SFS 2006:462 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn / SFS 2006:462 Lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
060462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GMGLBO+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GMGLBO+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GMGLBO+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:GMGLBO+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GMGLBO+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:GMGLBO+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:GMGLBO+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:GMGLBO+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:GMGLBO+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:GMGLBN+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1989:14) om erk�nnande och <br/>verkst�llighet av utl�ndska v�rdnadsavg�randen <br/>m.m. och om �verflyttning av barn;</b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 9 och 1321 �� lagen (1989:14)</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">om erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndska v�rdnadsavg�randen m.m.<br/>och om �verflyttning av barn skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>9 � </b>Ett �rende om erk�nnande eller verkst�llighet av ett avg�rande som av-<br/>ses i 5 � f�r f�rklaras vilande, om</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19">1. avg�randet har �verklagats genom ett ordin�rt r�ttsmedel,<br/>2. fr�gan om v�rdnaden, umg�nget eller r�tten att ta v�rd om barnet pr�-</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">vas h�r i landet i ett r�ttsligt f�rfarande som har p�b�rjats innan det motsva-<br/>rande f�rfarandet inleddes i ursprungsstaten, eller</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">3. fr�gan om erk�nnande eller verkst�llighet av n�got annat avg�rande om</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">v�rdnaden, umg�nget eller r�tten att ta v�rd om barnet samtidigt pr�vas i ett<br/>annat �rende.</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>13 � </b>Ans�kan om verkst�llighet av ett avg�rande som avses i 5 � g�rs hos<br/>tingsr�tten i den ort d�r barnet har sitt hemvist. Om en annan tingsr�tt hand-<br/>l�gger ett m�l mellan samma parter om v�rdnaden, boendet eller umg�nget,<br/>f�r verkst�llighet ocks� s�kas hos den tingsr�tten. Om det inte finns n�gon<br/>annan beh�rig domstol, tas fr�gan om verkst�llighet upp av Stockholms<br/>tingsr�tt. Ans�kan om �verflyttning av barn enligt 11 � g�rs hos Stockholms<br/>tingsr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>14 � </b>Till ans�kan om verkst�llighet av ett avg�rande som avses i 5 � skall<br/>fogas bestyrkt kopia av avg�randet samt, om det framg�r att avg�randet har<br/>meddelats i svarandens utevaro, en handling som visar huruvida denne har<br/>delgetts st�mning eller motsvarande handling. S�kanden skall �ven ge in en<br/>handling som visar att avg�randet kan utg�ra grund f�r verkst�llighet i ur-<br/>sprungsstaten samt l�mna uppgift om var barnet kan antas befinna sig h�r i<br/>landet och f�rslag till hur v�rden av barnet skall �terst�llas.</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I ett �rende om �verflyttning av barn enligt 11 � skall s�kanden, om r�tten</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">beg�r det, visa upp ett s�dant avg�rande av n�gon myndighet i den stat d�r<br/>barnet hade sitt hemvist omedelbart f�re bortf�randet eller kvarh�llandet</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309.</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2006:462</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2006:462</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">som utvisar att bortf�randet eller kvarh�llandet var olovligt. Detta g�ller<br/>dock endast om ett s�dant avg�rande kan erh�llas i den staten.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>15 � </b>Ett �rende om verkst�llighet av ett avg�rande som avses i 5 � skall<br/>handl�ggas skyndsamt.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Ocks� ett �rende om �verflyttning av barn enligt 11 � skall handl�ggas</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">skyndsamt. Har ett s�dant �rende inte avgjorts inom sex veckor fr�n det att<br/>ans�kan gjordes om �verflyttningen, �r r�tten p� s�kandens beg�ran skyldig<br/>att redog�ra f�r orsaken till dr�jsm�let.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">2<b> </b>Innan r�tten beslutar om verkst�llighet eller �verflyttning f�r den</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">uppdra �t en ledamot eller suppleant i socialn�mnden eller en tj�nsteman<br/>inom socialtj�nsten att verka f�r att den som har hand om barnet frivilligt<br/>skall fullg�ra vad som �ligger honom eller henne. Ett s�dant uppdrag f�r<br/>�ven l�mnas �t n�gon annan l�mplig person. Uppdrag f�r l�mnas endast om<br/>det kan antas att detta kommer att leda till att barnet �verl�mnas utan att<br/>�rendets behandling on�digt f�rdr�js.