SFS 1997:191 Lag med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

SFS 1997_191 Lag med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:191
Utkom från trycket
den 7 maj 1997

Lag
med anledning av Sveriges tillträde till
Haagkonventionen om skydd av barn och
samarbete vid internationella adoptioner;

utfärdad den 30 april 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av barn

och samarbete vid internationella adoptioner skall i originaltexternas lydelse
gälla som lag här i landet. Originaltexterna skall ha samma giltighet.

Originaltexterna finns tillsammans med en svensk översättning intagna

som bilaga till denna lag.

2 § Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) är central-
myndighet enligt konventionen och fullgör de uppgifter som ankommer på
en sådan myndighet, om inte något annat följer av lag eller annan författning.

NIA utfärdar intyg enligt artikel 23 i konventionen när adoptionen har ägt

rum i Sverige eller när ett utländskt adoptionsbeslut har omvandlats här i lan-
det enligt artikel 27 i konventionen och 5 § denna lag.

3 § Ansökningar som avses i artikel 14 i konventionen skall göras hos social-
nämnden i sökandens eller sökandenas hemkommun.

Socialnämnden skall
a) sammanställa rapporter enligt artikel 15.1. i konventionen,

b) pröva frågor om samtycke enligt artikel 17.c i konventionen,
c) vidta åtgärder enligt artikel 21 i konventionen.
I 25 § socialtjänstlagen (1980:620) finns bestämmelser om att social-

nämnden prövar frågor om medgivande att i adoptionssyfte ta emot barn med
hemvist utomlands.

4 § Om en auktoriserad sammanslutning har anlitats för förmedling av
adoption, skall sammanslutningen

a) i enlighet med artikel 15.2 i konventionen överlämna rapporter som av-

ses i artikel 15.1,

b) i enlighet med artikel 16.2 i konventionen ta emot rapporter som avses i

artikel 16.1,

c) vidta åtgärder som enligt artiklarna 18-20 i konventionen ankommer på

centralmyndigheten.

5 § När en adoption som enligt konventionen erkänns i Sverige har bevil-

jats i ursprungsstaten utan att det rättsliga förhållandet mellan barnet och

dess ursprungliga familj har upphört, får adoptionen omvandlas till en adop-
tion med den verkan som anges i 4 kap. 8 § föräldrabalken. Omvandling får
ske endast om de samtycken som avses i artikel 27.1 bi konventionen och i

4 kap. 5 § föräldrabalken har lämnats.

Allmän domstol beslutar om sådan omvandling på ansökan av adoptanten

eller adoptanterna.

1

Prop. 1996/97:91, bet. 1996/97:SoU15, rskr. 1996/97:192.

310

background image

SFS 1997:191

6 § När ett barn uppehåller sig i ett land som flykting eller i en flykting-
liknande situation anses barnet vid tillämpning av denna lag ha sitt hemvist i
det landet.

KONVENTION OM
SKYDD AV BARN OCH
SAMARBETE VID
INTERNATIONELLA
ADOPTIONER

De stater, som har under-
tecknat denna konvention,

som erkänner att barn för

att kunna uppnå en fullstän-
dig och harmonisk utveckling
av sin personlighet bör växa
upp i en familjemiljö, i en

omgivning av lycka, kärlek
och förståelse,

som erinrar om att varje

stat som ett prioriterat mål

bör vidta lämpliga åtgärder
för att göra det möjligt för
barn att stanna kvar i sin ur-
sprungsfamiljs vård,

som erkänner att ett barn

som inte kan erhålla en lämp-
lig familj i sin ursprungsstat
kan erbjudas fördelen av en
varaktig familj genom inter-
nationell adoption,

som är övertygade om

nödvändigheten av att vidta
åtgärder för att säkerställa att
internationella adoptioner ge-
nomförs med beaktande av

barnets bästa och med hänsyn
till dess grundläggande rättig-
heter och för att förhindra
bortförande av, försäljning av
eller handel med barn,

som önskar utarbeta ge-

mensamma bestämmelser i
detta syfte, med beaktande av
de principer som finns upp-

CONVENTION SUR LA
PROTECTION DES
ENFANTS ET LA
COOPÉRATION EN
MATIÈRE D'ADOPTION
INTERNATIONALE

Les Etats signataires de la
présente Convention,

Reconnaissant que, pour

l'épanouissement harmo-
nieux de sa personnalité, l'en-
fant doit grandir dans un mi-
lieu familial, dans un climat
de bonheur, d'amour et de
compréhension,

Rappelant que chaque Etat

devrait prendre, par priorité,
des mesures appropriées
pour permettre le maintien de
l'enfant dans sa famille d'ori-
gine,

Reconnaissant que l'adop-

tion internationale peut pré-
senter l'avantage de donner
une famille permanente à l'en-
fant pour lequel une famille
appropriée ne peut être trou-
vée dans son Etat d'origine,

Convaincus de la nécessité

de prévoir des mesures pour
garantir que les adoptions in-
ternationales aient lieu dans
l'intérêt supérieur de l'enfant
et le respect de ses droits
fondamentaux, ainsi que
pour prévenir l'enlèvement, la
vente ou la traite d'enfants,

Désirant établir à cet effet

des dispositions communes
qui tiennent compte des prin-
cipes reconnus par les instru-

PROTECTION OF
CHILDREN AND
COOPERATION IN
RESPECT OF
INTERCOUNTRY
ADOPTION

The States signatory to the
present Convention,

Recognizing that the child,

for the full and harmonious
development of his or her
personality, should grow up
in a family environment, in an
atmosphere of happiness,
love and understanding,

Recalling that each State

should take, as a matter of
priority, appropriate measures
to enable the child to remain
in the care of his or her family
of origin,

Recognizing that inter-

country adoption may offer
the advantage of a permanent
family to a child for whom a
suitable family cannot be
found in his or her State of
origin,

Convinced of the necessity

to take measures to ensure
that intercountry adoptions
are made in the best interests
of the child and with respect
for his or her fundamental
rights, and to prevent the ab-
duction, the sale of, or traffic
in children,

Desiring to establish com-

mon provisions to this effect,
taking into account the princi-
ples set forth in international

