SFS 2001:465 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn / SFS 2001:465 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
010465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden
m.m. och om överflyttning av barn;

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 20 § lagen (1989:14) om erkän-

nande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om
överflyttning av barn skall ha följande lydelse.

20 §

2

Har talan enligt denna lag inte väckts eller kan ett beslut enligt 19 §

första stycket inte avvaktas, får polismyndigheten genast omhänderta barnet
eller vidta andra omedelbara åtgärder som kan ske utan skada för barnet. När
en sådan åtgärd vidtas skall om möjligt en läkare samt en företrädare för so-
cialtjänsten eller i förekommande fall en sådan kontaktperson för barnet som
avses i socialtjänstlagen (2001:453) vara närvarande. �&tgärden skall genast
anmälas till länsrätten, som utan dröjsmål prövar om den skall bestå.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.

2

Senaste lydelse 1993:212.

SFS 2001:465

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.