SFS 2001:397 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn / SFS 2001:397 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
010397.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden
m.m. och om överflyttning av barn;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1989:14) om erkän-

nande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om
överflyttning av barn skall ha följande lydelse.

1 §

2

Bestämmelserna i 2�10, 13�21 och 23 §§ tillämpas i förhållande till

stater som har tillträtt den i Luxemburg d. 20 maj 1980 dagtecknade konven-
tionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om
barn samt om återställande av vård av barn (Europarådskonventionen). Be-
stämmelserna tillämpas dock ej i förhållande till Danmark, Finland, Island
eller Norge i den mån särskilda bestämmelser gäller.

Bestämmelserna i 2�4 och 11�23 §§ tillämpas i förhållande till stater som

har tillträtt den i Haag d. 25 okt. 1980 dagtecknade konventionen om de ci-
vila aspekterna på internationella bortföranden av barn (Haagkonventionen).

Regeringen får, under förutsättning av ömsesidighet, föreskriva att lagens

bestämmelser om erkännande och verkställighet av vårdnadsavgöranden
m.m. eller lagens bestämmelser om överflyttning av barn skall tillämpas
även i förhållande till en stat som inte har tillträtt Europarådskonventionen
eller Haagkonventionen.

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av

den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verk-
ställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars
gemensamma barn.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217.

2

Senaste lydelse 1993:212.

SFS 2001:397

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.