311

Bilaga

background image

SFS 1997:191

tagna i internationella instru-
ment, i synnerhet i Förenta
Nationernas konvention om
barnets rättigheter
av den 20
november 1989 och Förenta
Nationernas förklaring om
sociala och rättsliga principer
rörande skydd av och omsorg
om barn, särskilt med hänsyn

till nationell och internatio-
nell placering i fosterhem och
adoption (Generalförsam-
lingens resolution nr 41/85,
av den 3 december 1986),

har kommit överens om

följande bestämmelser-

KAPITEL I -
KONVENTIONENS
TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Ändamålet med denna kon-
vention är att

a) upprätta garantier för att

säkerställa att internationella
adoptioner sker med beaktan-
de av barnets bästa och med

respekt för dess grundläg-
gande rättigheter såsom dessa
erkänns i internationell rätt,

b) upprätta ett system för

samarbete bland de fördrags-
slutande staterna för att säker-
ställa att dessa garantier beak-

tas och därigenom förhindra
bortförande av, försäljning av
eller handel med barn,

c) säkerställa att de adop-

tioner som genomförs i enlig-
het med konventionen er-
känns av de fördragsslutande
staterna.

312

ments internationaux, notam-
ment par la Convention des

Nations Unies sur les droits
de l'enfant,
du 20 novembre

1989, et par la Déclaration

des Nations Unies sur les

principes sociaux et juridi-
ques applicables à la protec-
tion et au bien-être des en-
fants, envisagés surtout sous
l'angle des pratiques en ma-
tière d'adoption et de place-
ment familial sur les plans na-
tional et international (Réso-
lution de l'Assemblée géné-
rale 41/85, du 3 décembre

1986),

Sont convenus des disposi-

tions suivantes:

CHAPITRE I - CHAMP
D'APPLICATION DE LA
CONVENTION

Article premier

La présente Convention a
pour objet:
a d'établir des garanties
pour que les adoptions inter-
nationales aient lieu dans l'in-
térêt supérieur de l'enfant et
dans le respect des droits fon-
damentaux qui lui sont recon-
nus en droit international;
b d'instaurer un système de
coopération entre les Etats
contractants pour assurer le
respect de ces garanties et
prévenir ainsi l'enlèvement, la
vente ou la traite d'enfants;

c d'assurer la reconnais-
sance dans les Etats contrac-
tants des adoptions réalisées
selon la Convention.

instruments, in particular the
United Nations Convention
on the Rights of the Child, of
20 November 1989, and the
United Nations Declaration
on Social and Legal Princi-

ples relating to the Protection
and Welfare of Children, with

Special Reference to Foster
Placement and Adoption Na-
tionally and Internationally
(General Assembly Resolu-

tion 41/85, of 3 December

1986),

Have agreed upon the fol-

lowing provisions -

CHAPTER I - SCOPE OF
THE CONVENTION

Article 1

The objects of the present
Convention are -
a to establish safeguards to
ensure that intercountry adop-
tions take place in the best in-
terests of the child and with
respect for his or her
fundamental rights as recog-
nized in international law;
b to establish a system of
co-operation amongst Cont-
racting States to ensure that
those safeguards are respect-
ed and thereby prevent the
abduction, the sale of, or traf-
fic in children;
c to secure the recognition
in Contracting States of adop-

tions made in accordance
with the Convention.

background image

Artikel 2

1. Denna konvention skall

tillämpas då ett barn med
hemvist i en fördragsslutande
stat (ursprungsstaten) har
överflyttats, överflyttas eller
kommer att överflyttas till en
annan fördrags slutande stat
(den mottagande staten), an-

tingen efter adoption i ur-
sprungsstaten av makar eller
av en person med hemvist i
den mottagande staten, eller
för en sådan adoption i den
mottagande staten eller i
ursprungsstaten.
2. Konventionen omfattar
endast adoptioner som ska-

par ett varaktigt föräldra-
barnförhållande.

Artikel 3

Denna konvention upphör att
gälla om de samtycken som
anges i artikel 17.c inte har
lämnats innan barnet uppnår
arton års ålder.

KAPITEL II - VILLKOR

FÖR INTERNATIONELLA
ADOPTIONER

Artikel 4

En adoption inom konventio-
nens tillämpningsområde skall

äga rum endast om de behöriga
myndigheterna i ursprungssta-
ten har -

a) fastställt att barnet kan

adopteras,

Article 2

1 La Convention s'applique

lorsqu'un enfant résidant
habituellement dans un Etat
contractant («l'Etat d'ori-
gine») a été, est ou doit être
déplacé vers un autre Etat
contractant («l'Etat d'ac-
cueil»), soit après son adop-

tion dans l'Etat d'origine par
des époux ou une personne
résidant habituellement dans
l'Etat d'accuil, soit en vue
d'une telle eadoption dans
l'Etat d'accueil ou dans l'Etat
d'origine.
2 La Convention ne vise
que les adoptions établissant
un lien de filiation.

Article 3

La Convention cesse de
s'appliquer si les acceptations
visées à l'article 17, lettre c,
n'ont pas été données avant
que l'enfant n'ait atteint l'âge
de dix-huit ans.

CHAPITRE II -
CONDITIONS
DES ADOPTIONS
INTERNATIONALES

Article 4

Les adoptions visées par la
Convention ne peuvent avoir
lieu que si les autorités com-
pétentes de l'Etat d'origine:

a ont établi que l'enfant est
adoptable;

SFS 1997:191

Article 2

1 The Convention shall ap-

ply where a child habitually
resident in one Contracting
State ('the State of origin')
has been, is being, or is to be
moved to another Contracting
State ('the receiving State')
either after his or her adop-
tion in the State of origin by
spouses or a person habitually
resident in the receiving
State, or for the purposes of
such an adoption in the recei-
ving State or in the State of
origin.
2 The Convention covers
only adoptions which create a

permanent parent-child rela-
tionship.

Article 3

The Convention ceases to ap-
ply if the agreements men-
tioned in Article 17, sub-para-
graph c, have not been given
before the child attains the
age of eighteen years.

