med ett avgörande jämställs ett avtal som har ingåtts vid domstolsförfa-

rande eller som har godkänts av administrativ myndighet.

4 § Regeringen utser en centralmyndighet att här i landet

1. ta emot och fo rmedla framställningar enligt konventionerna,
2. samarbeta med centralmyndigheterna i övriga stater som har tillträtt

någon av konventionerna, samt

3. fullgöra de uppgifter i övrigt som regeringen bestämmer.

Erkännande och verkställighet av vårdnadsavgöranden m. m. enligt

Europarådskonventionen
5 § Har ett avgörande om vårdnaden om barn, om umgänge med barn
eller om rätten att ta vård om barn meddelats i en stat som har tillträtt

Europarådskonventionen, gäller avgörandet här i la ndet. Ett sådant avgö­
rande får också på ansökan verkställas här, om avgörandet kan utgöra

grund för verkställighet i den stat där det har meddelats {ursprungsstaten).

Om det , när ett barn fördes bort över en statsgräns, inte fanns något

avgörande enligt första stycket som kan utgöra grund för verkställighet,
skall vaije senare avgörande som har meddelats i en fordragsslutande stat
och som innehåller förklaring att bortförandet var olagligt ha Samma

verkan som ett avgörande enligt första stycket.

6 § Ett avgörande som avses i 5 § får dock inte erkännas eller verkställas

här i landet, om

1. detta skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsord­

ningen här i fråga om familj och barn,

2. avgörandet på grund av ändrade förhållanden uppenbarligen inte

längre är förenligt med barnets bästa,

3. barnet vid den tidpunkt då förfarandet för att få till stånd ett sådant

avgörande som avses i 5 § inleddes var medborgare eller hade hemvist här

utan att ha någon motsvarande anknytning till ursprungsstaten eller var
medborgare både i ursprungsstaten och här i landet samt hade hemvist
här, eller

4. barnet enligt lagen i den st at där det är medborgare eller har hemvist

har rätt att självt bestämma var det skall bo.

7 § Ett avgörande som avses i 5 § får inte heller erkännas eller verkställas

här i landet, om avgörandet är oförenligt med ett avgörande som har
meddelats här i ett rättsligt förfarande som har påbörjats innan erkännan­
de eller verkställighet begärdes och det är i � verensstämmelse med barnets
bästa att erkännande eller verkställighet vägras.

Med ett avgörande som har meddelats här i landet jämställs ett avgöran­

de som har meddelats i en tredje stat och som kan utgöra grund f�r

verkställighet här.

35

¬

background image

V.

1

SFS 1989:14

8 § Har ett avgörande som avses i 5 § med delats i svarandens utevaro,

får det erkännas och verkställas här i lan det endast om

1. svaranden har delgetts stämning eller motsvarande handling inom

tillräcklig tid för att avge svaromål eller inte har kunnat delges en sådan
handling därför att svaranden döljer för motparten var han uppehåller sig,

och

2. den myndighet som meddelade avgörandet grundade sin behörighet

på svarandens hemvist, på föräldrarnas senaste gemensamma hemvist i
fall då någon a v dem fortfarande hade sitt hemvist där eller på barnets

hemvist.

9 § Mål om erkännande eller verkställighet av ett avgörande som avses i

5 § får förklaras vilande, om

1. avgörandet har överklagats genom ett ordinärt rättsmedel,
2. frågan om vårdnaden, umgänget eller rätten att ta vård om barnet

prövas här i la ndet i ett rättsligt förfarande som har påbörjats innan det

motsvarande förfarandet inleddes i ursprung sstaten, eller

3. frågan om erkännande eller verkställighet av något annat avgörande

om vårdnaden, umgänget eller rätten att ta vård om barnet samtidigt

prövas i ett annat mål.

10 § I samband med ett förordnande om verkställighet av ett avgörande

om umgänge som avses i 5 § kan föreskrifter meddelas om villkor eller
tidpunkt för umgänget.

överflyttning av barn enligt Haagkonventionen

11 § Barn som olovligen har förts hit till landet eller som olovligen hålls

kvar här skall på ansökan överflyttas till den från vilken barnet undan­
hålls, om barnet omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet hade
hemvist i en stat som har tillträtt Haagkonventionen.

Ett bortförande eller kvarhållande är olovligt, om bortförandet eller

kvarhållandet strider mot den rätt att ta vård om barnet som dess vård-

nadshavare eller någon anna n har i den stat där barnet hade sitt hemvist

omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet och denna rätt också

utövades vid den tidpunkt då barnet bortfördes eller kvarhölls eller skulle

ha utövats vid denna tidpunkt om inte bortförandet eller kvarhållandet

hade ägt rum.

