SFS 2018:1292 Lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

SFS2018-1292.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges

til träde til Haagkonventionen om skydd av barn och

samarbete vid internationella adoptioner
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1997:191) med anledning

av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete

vid internationella adoptioner ska ha följande lydelse.

5 § När en adoption som enligt konventionen erkänns i Sverige har

beviljats i ursprungsstaten utan att det rättsliga förhållandet mellan barnet

och dess ursprungliga familj har upphört, får adoptionen omvandlas till en

adoption med den verkan som anges i 4 kap. 21 och 22 §§ föräldrabalken.

Omvandling får ske endast om de samtycken som avses i artikel 27.1 b i

konventionen och i 4 kap. 7 § föräldrabalken har lämnats.

Allmän domstol beslutar om sådan omvandling på ansökan av adoptiv-

föräldern eller adoptivföräldrarna.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372.

SFS 2018:1292

Publicerad

den 29 juni 2018

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.