SFS 2015:971 Lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

150971.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:191) med anledning av
Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd
av barn och samarbete vid internationella
adoptioner;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1997:191) med anledning

av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete
vid internationella adoptioner ska ha följande lydelse.

2 §

2

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd är centralmyndighet

enligt konventionen och fullgör de uppgifter som ankommer på en sådan
myndighet, om inte något annat följer av lag eller annan författning.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd utfärdar intyg enligt ar-

tikel 23 i konventionen när adoptionen har ägt rum i Sverige eller när ett ut-
ländskt adoptionsbeslut har omvandlats här i landet enligt artikel 27 i konven-
tionen och 5 § denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.

2 Senaste lydelse 2004:768.

SFS 2015:971

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.