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som har f�tt ett uppdrag enligt f�rsta stycket skall inom den tid som</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">r�tten best�mmer l�mna en redog�relse f�r de �tg�rder som har vidtagits och<br/>vad som i �vrigt har kommit fram. Tiden f�r inte s�ttas l�ngre �n tv� veckor.<br/>Om det finns synnerliga sk�l, f�r r�tten dock best�mma en l�ngre tid eller<br/>f�rl�nga en redan best�md tid.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">3<b> </b>Innan r�tten avg�r ett �rende om verkst�llighet av ett avg�rande som</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">avses i 5 � eller om �verflyttning av barn enligt 11 � skall r�tten inh�mta<br/>barnets mening, om det inte �r om�jligt med h�nsyn s�rskilt till barnets �lder<br/>och mognad.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:543px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">4<b> </b>Beslutar r�tten om verkst�llighet eller �verflyttning, f�r den �ven</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">utan yrkande f�rel�gga vite, om detta kan antas komma att leda till att barnet<br/>�verl�mnas utan on�digt dr�jsm�l, eller besluta att barnet skall h�mtas ge-<br/>nom polismyndighetens f�rsorg. R�tten kan i samband med beslutet l�mna<br/>uppdrag enligt 16 �.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">�r det fr�ga om en dom eller ett beslut om umg�nge, f�r dock r�tten be-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">sluta om h�mtning av barnet endast om det finns s�rskilda sk�l att anta att<br/>verkst�llighet annars inte kan ske.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Fr�gor om utd�mande av f�relagt vite pr�vas av r�tten p� ans�kan av den</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">part som har beg�rt verkst�lligheten eller �verflyttningen.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:737px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5<b> </b>Om det i ett �rende enligt denna lag finns risk f�r att barnet f�rs ur</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">landet eller att verkst�lligheten eller �verflyttningen p� annat s�tt f�rsv�ras,<br/>kan r�tten omedelbart besluta att barnet skall tas om hand av socialn�mnden<br/>eller p� annat l�mpligt s�tt. R�tten kan d�rvid besluta om villkor eller tid-<br/>punkt f�r umg�nge med barnet.</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 1993:212.</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 1993:212.</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 1993:212.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 1993:212.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2006:462</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r att underl�tta att barnet �verflyttas kan r�tten i samband med en dom</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36">eller ett beslut om verkst�llighet eller �verflyttning besluta att barnet till-<br/>f�lligt skall tas om hand av socialn�mnden eller p� annat l�mpligt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">R�tten f�r besluta att omh�ndertagandet skall verkst�llas genom polis-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">myndighetens f�rsorg.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:154px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft33">6<b> </b>Har talan enligt denna lag inte v�ckts eller kan ett beslut enligt 19 �</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36">f�rsta stycket inte avvaktas, f�r polismyndigheten genast omh�nderta barnet<br/>eller vidta andra omedelbara �tg�rder som kan ske utan skada f�r barnet. �t-<br/>g�rden skall genast anm�las till r�tten, som utan dr�jsm�l pr�var om den<br/>skall best�.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft33">7<b> </b>Betr�ffande f�rfarandet i �vrigt i �rende om verkst�llighet av ett av-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36">g�rande som avses i 5 � eller om �verflyttning av barn enligt 11 � till�mpas<br/>21 kap. 9 och 1116 �� f�r�ldrabalken. Vad som f�reskrivs i 21 kap. 13 �<br/>f�r�ldrabalken om kostnader f�r utf�rande av uppdrag skall g�lla i fr�ga om<br/>uppdrag enligt 16 � f�rsta stycket andra meningen.</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft36">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.<br/>2. �ldre best�mmelser till�mpas i fr�ga om m�l om verkst�llighet eller</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36">�verflyttning som vid ikrafttr�dandet �r anh�ngigt vid domstol. D�rvid till-<br/>l�mpas 21 kap. f�r�ldrabalken i den lydelse kapitlet hade vid utg�ngen av<br/>juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">JENS ORBACK</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft36">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 2001:465.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 1993:212.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1989:14) om erk�nnande och
verkst�llighet av utl�ndska v�rdnadsavg�randen
m.m. och om �verflyttning av barn;