CHAPTER II -
REQUIREMENTS FOR
INTERCOUNTRY
ADOPTIONS

Article 4

An adoption within the scope
of the Convention shall take
place only if the competent
authorities of the State of ori-
g i n -
a have established that the
child is adoptable;

313

background image

SFS 1997:191

b) beslutat att en inter-

nationell adoption är till bar-
nets bästa, efter det att
möjligheten att placera barnet
inom ursprungsstaten veder-
börligen har beaktats,

c) säkerställt att

1) de personer, institutioner

och myndigheter som
skall ge sitt samtycke till
adoption har fått den råd-
givning som behövs och
vederbörligen underrät-
tats om verkningarna av
sina samtycken, framför
allt om huruvida en adop-
tion kommer att leda till
att det rättsliga förhål-
landet mellan barnet och
dess ursprungsfamilj upp-
hör eller inte,

2) sådana personer, institu-

tioner och myndigheter fr-
ivilligt har gett sitt sam-
tycke i föreskriven rätts-
lig form och att samtycket
uttryckts eller bestyrkts i
skrift,

3) samtyckena inte har åstad-

kommits genom betalning
eller genom ersättning av
något slag och inte har
återkallats, och

4) moderns samtycke, där så-

dant krävs, har getts först
efter barnets födelse, samt

d) med hänsyn till barnets

ålder och mognad säkerställt
att

1) barnet har fått rådgivning

och vederbörligen infor-
merats om verkningarna

314

b ont constaté, après avoir
dûment examiné les possibili-
tés de placement de l'enfant
dans son Etat d'origine,
qu'une adoption internatio-
nale répond à l'intérêt supé-
rieur de l'enfant;
c se sont assurées

1) que les personnes, institu-

tions et autorités dont le
consentement est requis
pour l'adoption ont été
entourées des conseils né-
cessaires et dûment infor-
mées sur les conséquences
de leur consentement, en
particulier sur le maintien
ou la rupture, en raison
d'une adoption, des liens
de droit entre l'enfant et sa
famille d'origine,

2) que celles-ci ont donné li-

brement leur consente-
ment dans les formes léga-
les requises, et que ce
consentement a été donné
ou constaté par écrit,

3) que les consentements

n'ont pas été obtenus mo-
yennant paiement ou
contrepartie d'aucune sorte
et qu'ils n'ont pas été re-
tirés, et

4) que le consentement de la

mère, s'il est requis, n'a été
donné qu'après la nais-
sance de l'enfant; et

d se sont assurées, eu égard
à l'âge et à la maturité de l'en-
fant,

1) que celui-ci a été entouré

de conseils et dûment in-
formé sur les conséquen-

b have determined, after
possibilities for placement of
the child within the State of
origin have been given due
consideration, that an inter-
country adoption is in the
child's best interests;
c have ensured that
(l)the persons, institutions

and authorities whose
consent is necessary for
adoption, have been coun-
selled as may be necessary
and duly informed of the
effects of their consent, in

particular whether or not
an adoption will result in
the termination of the le-
gal relationship between
the child and his or her
family of origin,

(2) such persons, institutions

and authorities have given
their consent freely, in the

required legal form, and
expressed or evidenced in
writing,

(3) the consents have not been

induced by payment or
compensation of any kind
and have not been with-
drawn, and

(4) the consent of the mother,

where required, has been
given only after the birth
of the child; and

d have ensured, having re-
gard to the age and degree of
maturity of the child, that
(l)he or she has been

counselled and duly infor-
med of the effects of the

background image

SFS 1997:191

adoption and of his or her
consent to the adoption,
where such consent is re-
quired,

(2) consideration has been

given to the child's wishes
and opinions,

(3) the child's consent to the

adoption, where such con-
sent is required, has been
given freely, in the re-
quired legal form, and ex-

pressed or evidenced in
writing, and

(4) such consent has not been

induced by payment or
compensation of any kind.

Article 5

An adoption within the scope
of the Convention shall take
place only if the competent
authorities of the receiving
State -
a have determined that the
prospective adoptive parents
are eligible and suited to
adopt;
b have ensured that the
prospective adoptive parents
have been counselled as may
be necessary; and
c have determined that the
child is or will be authorized
to enter and reside per-
manently in that State.

315

av adoptionen och av sitt
samtycke till adoptionen i
de fall då sådant sam-
tycke krävs,

2) hänsyn har tagits till bar-

nets önskemål och me-
ning,

3) barnets samtycke till adop-

tionen, där sådant sam-
tycke krävs, har getts fri-
villigt i föreskriven rättslig
form och har uttryckts eller
bestyrkts i skrift,

4) sådant samtycke inte har

åstadkommits genom be-
talning eller ersättning av
något slag.

Artikel 5

En adoption inom konven-
tionens tillämpningsområde

skall ske endast om den mot-
tagande statens behöriga
myndigheter har

a) fastställt att de tilltänkta

adoptivföräldrarna är behö-
riga och lämpade att adop-
tera,

b) säkerställt att de till-

tänkta adoptivföräldrarna har
fått den rådgivning som kan
vara nödvändig, och

c) fastställt att barnet har

eller kommer att få tillstånd
att resa in i och stadigvarande
bosätta sig i den staten.

ces de l'adoption et de son
consentement à l'adoption,
si celui-ci est requis,

2) que les souhaits et avis de

l'enfant ont été pris en
considération,

3) que le consentement de

l'enfant à l'adoption, lors-
qu'il est requis, a été
donné librement, dans les
formes légales requises,
et que son consentement a
été donné ou constaté par
écrit, et

4) que ce consentement n'a

pas été obtenu moyennant
paiement ou contrepartie
d'aucune sorte.

Article 5

Les adoptions visées par la
Convention ne peuvent avoir
lieu que si les autorités
compétentes de l'Etat d'ac-
cueil:
a ont constaté que les futurs
parents adoptifs sont qualifiés
et aptes à adopter;

b se sont assurées que les
futurs parents adoptifs ont été
entourés des conseils néces-
saires; et
c ont constaté que l'enfant
est ou sera autorisé à entrer et
à séjourner de façon perma-
nente dans cet Etat.

background image

SFS 1997:191

KAPITEL III -
CENTRALMYNDIG-
HETER OCH

AUKTORISERADE
SAMMANSLUTNINGAR

Artikel 6

1. Varje fördrags slutande
stat skall utse en centralmyn-

dighet som skall ha till upp-
gift att fullgöra de skyldig-
heter som åläggs sådana myn-
digheter enligt denna konven-
tion.
2. Federala stater, stater
med mer än ett rättssystem el-
ler stater som har autonoma
territoriella enheter har frihet
att utse fler än en central-
myndighet och att ange den
territoriella eller den person-

liga omfattningen av deras
befogenheter. Om en stat har
utsett fler än en centralmyn-
dighet skall den ange den
centralmyndighet till vilken
meddelanden kan sändas för
vidarebefordran till behörig
centralmyndighet inom den
staten.

