SFS 1993:212 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m. m. och om överflyttning av barn

SFS 1993_212 Lag om ändring i lagen (1989_14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m. m. och om överflyttning av barn

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

679

Lag
om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m. m.
och om överflyttning av barn;

SFS 1993:212
Utkom från trycket
den 27 april 1993

utfärdad den 15 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1989:14) om er-

kännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m. m. och
om överflyttning av barn

dels att nuvarande 16 och 17— 19 §§ skall betecknas 17 respektive 21 -

23§§,

1

Prop. 1992/93: 139. bet. 1992/93: LU22, rskr. 1992/93:259.

background image

1 § Bestämmelserna i 2 - 10, 13 - 21 och 23 §§ tillämpas i förhållande till

stater som har tillträtt den i Luxemburg d. 20 maj 1980 dagtecknade
konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande
vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn (Europaråds-
konventionen). Bestämmelserna tillämpas dock ej i förhållande till Dan-
mark, Finland, Island eller Norge i den mån särskilda bestämmelser gäller.

Bestämmelserna i 2 - 4 och 11 - 2 3 §§ tillämpas i förhållande till stater

som har tillträtt den i Haag d. 25 okt. 1980 dagtecknade konventionen om
de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (Haag-
konventionen).

Regeringen får, under förutsättning av ömsesidighet, föreskriva att la-

gens bestämmelser om erkännande och verkställighet av vårdnadsavgö-

randen m.m. eller lagens bestämmelser om överflyttning av barn skall
tillämpas även i förhållande till en stat som inte har tillträtt Europaråds-
konventionen eller Haagkonventionen.

16 § Innan länsrätten förordnar om verkställighet eller överflyttning får

den uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänste-
man inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet
frivilligt skall fullgöra vad som åligger honom eller henne. Ett sådant
uppdrag får även lämnas åt någon annan lämplig person. Uppdrag får
lämnas endast om det kan antas att detta kommer att leda till att barnet

överlämnas utan att målets behandling onödigt fördröjs.

Den som har fått ett uppdrag enligt första stycket skall inom den tid som

länsrätten bestämmer lämna rätten en redogörelse för de åtgärder som har
vidtagits och vad som i övrigt har kommit fram. Tiden får inte sättas
längre än två veckor. Om synnerliga skäl föreligger, får länsrätten dock
bestämma en längre tid eller förlänga en redan bestämd tid.

18 § Förordnar länsrätten om verkställighet eller överflyttning, får den

förelägga vite, om detta kan antas komma att leda till att barnet överläm-
nas utan onödigt dröjsmål, eller besluta att barnet skall hämtas genom
polismyndighetens försorg. Länsrätten kan i samband med förordnandet
lämna uppdrag enligt 16 §.

Är det fråga om en dom eller ett beslut om umgänge, får dock länsrätten

besluta om hämtning av barnet endast om det Finns särskilda skäl att anta
att verkställighet annars inte kan ske.

Frågor om utdömande av förelagt vite prövas av länsrätten på ansökan

av den part som har begärt verkställigheten eller överflyttningen.

19 § Om det i ett mål enligt denna lag Finns risk för att barnet förs ur

landet eller att verkställigheten eller överflyttningen på annat sätt försvå-
ras, kan länsrätten omedelbart förordna att barnet skall tas om hand på det

dels att 1 § samt den nya 21 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 16 och 18 - 20 §§, av

följande lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 18 § skall sättas närmast före

den nya 22 §.

SFS 1993:212

680

background image

sätt som länsrätten finner lämpligt. Länsrätten kan därvid meddela före-
skrifter om villkor eller tidpunkt för umgänge med barnet.

För att underlätta att barnet överflyttas kan länsrätten i samband med

dom eller beslut om verkställighet eller överflyttning föreskriva att barnet
tillfälligt skall tas om hand på lämpligt sätt.

20 § Har talan enligt denna lag inte väckts eller kan ett beslut enligt 19 §
första stycket inte avvaktas, får polismyndigheten genast omhänderta bar-
net eller vidta andra omedelbara åtgärder som kan ske utan skada för
barnet. När en sådan åtgärd vidtas skall om möjligt en läkare samt en
företrädare för socialtjänsten eller i förekommande fall en sådan kontakt-
person för barnet som avses i socialtjänstlagen (1980:620) vara närvaran-
de. Åtgärden skall genast anmälas till länsrätten, som utan dröjsmål prövar
om den skall bestå.

21 § Beträffande förfarandet i övrigt i mål om verkställighet av ett
avgörande som avses i 5 § eller om överflyttning av barn enligt 11 §

tillämpas 21 kap. 9 och 11 — 16 §§ föräldrabalken. Vad som föreskrivs i 21
kap. 13 § föräldrabalken om kostnader för utförande av uppdrag skall gälla
i fråga om uppdrag enligt 16 § första stycket andra meningen.

SFS 1993:212

681

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.