utf�rdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 9 och 1321 �� lagen (1989:14)

om erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndska v�rdnadsavg�randen m.m.
och om �verflyttning av barn skall ha f�ljande lydelse.

9 � Ett �rende om erk�nnande eller verkst�llighet av ett avg�rande som av-
ses i 5 � f�r f�rklaras vilande, om

1. avg�randet har �verklagats genom ett ordin�rt r�ttsmedel,
2. fr�gan om v�rdnaden, umg�nget eller r�tten att ta v�rd om barnet pr�-

vas h�r i landet i ett r�ttsligt f�rfarande som har p�b�rjats innan det motsva-
rande f�rfarandet inleddes i ursprungsstaten, eller

3. fr�gan om erk�nnande eller verkst�llighet av n�got annat avg�rande om

v�rdnaden, umg�nget eller r�tten att ta v�rd om barnet samtidigt pr�vas i ett
annat �rende.

13 � Ans�kan om verkst�llighet av ett avg�rande som avses i 5 � g�rs hos
tingsr�tten i den ort d�r barnet har sitt hemvist. Om en annan tingsr�tt hand-
l�gger ett m�l mellan samma parter om v�rdnaden, boendet eller umg�nget,
f�r verkst�llighet ocks� s�kas hos den tingsr�tten. Om det inte finns n�gon
annan beh�rig domstol, tas fr�gan om verkst�llighet upp av Stockholms
tingsr�tt. Ans�kan om �verflyttning av barn enligt 11 � g�rs hos Stockholms
tingsr�tt.

14 � Till ans�kan om verkst�llighet av ett avg�rande som avses i 5 � skall
fogas bestyrkt kopia av avg�randet samt, om det framg�r att avg�randet har
meddelats i svarandens utevaro, en handling som visar huruvida denne har
delgetts st�mning eller motsvarande handling. S�kanden skall �ven ge in en
handling som visar att avg�randet kan utg�ra grund f�r verkst�llighet i ur-
sprungsstaten samt l�mna uppgift om var barnet kan antas befinna sig h�r i
landet och f�rslag till hur v�rden av barnet skall �terst�llas.

I ett �rende om �verflyttning av barn enligt 11 � skall s�kanden, om r�tten

beg�r det, visa upp ett s�dant avg�rande av n�gon myndighet i den stat d�r
barnet hade sitt hemvist omedelbart f�re bortf�randet eller kvarh�llandet

1 Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309.

SFS 2006:462

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:462

som utvisar att bortf�randet eller kvarh�llandet var olovligt. Detta g�ller
dock endast om ett s�dant avg�rande kan erh�llas i den staten.

15 � Ett �rende om verkst�llighet av ett avg�rande som avses i 5 � skall
handl�ggas skyndsamt.

Ocks� ett �rende om �verflyttning av barn enligt 11 � skall handl�ggas

skyndsamt. Har ett s�dant �rende inte avgjorts inom sex veckor fr�n det att
ans�kan gjordes om �verflyttningen, �r r�tten p� s�kandens beg�ran skyldig
att redog�ra f�r orsaken till dr�jsm�let.

16 �

2 Innan r�tten beslutar om verkst�llighet eller �verflyttning f�r den

uppdra �t en ledamot eller suppleant i socialn�mnden eller en tj�nsteman
inom socialtj�nsten att verka f�r att den som har hand om barnet frivilligt
skall fullg�ra vad som �ligger honom eller henne. Ett s�dant uppdrag f�r
�ven l�mnas �t n�gon annan l�mplig person. Uppdrag f�r l�mnas endast om
det kan antas att detta kommer att leda till att barnet �verl�mnas utan att
�rendets behandling on�digt f�rdr�js.