Artikel 7

1. Centralmyndigheterna
skall samarbeta med varan-

dra och främja samarbetet
mellan de behöriga myn-
digheterna i sina stater för att
skydda barn och för att uppnå
de övriga målen med denna
konvention.
2. De skall själva vidta alla
lämpliga åtgärder i syfte att -

316

CHAPITRE III -
AUTORITÉS CENTRALES
ET ORGANISMES AGRÉÉS

Article 6

1 Chaque Etat contractant
désigne une Autorité centrale

chargée de satisfaire aux obli-
gations qui lui sont imposées
par la Convention.

2 Un Etat fédéral, un Etat
dans lequel plusieurs systè-
mes de droit sont en vigueur
ou un Etat ayant des unités
territoriales autonomes est li-
bre de désigner plus d'une
Autorité centrale et de spéci-
fier l'étendue territoriale ou
personnelle de leurs fonc-
tions. L'Etat qui fait usage de
cette faculté désigne l'Auto-
rité centrale à laquelle toute
communication peut être
adressée en vue de sa trans-
mission à l'Autorité centrale

compétente au sein de cet
Etat.

Article 7

1 Les Autorités centrales

doivent coopérer entre elles et
promouvoir une collaboration
entre les autorités compéten-
tes de leurs Etats pour assurer
la protection des enfants et ré-
aliser les autres objectifs de la
Convention.
2 Elles prennent directe-
ment toutes mesures appro-

priées pour:

CHAPTER III -
CENTRAL AUTHORITIES
AND ACCREDITED
BODIES

Article 6

1 A Contracting State shall

designate a Central Authority
to discharge the duties which
are imposed by the Conven-
tion upon such authorities.

2 Federal States, States
with more than one system of
law or States having autono-
mous territorial units shall be
free to appoint more than one
Central Authority and to
specify the territorial or per-
sonal extent of their func-
tions. Where a State has ap-
pointed more than one Cen-
tral Authority, it shall desig-
nate the Central Authority to
which any communication
may be addressed for trans-
mission to the appropriate

Central Authority within that

State.

Article 7

1 Central Authorities shall

co-operate with each other
and promote co-operation
amongst the competent aut-
horities in their States to pro-
tect children and to achieve
the other objects of the Con-
vention.
2 They shall take directly
all appropriate measures to -

background image

SFS 1997:191

a provide information as to
the laws of their States
concerning adoption and
other general information,
such as statistics and standard
forms;
b keep one another in-
formed about the operation of
the Convention and, as far as
possible, eliminate any obsta-
cles to its application.

Article 8

Central Authorities shall take,
directly or through public
authorities, all appropriate
measures to prevent im-
proper financial or other gain
in connection with an adop-
tion and to deter all practices
contrary to the objects of the
Convention.

Article 9

Central Authorities shall take,
directly or through public
authorities or other bodies
duly accredited in their State,
all appropriate measures, in
particular to -

a collect, preserve and ex-
change information about the
situation of the child and the
prospective adoptive parents,
so far as is necessary to com-
plete the adoption;

b facilitate, follow and ex-
pedite proceedings with a
view to obtaining the adop-
tion;

317

a) tillhandahålla upplys-

ningar om de lagar i deras sta-
ter som rör adoption samt an-
dra allmänna upplysningar,
såsom statistik och stan-
dardformulär,

b) hålla varandra under-

rättade om hur konventionen
fungerar och, så långt möjligt,
undanröja varje hinder för
dess tillämpning.

Artikel 8

Centralmyndigheter skall, di-
rekt eller genom offentliga
organ, vidta alla lämpliga åt-
gärder för att förhindra otill-
börlig ekonomisk eller annan
vinst i samband med en adop-
tion och för att förhindra
tillvägagångssätt som strider
mot konventionens syften.

Artikel 9

Centralmyndigheterna skall,
direkt eller genom offentliga
organ eller andra i staten
auktoriserade sammanslut-
ningar, vidta alla lämpliga åt-
gärder för att framför allt -

a) samla in, bevara och ut-

byta information om barnets
och de tilltänkta adoptiv-
föräldrarnas situation, i den
omfattning som krävs för att
fullfölja adoptionen,

b) underlätta och följa

ärendet samt verka för en
snabb behandling av det i
syfte att adoptionen skall bli
genomförd,

a fournir des informations
sur la législation de leurs
Etats en matière d'adoption
et d'autres informations géné-
rales, telles que des statisti-
ques et formules types;
b s'informer mutuellement
sur le fonctionnement de la
Convention et, dans la me-
sure du possible, lever les ob-
stacles à son application.

Article 8

Les Autorités centrales pren-
nent, soit directement, soit
avec le concours d'autorités
publiques, toutes mesures
appropriées pour prévenir les
gains matériels indus à l'occa-
sion d'une adoption et
empêcher toute pratique cont-
raire aux objectifs de la Con-
vention.

Article 9

Les Autorités centrales pren-
nent, soit directement, soit
avec le concours d'autorités
publiques ou d'organismes
dûment agréés dans leur Etat,
toutes mesures appropriées,
notamment pour:
a rassembler, conserver et
échanger des informations re-
latives à la situation de l'en-
fant et des futurs parents
adoptifs, dans la mesure né-
cessaire à la réalisation de
l'adoption;
b faciliter, suivre et activer
la procédure en vue de l'adop-
tion;

background image

SFS 1997:191

c) i sina stater främja råd-

givning i adoptionsfrågor
och möjligheter till hjälp och
stöd efter adoption,

d) förse varandra med all-

männa utvärderingsrapporter
om erfarenheterna av in-
ternationella adoptioner,

e) så långt deras staters la-

gar medger det besvara
välmotiverade framställning-
ar från andra centralmyndig-
heter eller offentliga organ
om att få information i ett
visst adoptionsärende.

