SFS 2006:462 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn / SFS 2006:462 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
060462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och
verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden
m.m. och om överflyttning av barn;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 och 13�21 §§ lagen (1989:14)

om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m.
och om överflyttning av barn skall ha följande lydelse.

9 § Ett ärende om erkännande eller verkställighet av ett avgörande som av-
ses i 5 § får förklaras vilande, om

1. avgörandet har överklagats genom ett ordinärt rättsmedel,
2. frågan om vårdnaden, umgänget eller rätten att ta vård om barnet prö-

vas här i landet i ett rättsligt förfarande som har påbörjats innan det motsva-
rande förfarandet inleddes i ursprungsstaten, eller

3. frågan om erkännande eller verkställighet av något annat avgörande om

vårdnaden, umgänget eller rätten att ta vård om barnet samtidigt prövas i ett
annat ärende.

13 § Ansökan om verkställighet av ett avgörande som avses i 5 § görs hos
tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist. Om en annan tingsrätt hand-
lägger ett mål mellan samma parter om vårdnaden, boendet eller umgänget,
får verkställighet också sökas hos den tingsrätten. Om det inte finns någon
annan behörig domstol, tas frågan om verkställighet upp av Stockholms
tingsrätt. Ansökan om överflyttning av barn enligt 11 § görs hos Stockholms
tingsrätt.

14 § Till ansökan om verkställighet av ett avgörande som avses i 5 § skall
fogas bestyrkt kopia av avgörandet samt, om det framgår att avgörandet har
meddelats i svarandens utevaro, en handling som visar huruvida denne har
delgetts stämning eller motsvarande handling. Sökanden skall även ge in en
handling som visar att avgörandet kan utgöra grund för verkställighet i ur-
sprungsstaten samt lämna uppgift om var barnet kan antas befinna sig här i
landet och förslag till hur vården av barnet skall återställas.

I ett ärende om överflyttning av barn enligt 11 § skall sökanden, om rätten

begär det, visa upp ett sådant avgörande av någon myndighet i den stat där
barnet hade sitt hemvist omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet

1 Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309.

SFS 2006:462

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:462

som utvisar att bortförandet eller kvarhållandet var olovligt. Detta gäller
dock endast om ett sådant avgörande kan erhållas i den staten.

15 § Ett ärende om verkställighet av ett avgörande som avses i 5 § skall
handläggas skyndsamt.

Också ett ärende om överflyttning av barn enligt 11 § skall handläggas

skyndsamt. Har ett sådant ärende inte avgjorts inom sex veckor från det att
ansökan gjordes om överflyttningen, är rätten på sökandens begäran skyldig
att redogöra för orsaken till dröjsmålet.

16 §

2 Innan rätten beslutar om verkställighet eller överflyttning får den

uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman
inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet frivilligt
skall fullgöra vad som åligger honom eller henne. Ett sådant uppdrag får
även lämnas åt någon annan lämplig person. Uppdrag får lämnas endast om
det kan antas att detta kommer att leda till att barnet överlämnas utan att
ärendets behandling onödigt fördröjs.

Den som har fått ett uppdrag enligt första stycket skall inom den tid som

rätten bestämmer lämna en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits och
vad som i övrigt har kommit fram. Tiden får inte sättas längre än två veckor.
Om det finns synnerliga skäl, får rätten dock bestämma en längre tid eller
förlänga en redan bestämd tid.

17 §

3 Innan rätten avgör ett ärende om verkställighet av ett avgörande som

avses i 5 § eller om överflyttning av barn enligt 11 § skall rätten inhämta
barnets mening, om det inte är omöjligt med hänsyn särskilt till barnets ålder
och mognad.

18 §

4 Beslutar rätten om verkställighet eller överflyttning, får den även

utan yrkande förelägga vite, om detta kan antas komma att leda till att barnet
överlämnas utan onödigt dröjsmål, eller besluta att barnet skall hämtas ge-
nom polismyndighetens försorg. Rätten kan i samband med beslutet lämna
uppdrag enligt 16 §.

�r det fråga om en dom eller ett beslut om umgänge, får dock rätten be-

sluta om hämtning av barnet endast om det finns särskilda skäl att anta att
verkställighet annars inte kan ske.

Frågor om utdömande av förelagt vite prövas av rätten på ansökan av den

part som har begärt verkställigheten eller överflyttningen.

19 §

5 Om det i ett ärende enligt denna lag finns risk för att barnet förs ur

landet eller att verkställigheten eller överflyttningen på annat sätt försvåras,
kan rätten omedelbart besluta att barnet skall tas om hand av socialnämnden
eller på annat lämpligt sätt. Rätten kan därvid besluta om villkor eller tid-
punkt för umgänge med barnet.

2 Senaste lydelse 1993:212.

3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 1993:212.

4 Senaste lydelse 1993:212.

5 Senaste lydelse 1993:212.

background image

3

SFS 2006:462

För att underlätta att barnet överflyttas kan rätten i samband med en dom

eller ett beslut om verkställighet eller överflyttning besluta att barnet till-
fälligt skall tas om hand av socialnämnden eller på annat lämpligt sätt.

Rätten får besluta att omhändertagandet skall verkställas genom polis-

myndighetens försorg.

20 §

6 Har talan enligt denna lag inte väckts eller kan ett beslut enligt 19 §

första stycket inte avvaktas, får polismyndigheten genast omhänderta barnet
eller vidta andra omedelbara åtgärder som kan ske utan skada för barnet. �&t-
gärden skall genast anmälas till rätten, som utan dröjsmål prövar om den
skall bestå.

21 §

7 Beträffande förfarandet i övrigt i ärende om verkställighet av ett av-

görande som avses i 5 § eller om överflyttning av barn enligt 11 § tillämpas
21 kap. 9 och 11�16 §§ föräldrabalken. Vad som föreskrivs i 21 kap. 13 §
föräldrabalken om kostnader för utförande av uppdrag skall gälla i fråga om
uppdrag enligt 16 § första stycket andra meningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. �ldre bestämmelser tillämpas i fråga om mål om verkställighet eller

överflyttning som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol. Därvid till-
lämpas 21 kap. föräldrabalken i den lydelse kapitlet hade vid utgången av
juni 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 2001:465.

7 Senaste lydelse 1993:212.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.