Den som har f�tt ett uppdrag enligt f�rsta stycket skall inom den tid som

r�tten best�mmer l�mna en redog�relse f�r de �tg�rder som har vidtagits och
vad som i �vrigt har kommit fram. Tiden f�r inte s�ttas l�ngre �n tv� veckor.
Om det finns synnerliga sk�l, f�r r�tten dock best�mma en l�ngre tid eller
f�rl�nga en redan best�md tid.

17 �

3 Innan r�tten avg�r ett �rende om verkst�llighet av ett avg�rande som

avses i 5 � eller om �verflyttning av barn enligt 11 � skall r�tten inh�mta
barnets mening, om det inte �r om�jligt med h�nsyn s�rskilt till barnets �lder
och mognad.

18 �

4 Beslutar r�tten om verkst�llighet eller �verflyttning, f�r den �ven

utan yrkande f�rel�gga vite, om detta kan antas komma att leda till att barnet
�verl�mnas utan on�digt dr�jsm�l, eller besluta att barnet skall h�mtas ge-
nom polismyndighetens f�rsorg. R�tten kan i samband med beslutet l�mna
uppdrag enligt 16 �.

�r det fr�ga om en dom eller ett beslut om umg�nge, f�r dock r�tten be-

sluta om h�mtning av barnet endast om det finns s�rskilda sk�l att anta att
verkst�llighet annars inte kan ske.

Fr�gor om utd�mande av f�relagt vite pr�vas av r�tten p� ans�kan av den

part som har beg�rt verkst�lligheten eller �verflyttningen.

19 �

5 Om det i ett �rende enligt denna lag finns risk f�r att barnet f�rs ur

landet eller att verkst�lligheten eller �verflyttningen p� annat s�tt f�rsv�ras,
kan r�tten omedelbart besluta att barnet skall tas om hand av socialn�mnden
eller p� annat l�mpligt s�tt. R�tten kan d�rvid besluta om villkor eller tid-
punkt f�r umg�nge med barnet.

2 Senaste lydelse 1993:212.

3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 1993:212.

4 Senaste lydelse 1993:212.

5 Senaste lydelse 1993:212.

background image

3

SFS 2006:462

F�r att underl�tta att barnet �verflyttas kan r�tten i samband med en dom

eller ett beslut om verkst�llighet eller �verflyttning besluta att barnet till-
f�lligt skall tas om hand av socialn�mnden eller p� annat l�mpligt s�tt.

R�tten f�r besluta att omh�ndertagandet skall verkst�llas genom polis-

myndighetens f�rsorg.

20 �

6 Har talan enligt denna lag inte v�ckts eller kan ett beslut enligt 19 �

f�rsta stycket inte avvaktas, f�r polismyndigheten genast omh�nderta barnet
eller vidta andra omedelbara �tg�rder som kan ske utan skada f�r barnet. �t-
g�rden skall genast anm�las till r�tten, som utan dr�jsm�l pr�var om den
skall best�.

21 �

7 Betr�ffande f�rfarandet i �vrigt i �rende om verkst�llighet av ett av-

g�rande som avses i 5 � eller om �verflyttning av barn enligt 11 � till�mpas
21 kap. 9 och 1116 �� f�r�ldrabalken. Vad som f�reskrivs i 21 kap. 13 �
f�r�ldrabalken om kostnader f�r utf�rande av uppdrag skall g�lla i fr�ga om
uppdrag enligt 16 � f�rsta stycket andra meningen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.
2. �ldre best�mmelser till�mpas i fr�ga om m�l om verkst�llighet eller

�verflyttning som vid ikrafttr�dandet �r anh�ngigt vid domstol. D�rvid till-
l�mpas 21 kap. f�r�ldrabalken i den lydelse kapitlet hade vid utg�ngen av
juni 2006.

P� regeringens v�gnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 2001:465.

7 Senaste lydelse 1993:212.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.