Artikel 10

Auktorisation får beviljas
och innehas endast av sam-
manslutningar som kan visa
att de har erforderlig kom-
petens att genomföra de upp-
drag som kan komma att an-
förtros dem.

Artikel 11

En auktoriserad sammanslut-
ning skall -

a) bedriva endast icke

vinstgivande verksamhet i en-
lighet med de villkor och
inom ramen för sådana be-
gränsningar som fastställs av
de behöriga myndigheterna i
auktorisationsstaten,

b) ledas och bemannas av

personer som genom sina
etiska normer och sin utbild-
ning eller erfarenhet är kvali-
ficerade att arbeta inom områ-
det för internationella ad-
optioner, och

318

c promouvoir dans leurs
Etats le développement de
services de conseils pour
l'adoption et pour le suivi de
l'adoption;
d échanger des rapports gé-
néraux d'évaluation sur les
expériences en matière d'ad-
option internationale;
e répondre, dans la mesure

permise par la loi de leur Etat,

aux demandes motivées d'in-
formations sur une situation
particulière d'adoption formu-

lées par d'autres Autorités
centrales ou par des autorités
publiques.

Article 10

Peuvent seuls bénéficier de
l'agrément et le conserver les
organismes qui démontrent
leur aptitude à remplir correc-
tement les missions qui pour-
raient leur être confiées.

Article 11

Un organisme agréé doit:

a poursuivre uniquement
des buts non lucratifs dans les
conditions et limites fixées
par les autorités compétents
de l'Etat d'agrément;

b être dirigé et géré par des
personnes qualifiées par leur
intégrité morale et leur for-
mation ou expérience pour
agir dans le domaine de
l'adoption internationale; et

c promote the development
of adoption counselling and
post-adoption services in
their States;

d provide each other with
general evaluation reports
about experience with inter-
country adoption;
e reply, in so far as it per-
mitted by the law of their
State, to justified requests
from other Central Authori-
ties or public authorities for
information about a particular
adoption situation.

Article 10

Accreditation shall only be
granted to and maintained by
bodies demonstrating their
competence to carry out pro-
perly the tasks with which
they may be entrusted.

Article U

An accredited body shall -

a pursue only non-profit ob-

jectives according to such

conditions and within such li-
mits as may be established by
the competent authorities of
the State of accreditation;

b be directed and staffed by
persons qualified by their
ethical standards and by train-
ing or experience to work in
the field of intercountry adop-
tion; and

background image

SFS 1997:191

c be subject to supervision
by competent authorities of
that State as to its composi-
tion, operation and financial
situation.

Article 12

A body accredited in one
Contracting State may act in
another Contracting State
only if the competent aut-
horities of both States have
authorized it to do so.

Article 13

The designation of the Cen-
tral Authorities and, where
appropriate, the extent of
their functions, as well as the
names and addresses of the
accredited bodies shall be
communicated by each Con-
tracting State to the Perma-
nent Bureau of the Hague
Conference on Private Inter-
national Law.

CHAPTER IV -
PROCEDURAL
REQUIREMENTS IN
INTERCOUNTRY
ADOPTION

Article 14

Persons habitually resident in
a Contracting State, who wish
to adopt a child habitually re-
sident in another Contracting
State, shall apply to the Cen-
tral Authority in the State of
their habitual residence.

319

c) vara föremål för tillsyn

av statens behöriga myndig-
heter vad gäller dess sam-
mansättning, verksamhet och
finansiella situation.

Artikel 12

En sammanslutning som har
auktoriserats i en fördrags-
slutande stat får verka i en an-
nan fördragsslutande stat en-
dast om de båda staternas be-
höriga myndigheter har gett
sitt tillstånd till det.

Artikel 13

Varje fördragsslutande stat
skall lämna uppgift till
Haagkonferensens för inter-
nationell privaträtt perma-
nenta byrå om utsedda cen-
tralmyndigheter och, där så är
lämpligt, omfattningen av de-

ras befogenheter samt om
namn och adress på de

auktoriserade sammanslut-
ningarna.

KAPITEL IV -
PROCEDURREGLER VID
INTERNATIONELL
ADOPTION

Artikel 14

Personer med hemvist i en
fördragsslutande stat som
önskar adoptera ett barn med
hemvist i en annan fördrags-

slutande stat skall ansöka hos
centralmyndigheten i den stat
där de har sitt hemvist.

c être soumis à la surveil-
lance d'autorités compétentes
de cet Etat pour sa composi-
tion, son fonctionnement et sa
situation financière.

Article 12

Un organisme agréé dans un
Etat contractant ne pourra
agir dans un autre Etat cont-
ractant que si les autorités
compétentes des deux Etats
l'ont autorisé.

Article 13

La désignation des Autorités
centrales et, le cas échéant,
l'étendue de leurs fonctions,
ainsi que le nom et l'adresse
des organismes agréés, sont
communiqués par chaque
Etat contractant au Bureau
Permanent de la Conférence
de La Haye de droit interna-
tional privé.

CHAPITRE IV -
CONDITIONS
PROCÉDURALES
DE L'ADOPTION
INTERNATIONALE

Article 14

Les personnes résidant habi-
tuellement dans un Etat cont-
ractant, qui désirent adopter
un enfant dont la résidence
habituelle est située dans un
autre Etat contractant, doivent
s'adresser à l'Autorité centrale
de l'Etat de leur résidence ha-
bituelle.

background image

SFS 1997:191

Artikel 15

1. Om centralmyndigheten i

den mottagande staten är
övertygad om att de sökande
är behöriga och lämpade att
adoptera, skall den samman-
ställa en rapport som inne-
fattar upplysningar om deras
identitet, behörighet och
lämplighet att adoptera, bak-
grund, familjeförhållanden

och sjukdomshistoria, sociala
miljö, motiv till adoption,
förmåga att ikläda sig ansvaret
för en internationell adoption,
samt uppgifter om vilka barn
som de skulle vara kvalifice-
rade att ta hand om.

