SFS 1994:1447 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn / SFS 1994:1447 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
SFS 1994_1447 Lag om ändring i lagen (1989_14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1447
Utkom från trycket
den 14 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden
m.m. och om överflyttning av barn;

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 § lagen (1989:14) om er-

kännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och
om överflyttning av barn skall ha följande lydelse.

23 §2 Om någon egenmäktigt har fört ett barn, som har hemvist här i
landet, utomlands eller egenmäktigt håller det kvar i ett annat land, kan
tingsrätten på talan av barnets vårdnadshavare förklara att det egenmäk-
tiga beteendet är olagligt.

Har föräldrar, adoptivföräldrar eller särskilt förordnade vårdnads-

havare gemensamt vårdnaden om barnet och har en av dem utan be-
aktansvärt skäl egenmäktigt fört barnet utomlands eller håller en av
dem utan beaktansvärt skäl egenmäktigt kvar barnet i ett annat land,
kan tingsrätten på talan av den andre förklara att det egenmäktiga
beteendet är olagligt.

Mål enligt denna paragraf tas upp av Stockholms tingsrätt, om det inte

finns någon annan behörig domstol.

Om den som talan förs mot vistas på okänd ort eller annars inte kan

nås med delgivning, får mål enligt denna paragraf avgöras även om han
eller hon inte har delgetts stämning eller andra handlingar i målet.

Tingsrättens avgörande får överklagas till hovrätten. Hovrättens av-

görande får inte överklagas.

1

Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29.

2

Senaste lydelse 1993:212.

2995

background image

SFS 1994:1447

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Den som före ikraftträdandet har förordnats som förmyndare för en

omyndig skall, om vårdnad ingår i uppdraget, anses som särskilt för-
ordnad vårdnadshavare vid tillämpning av bestämmelsen i dess nya
lydelse.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

2996

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.