SFS 1990:668

900668.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:668 Lag

uiLoin Ti n iryckci

oiD nedsättning av vissa underh ållsbidrag;

den 26 juni 1990

utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs följande.

1 § Denna lag är tillämplig på underhållsbidrag till icke hemma varande

barn om bidraget har senast bestämts genom dom som meddelats eller

avtal som slutits föreden 1 januari 1991 och ä r bestämt i sve nskt mynt.

2 § Ett under hållsbidrag som avses i I § ska ll den 1 februari 1991 sättas
ned med 75 kronor per månad, om bidraget uppgår till minst 250 kronor

per månad eller 3 000 kronor för helt år.

Uppgår underhållsbidraget till lägre belopp, skall det sä ttas ned me d 30

procent av det belopp som utgår. Om bidraget efter ändringen slutar på

öretal, skall det avrundas nedåt till helt kronta l.

Om nedsättningen skulle understiga 25 kronor per månad eller 300

kronor för helt år, skall underhållsbidraget kvarstå oförändrat.

3 § Utan hinder av bestämmelserna i denna lag får rätten efter yrkande

besluta på annat sätt om bidragsskyldighcten, när reglerna om underhålls­
bidrag i föräldrabalken föranleder det.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

På regering ens vägnar

ODD ENGSTR�M

LAILA FREIV ALDS

(Justitiedepartementet)

1290

I 1'rop. 1989/90; 1 10. SkU30. rskr, 356.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.