2. Den skall överlämna rap-
porten till centralmyndig-
heten i ursprungsstaten.

Artikel 16

1. Om centralmyndigheten i

ursprungsstaten har kommit
fram till att barnet är tillgäng-
ligt för adoption skall den -

a) sammanställa en rapport

innefattande upplysningar om
barnets identitet, tillgäng-
lighet för adoption, bakgrund,
sociala miljö och familjehisto-
ria samt om barnets och dess
familjs sjukdomshistoria, och
barnets särskilda behov,

b) ta vederbörlig hänsyn

till barnets uppfostran samt
till dess etniska, religiösa och
kulturella bakgrund,

c) säkerställa att sam-

tycken har erhållits i enlighet
med artikel 4, och

320

Article 15

1 Si l'Autorité centrale de

l'Etat d'accueil considère que
les requérants sont qualifiés et
aptes à adopter, elle établit un
rapport contenant des ren-
seignements sur leur identité,
leur capacité légale et leur ap-
titude à adopter, leur situation

personnelle, familiale et mé-
dicale, leur milieu social, les
motifs qui les animent, leur
aptitude à assumer une adop-
tion internationale, ainsi que

sur les enfants qu'ils seraient
aptes à prendre en charge.

2 Elle transmet le rapport à
l'Autorité centrale de l'Etat
d'origine.

Article 16

1 Si l'Autorité centrale de

l'Etat d'origine considère que
l'enfant est adoptable,

a elle établit un rapport
contenant des renseignements
sur l'identité de l'enfant, son
adoptabilité, son milieu so-
cial, son évolution person-
nelle et familiale, son passé
médical et celui de sa famille,
ainsi que sur ses besoins
particuliers;
b elle tient dûment compte
des conditions d'éducation de
l'enfant, ainsi que de son ori-
gine ethnique, religieuse et
culturelle;
c elle s'assure que les con-
sentements visés à l'article 4
ont été obtenus; et

Article 15

1 If the Central Authority of

the receiving State is satis-
fied that the applicants are eli-
gible and suited to adopt, it
shall prepare a report includ-
ing information about their
identity, eligibility and suita-

bility to adopt, background,
family and medical history,

social environment, reasons
for adoption, ability to under-

take an intercountry adoption,
as well as the characteristics
of the children for whom they
would be qualified to care.

2 It shall transmit the report
to the Central Authority of the

State of origin.

Article 16

1 If the Central Authority of

the State of origin is satisfied
that the child is adoptable, it
shall -
a prepare a report inclu-
ding information about his or
her identity, adoptability,
background, social environ-
ment, family history, medical
history including that of the
child's family, and any spe-
cial needs of the child;

b give due consideration to
the child's upbringing and to
his or her ethnic, religious
and cultural background;

c ensure that consents have
been obtained in accordance
with Article 4; and

background image

SFS 1997:191

d determine, on the basis in
particular of the reports relat-
ing to the child and the pro-
spective adoptive parents,
whether the envisaged place-
ment is in the best interests of
the child.
2 It shall transmit to the
Central Authority of the re-
ceiving State its report on the
child, proof that the necessary
consents have been obtained
and the reasons for its deter-
mination on the placement,
taking care not to reveal the
identity of the mother and the
father if, in the State of ori-
gin, these identities may not

be disclosed.

Article 17

Any decision in the State of
origin that a child should be
entrusted to prospective adop-
tive parents may only be
made if -
a the Central Authority of
that State has ensured that the
prospective adoptive parents
agree;
b the Central Authority of
the receiving State has ap-
proved such decision, where
such approval is required by
the law of that State or by the
Central Authority of the State
of origin;
c the Central Authorities of
both States have agreed that
the adoption may proceed;
and

d it has been determined, in

accordance with Article 5,

that the prospective adoptive
parents are eligible and suited

321

d elle constate, en se fondant
notamment sur les rapports
concernant l'enfant et les fu-
turs parents adoptifs, que le
placement envisagé est dans
l'intérêt supérieur de l'enfant.

2 Elle transmet à l'Autorité
centrale de l'Etat d'accueil
son rapport sur l'enfant, la
preuve des consentements re-
quis et les motifs de son con-
stat sur le placement, en veil-
lant à ne pas révéler l'inden-
tité de la mère et du père, si,
dans l'Etat d'origine, cette
identité ne peut pas être
divulguée.

Article 17

Toute décision de confier un
enfant à des futurs parents ad-
optifs ne peut être prise dans
l'Etat d'origine que

a si l'Autorité centrale de
cet Etat s'est assurée de l'ac-
cord des futurs parents ad-
optifs;
b si l'Autorité centrale de
l'Etat d'accueil a approuvé
cette décision, lorsque la loi
de cet Etat ou l'Autorité cen-
trale de l'Etat d'origine le re-
quiert;

c si les Autorités centrales
des deux Etats ont accepté
que la procédure en vue de
l'adoption se poursuive; et
d s'il a été constaté con-
formément à l'article 5 que
les futurs parents adoptifs
sont qualifiés et aptes à adop-

d) fastställa, framför allt på

grundval av rapporterna rö-
rande barnet och de tilltänkta
adoptivföräldrarna, huruvida
den tänkta placeringen är till

barnets bästa.

2. Den skall till centralmyn-
digheten i den mottagande
staten överlämna sin rapport
om barnet, och bevis om att
nödvändiga samtycken har
erhållits samt redovisa skälen
för beslutet om placering, och
därvid vara noga med att inte
avslöja moderns och faderns

identitet, om deras identitet
inte får röjas i ursprungssta-
ten.

Artikel 17

Ett beslut i ursprungsstaten
om att ett barn skall överläm-
nas för vård hos tilltänkta
adoptivföräldrar får fattas en-
dast om -

a) centralmyndigheten i

den staten har säkerställt att
de tilltänkta adoptivföräld-
rarna samtycker,

b) centralmyndigheten i

den mottagande staten har
godkänt ett sådant beslut
förutsatt att den statens lag el-
ler centralmyndigheten i ur-
sprungsstaten kräver sådant
godkännande,

c) centralmyndigheterna i

båda staterna har samtyckt till

att adoptionsförfarandet får
fortskrida, och

d) det i enlighet med arti-

kel 5 har fastställts att de till-
tänkta adoptivföräldrarna är
behöriga och lämpade att

11

SFS

1997

background image

SFS 1997:191

adoptera samt att barnet har
eller kommer att få tillstånd
att resa in i och stadigvarande

bosätta sig i den mottagande

staten.

Artikel 18

Centralmyndigheterna i båda
staterna skall vidta alla nöd-
vändiga åtgärder för att bar-
net skall få tillstånd att lämna
ursprungsstaten och att resa
in i och stadigvarande bo-
sätta sig i den mottagande sta-
ten.