12 § �verflyttning av barn enligt 11 § får dock vägras, om

1. det när ansökan om överflyttning gjordes har förflutit minst ett år

från det olovliga bortförandet eller kvarhållandet och barnet har funnit sig

till rätta i sin nya miljö,

2. det finns en allvarlig risk för att överflyttningen skadar barnets

kroppsliga eller själsliga hälsa eller i övrigt försätter barnet i en situation

som inte är godtagbar,

3. barnet självt motsätter sig överflyttningen och barnet har nått en

sådan ålder och mognad att dess vilja bör beakta s, eller

4. det inte är förenligt med grundläggande principer här i landet om

36

skyddet för mänskliga fri- och rättighete r att besluta om överflyttning.

¬

background image

/

arandet

SFS 1989:14

13 § Ansökan om verkställighet av ett avgörande som avses i 5 § eller om

överflyttning av barn enligt 11 § görs hos länsrätten.

14 § Till ansökan om verkställighet av ett avgörande som avses i 5 § skall

fogas bestyrkt ko pia av avgörandet samt, om det framgår att avgörandet

har meddelats i svarandens utevaro, en handling som visar huruvida

denne har d elgetts stämning eller motsvarande handling. Sökanden skall
även ge in en handling som visar att avgörandet kan utgöra grund for

verkställighet i ursprungsstaten samt lämna uppgift om var barnet kan

antas befinna sig h är i landet och förslag till hur vården av barnet skall

återställas.

I mål om överflyttning av barn enligt 11 § skall sökanden, om rätten

begär det, förete ett sådant avgörande av någon myndighet i den stat där

barnet hade sitt hemvist omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet

som utvisar att bortförandet eller kvarhållandet var olovligt. Detta gäller
dock endast om ett sådant avgörande kan erhållas i den staten.

15 § Mål om verkställig het av ett avgörande som avses i 5 § skall hand­

läggas skyndsamt.

Också mål om överflyttning av barn enligt 11 § skall handläggas skynd­

samt. Har ett sådant mål inte avgjorts inom sex veckor från det att
ansökan gjordes om överflyttningen, är rätten på sökandens begäran skyl­
dig att redogöra för orsaken till dröjsmålet.

16 § Innan rätten avgör ett mål om verkställighet av ett avgörande som
avses i 5 § eller om överflyttning av barn enligt 11 § skall rätt en inhämta

barnets mening, om det inte är omöjligt med hänsyn särskilt till barnets

ålder och mognad.

17 § Beträffande förfarandet i övrigt i mål om verkställighet av ett
avgörande som avses i 5 § eller om överflyttning av barn enligt 11 §

tillämpas 21 k ap. 2 och 3 §§, 4 § första och andra styckena samt 9 �16 §§

föräldrabalken.

övriga bestämmelser

18 § Om det i ett mål om vårdnad om barn eller i ett mål om vård av

barn enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga

framkommer att ansökan har gjorts om överflyttning av barnet enligt 11 §

första stycket, får rätten inte besluta i frågan om vårdnaden eller vården
förrän denna ansökan har prövats.

Får rätten i ett mål som avses i första stycket underrättelse av central­

myndigheten om att ett barn, på sätt som sägs i 11 § andra stycket,

olovligen har förts hit till landet eller olovligen hålls kvar här utan att
ansökan har gjorts om överflyttning av barnet enligt 11 § först a stycket, får

rätten inte besluta i frågan om vårdnaden eller vården förrän det har
förflutit en rimlig tid f ör att göra en sådan ansökan.

37

¬

background image

\

SFS 1989:14

19 § Om någon egenmäktigt har fört ett barn, som har hemvist här i

landet, utomlands eller egenmäktigt håller det kvar i ett annat land, kan

tingsrätten på talan av barnets vårdnadshavare förklara att det egenmäkti­

ga beteendet är olagligt.

Har föräldrar, adoptivföräldrar eller särskilt förordnade förmyndare

gemensamt vårdnaden om barnet och har en av dem utan beaktansvärt
skäl egenmäktigt fört barnet utomlands eller håller en av dem utan beak­

tansvärt skäl egenmäktigt kvar barnet i ett annat land, kan tingsrätten på
talan av den andre förklara att det egenmäktiga beteendet är olagligt.

Mål enligt den na paragraf tas upp av Stockholms tingsrätt, om det inte

finns någon annan behörig domstol.

Om den som talan förs mot vistas på okänd ort eller annars inte lean nås

med delgivning, får mål enligt denna paragraf avgöras även om han eller
hon inte har delgetts stämning eller andra handlingar i målet.

Tingsrättens avgörande får överklagas till hovrätten. Hovrättens avgö­

rande får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Bestämmelserna

om erkännande och verkställighet av vårdnadsavgöranden m. m. och be­
stämmelserna om överflyttning av barn får sättas i kraft vid olika t idpunk­

ter.

Bestämmelserna i 11 § gäller endast i fråga om sådana olovliga bortfö­

randen eller kvarhållanden som har skett efter det att lagen böljade tilläm­
pas i förhållande till den stat där barnet hade sitt hemvist omedelbart före
bortförandet eller kvarhållandet.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

LAILA FREIVALDS

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.