SFS 1993:305 Lag om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund / SFS 1993:305 Lag om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan
SFS 1993_305 Lag om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:305

Utkom från trycket
den 18 maj 1993

Lag
om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än
Svenska kyrkan;

utfärdad den 6 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Annat trossamfund än Svenska kyrkan kan ges tillstånd att förrätta

vigsel, om samfundets verksamhet är varaktig och samfundet har en sådan

organisation att det på goda grunder kan antas att äktenskapsbalkens
bestämmelser om vigsel och därmed sammanhängande åtgärder kommer
att iakttas. Har tillstånd givits, får vigsel inom samfundet förrättas av den
som förordnats enligt 2 § att vara vigselförrättare.

Frågor om tillstånd enligt första stycket prövas av Kammarkollegiet

efter ansökan av samfundet. Ett tillstånd gäller tills vidare.

2 § Kammarkollegiet får, efter ansökan av ett trossamfund som har fått
tillstånd att förrätta vigsel, förordna en präst eller någon annan befatt-
ningshavare inom samfundet att vara vigselförrättare.

Innan en person förordnas till vigselförrättare skall Kammarkollegiet

pröva att han har de kunskaper som behövs för uppdraget. Kammarkolle-
giet får uppdra åt trossamfundet att utföra denna prövning.

Ett förordnande att vara vigselförrättare gäller tills vidare, om det inte

har begränsats att gälla till en angiven dag.

3 § Om Kammarkollegiet finner att ett trossamfund som fått tillstånd att
förrätta vigsel inte längre uppfyller kraven enligt 1 §, skall Kammarkolle-
giet återkalla tillståndet.

Uppfyller en vigselförrättare inte längre kraven enligt 2 § andra stycket

eller missköter vigselförrättaren sin uppgift, skall Kammarkollegiet åter-
kalla förordnandet att vara vigselförrättare.

Ett förordnande att vara vigselförrättare skall återkallas av Kammarkol-

legiet, om samfundet begär det.

Om en vigselförrättare avlider, skall samfundet snarast anmäla detta till

Kammarkollegiet.

4 § Ett trossamfund som har fått tillstånd att förrätta vigsel skall hålla

Kammarkollegiet underrättat om vem som är behörig att företräda sam-
fundet samt om samfundets postadress.

Den som har förordnats till vigselförrättare skall hålla Kammarkollegiet

underrättat om sin postadress.

5 § Beslut av Kammarkollegiet enligt denna lag får inte överklagas.

1

Prop. 1992/93: 211, bet. 1992/93: LU42, rskr. 1992/93:327.

786

background image

SFS 1993:305

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
Ett förordnande att vara vigselförrättare som har meddelats före ikraft-

trädandet och som inte har upphört att gälla före den tidpunkten gäller
som om det hade meddelats med tillämpning av denna lag.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

REIDUNN LAUR�0N
(Justitiedepartementet)

787

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.