Artikel 19

1. Överflyttning av barnet

till den mottagande staten får
genomföras endast om kraven
enligt artikel 17 har uppfyllts.

2. Centralmyndigheterna i
båda staterna skall sä-
kerställa att överflyttningen
sker på ett säkert och lämpligt
sätt och om möjligt i sällskap
med adoptivföräldrarna eller
de tilltänkta adoptivföräld-
rarna.
3. Om överflyttning av bar-
net inte sker, skall de rappor-
ter som avses i artiklarna 15
och 16 återlämnas till de
myndigheter som har vidare-
befordrat dem.

Artikel 20

Centralmyndigheterna skall
hålla varandra underrättade
om adoptionsförfarandet och
de åtgärder som har vidtagits
för att genomföra det samt, i

322

ter et que l'enfant est ou sera
autorisé à entrer et à séjourner
de façon permanente dans
l'Etat d'accueil.

Article 18

Les Autorités centrales des
deux Etats prennent toutes
mesures utiles pour que l'en-
fant reçoive l'autorisation de
sortie de l'Etat d'origine, ainsi
que celle d'entrée et de séjour

permanent dans l'Etat d'ac-
cueil.

Article 19

1 Le déplacement de l'enfant

vers l'Etat d'accueil ne peut
avoir lieu que si les condi-
tions de l'article 17 ont été
remplies.
2 Les Autorités centrales des
deux Etats veillent à ce que ce
déplacement s'effectue en
toute sécurité, dans des con-
ditions appropriées et, si pos-
sible, en compagnie des pa-

rents adoptifs ou des futurs
parents adoptifs.
3 Si ce déplacement n'a pas
lieu, les rapports visés aux ar-
ticles 15 et 16 sont renvoyés
aux autorités expéditrices.

Article 20

Les Autorités centrales se
tiennent informées sur la pro-
cédure d'adoption et les me-
sures prises pour la mener à
terme, ainsi que sur le

to adopt and that the child is
or will be authorized to enter
and reside permanently in the
receiving State.

Article 18

The Central Authorities of
both States shall take all
necessary steps to obtain per-
mission for the child to leave
the State of origin and to en-
ter and reside permanently in
the receiving State.

Article 19

1 The transfer of the child to

the receiving State may only
be carried out if the re-
quirements of Article 17
have been satisfied.
2 The Central Authorities of
both States shall ensure that
this transfer takes place in se-
cure and appropriate circum-
stances and, if possible, in the
company of the adoptive or

prospective adoptive parents.

3 If the transfer of the child
does not take place, the re-
ports referred to in Articles 15
and 16 are to be sent back to
the authorities who forwarded
them.

Article 20

The Central Authorities shall
keep each other informed
about the adoption process
and the measures taken to
complete it, as well as about

background image

SFS 1997:191

the progress of the placement
if a probationary period is re-
quired.

Article 21

1 Where the adoption is to

take place after the transfer of
the child to the receiving
State and it appears to the
Central Authority of the State
that the continued placement
of the child with the prospec-
tive adoptive parents is not in
the child's best interests, such
Central Authority shall take

the measures necessary to
protect the child, in parti-
cular -
a to cause the child to be
withdrawn from the prospec-
tive adoptive parents and to
arrange temporary care;
b in consultation with the
Central Authority of the State
of origin, to arrange without
delay a new placement of the
child with a view to adoption
or, if this is not appropriate,
to arrange alternative long-

term care; an adoption shall
not take place until the Cen-
tral Authority of the State of
origin has been duly informed
concerning the new prospec-
tive adoptive parents;
c as a last resort, to arrange
the return of the child, if his
or her interests so require.

2 Having regard in particular
to the age and degree of
maturity of the child, he or
she shall be consulted and,
where appropriate, his or her

323

déroulement de la période
probatoire, lorsque celle-ci
est requise.

Article 21

1 Lorsque l'adoption doit av-

oir lieu après le déplacement
de l'enfant dans l'Etat d'ac-
cueil et que l'Autorité centrale
de cet Etat considère que le
maintien de l'enfant dans la
famille d'accueil n'est plus de
son intérêt supérieur, cette

Autorité prend les mesures
utiles à la protection de l'en-
fant, en vue notamment:

a de retirer l'enfant aux per-

sonnes qui désiraient l'adop-

ter et d'en prendre soin pro-
visoirement;
b en consultation avec l'Au-
torité centrale de l'Etat d'ori-
gine, d'assurer sans délai un
nouveau placement de l'en-
fant en vue de son adoption
ou, à défaut, une prise en
charge alternative durable;
une adoption ne peut avoir
lieu que si l'Autorité centrale
de l'Etat d'origine a été dû-
ment informée sur les nou-
veaux parents adoptifs;

c en dernier ressort, d'assu-
rer le retour de l'enfant, si son
intérêt l'exige.

2 Eu égard notamment à
l'âge et à la maturité de l'en-
fant, celui-ci sera consulté et,
le cas échéant, son consente-
ment obtenu sur les mesures à

de fall då en prövotid krävs,
hur placeringen utvecklas.

Artikel 21

1. I de fall då adoptionen

skall äga rum efter att barnet
har överflyttats till den mot-
tagande staten och central-
myndigheten i den staten fin-
ner att en fortsatt placering av

barnet hos de tilltänkta
adoptivföräldrarna inte är till
barnets bästa, skall central-
myndigheten vidta nödvän-
diga åtgärder för att skydda
barnet, i synnerhet -

a) se till att barnet tas från

de tilltänkta adoptivför-
äldrarna och ombesörja till-
fällig vård,

b) i samråd med central-

myndigheten i ursprungs-
staten utan dröjsmål ombe-
sörja en ny placering av bar-
net med sikte på adoption el-
ler, om detta inte är lämpligt,
ombesörja en alternativ lång-
siktig vård; en adoption skall
inte genomföras förrän cen-
tralmyndigheten i ursprungs-
staten vederbörligen har in-
formerats om de tilltänkta nya
adoptivföräldrarna,

c) som sista utväg ombe-

sörja att barnet återlämnas,
om barnets intressen kräver
det.
2. Med beaktande framför
allt av barnets ålder och mog-
nad skall barnet höras och,
när så är lämpligt, dess sam-

tycke inhämtas avseende

background image

SFS 1997:191

åtgärder som skall vidtas en-
ligt denna artikel.

