SFS 2004:145 Lag om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan

040145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta
vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan;

utfärdad den 1 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1993:305) om rätt att

förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan skall ha följande
lydelse.

3 §

Om Kammarkollegiet finner att ett trossamfund som fått tillstånd att

förrätta vigsel inte längre uppfyller kraven enligt 1 §, skall Kammarkollegiet
återkalla tillståndet.

Uppfyller en vigselförrättare inte längre kraven enligt 2 § andra stycket el-

ler missköter vigselförrättaren sin uppgift, skall Kammarkollegiet återkalla
förordnandet att vara vigselförrättare. I samband med en sådan återkallelse
skall Kammarkollegiet utreda om det finns grund för att enligt första stycket
återkalla samfundets tillstånd att förrätta vigsel.

Ett förordnande att vara vigselförrättare skall återkallas av Kammarkolle-

giet, om samfundet begär det.

Om en vigselförrättare avlider, skall samfundet snarast anmäla detta till

Kammarkollegiet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:48, bet. 2003/04:LU19, rskr. 2003/04:180.

SFS 2004:145

Utkom från trycket
den 15 april 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.