SFS 1990:60

900060.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1990:60

Lag

Utkom från trycket

den 20 mars 1990

om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och

verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m. m.

och om överfljttning av barn;

utfärdad den 8 mars 1990.

Enligt riksdagen s beslut' föreskrivs att 18 § lagen (1989:14) om erkän­

nande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m. m. och om

överflyttning av barn skall ha följande lydelse.

18 § Om det i ett mål om vårdnad om barn eller i ett mål om vård av

barn enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

framkommer att ansökan har gjorts om överflyttning av barnet enligt 11 §

första stycket, får rätten inte besluta i frågan om vårdnaden eller vården
förrän denna ansökan har prövats.

Får rätten i ett mål som avses i första stycket underrättelse av central­

myndigheten om att ett barn, på sätt som sägs i 11 § andra stycket,

olovligen har förts hit till landet eller olovligen hålls kvar här utan att
ansökan har gjorts om överflyttning av barnet enligt 11 § första stycket, får

rätten inte besluta i frågan om vårdnaden eller vården förrän det har
förflutit en rimlig tid för att göra en såd an ansökan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. �ldre föreskrifter gäller fortfa­

rande i fråga om mål om vård av barn enligt lagen (1980:621) med

särskilda bestämmelser om vård av unga.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

⬢ Prop. 1989/90:28, SoU15, rskr. 112.

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.