SFS 1990:1449

901449.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1449

om ändring i lagen (1990:668) om nedsättning av vissa

Utkom frän trycket

underhållsbidrag;

^cn 28 december 1990

utfärdad den 17 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1990:668) om nedsätt­

ning av vissa underhå llsbidrag skall ha följande lydelse.

2 § Ett und erhållsbidrag som avses i 1 § s kall den 1 februari 1991 sättas

ned m ed 75 kronor per månad, om bidraget uppgår till minst 250 kronor
per månad eller 3000 kronor for helt år.

Uppgår underhållsbidraget till lägre belopp, skall det sättas ned med 30

procent av det belopp som utgår. Om bidraget efter ändringen slutar på

öretal, skall det avrun das nedåt till helt krontal.

Om nedsättningen skulle understiga 25 kronor per månad eller 300

kronor för helt år, skall underhållsbidraget kvarstå oförändrat.

Skall underhållsbidraget vid i första stycket angiven tidpunkt ändras

enligt lag en (1966:68 0) om ändring av vissa underhållsbidrag skall ned­

sättning enligt första-tredje styckena ske innan sådan ändring görs.

Denna lag träder i kraft den I janu ari 1991.

På regeringens vägnar

UILA FREIVALDS

^

Anders Eriksson

t

(Justiedepartementet)

K)

1990/91:54. SkU 10. rskr, 106.

2665

s

SFS 1990

¬

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.