Artikel 22

1. I den utsträckning som
lagen i centralmyndighetens
stat medger får en central-

myndighets uppgifter enligt
detta kapitel utföras av offent-
liga organ eller av samman-
slutningar som är auktorise-
rade enligt kapitel III.
2. En fördragsslutande stat
får avge en förklaring till
depositarien för denna kon-
vention att centralmyndighe-

tens uppgifter enligt artik-
larna 15 till 21 får utföras i
den staten, i den utsträckning
som lagen medger och under
tillsyn av behöriga myndig-
heter i den staten, även av or-
gan eller personer som -

a) uppfyller den statens

krav på integritet, yrkes-
kompetens, erfarenhet och
ansvar, och

b) är, genom sin etiska

standard och genom utbild-
ning eller erfarenhet, kvalifi-

cerade att arbeta inom om-
rådet internationella adoptio-
ner.
3. En fördragsslutande stat
som avger en förklaring en-
ligt punkt 2 skall hålla Haag-
konferensens för interna-
tionell privaträtt permanenta
byrå underrättad om dessa or-
gans och personers namn och
adresser.

324

prendre conformément au
présent article.

Article 22

1 Les fonctions conférées à

l'Autorité centrale par le pré-
sent chapitre peuvent être ex-
cercées par des autorités pu-
bliques ou par des organismes
agrées conformément au cha-
pitre III, dans la mesure pré-
vue par la loi de son Etat.
2 Un Etat contractant peut
déclarer auprès du dépositaire
de la Convention que les
fonctions conférées à l'Auto-

rité centrale par les articles 15
à 21 peuvent aussi être exer-
cées dans cet Etat, dans la
mesure prévue par la loi et
sous le contrôle des autorités
compétentes de cet Etat, par
des organismes ou personnes
qui:
a remplissent les conditions
de moralité, de compétence
professionnelle, d'expérience
et de responsabilité requises
par cet Etat; et
b sont qualifiées par leur in-
tégrité morale et leur forma-
tion ou expérience pour agir
dans le domaine de l'adoption
internationale.

3 L'Etat contractant qui fait
la déclaration visée au para-
graphe 2 informe régulière-
ment le Bureau Permanent de
la Conférence de La Haye de
droit international privé des
noms et adresses de ces or-
ganismes et personnes.

consent obtained in relation
to measures to be taken under
this Article.

Article 22

1 The functions of a Central

Authority under this Chapter
may be performed by public
authorities or by bodies ac-
credited under Chapter III, to
the extent permitted by the
law of its State.

2 Any Contracting State may
declare to the depositary of
the Convention that the func-
tions of the Central Authority
under Articles 15 to 21 may
be performed in that State, to
the extent permitted by the
law and subject to the super-
vision of the competent au-
thorities of that State, also by
bodies or persons who -

a meet the requirements of
integrity, professional compe-
tence, experience and ac-
countability of that State; and

b are qualified by their ethi-
cal standards and by training
or experience to work in the
field of intercountry adoption.

3 A Contracting State which
makes the declaration pro-
vided for in paragraph 2 shall
keep the Permanent Bureau
of the Hague Conference on
Private International Law in-
formed of the names and ad-
dresses of these bodies and
persons.

background image

SFS 1997:191

4 Any Contracting State may
declare to the depositary of
the Convention that adoptions
of children habitually resident
in its territory may only take
place if the functions of the
Central Authorities are per-
formed in accordance with
paragraph 1.

5 Notwithstanding any de-
claration made under para-
graph 2, the reports provided
for in Articles 15 and 16
shall, in every case, be pre-

pared under the responsibility
of the Central Authority or
other authorities or bodies in
accordance with paragraph 1.

CHAPTER V -
RECOGNITION AND
EFFECTS OF
THE ADOPTION

Article 23

1 An adoption certified by

the competent authority of the

State of the adoption as ha-
ving been made in ac-

cordance with the Convention
shall be recognized by opera-
tion of law in the other Cont-
racting States. The certificate
shall specify when and by
whom the agreements under
Article 17, sub-paragraph c,
were given.
2 Each Contracting State
shall, at the time of signature,
ratification, acceptance, ap-

325

4 Un Etat contractant peut
déclarer auprès du dépositaire
de la Convention que les
adoptions d'enfants dont la ré-
sidence habituelle est située
sur son territoire ne peuvent
avoir lieu que si les fonctions
conférées aux Autorités cen-
trales sont exercées con-
formément au paragraphe
premier.
5 Nonobstant toute déclara-
tion effectuée conformément
au paragraphe 2, les rapports
prévus aux articles 15 et 16
sont, dans tous les cas, établis
sous la responsabilité de l'Au-
torité centrale ou d'autres au-

torités ou organismes, con-
formément au paragraphe
premier.

CHAPITRE V -
RECONNAISSANCE ET
EFFETS DE L'ADOPTION

Article 23

1 Une adoption certifiée

conforme à la Convention par
l'autorité compétente de
l'Etat contractant où elle a eu
lieu est reconnue de plein
droit dans les autres Etats
contractants. Le certificat in-
dique quand et par qui les
acceptations visées à l'article

17, lettre c, ont été données.

2 Tout Etat contractant, au
moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation,

4. En fördragsslutande stat
får avge en förklaring till
depositarien för denna kon-
vention att adoptioner av barn
med hemvist inom dess terri-
torium endast får genomföras
om centralmyndigheternas
uppgifter utförs i enlighet
med punkt 1.

5. Oavsett om någon för-
klaring har avgetts enligt
punkt 2 skall de rapporter
som avses i artiklarna 15 och

16 i samtliga fall sammanstäl-

las under centralmyndig-
hetens eller andra organs eller
sammanslutningars ansvar
enligt punkt 1.

KAPITEL V -
ERKÄNNANDE OCH
VERKAN AV
ADOPTIONEN

Artikel 23

1. En adoption som enligt

intyg av den behöriga myn-
digheten i den stat där adop-
tionen har ägt rum har gen-
omförts i enlighet med denna
konvention skall erkännas i
de övriga fördragsslutande
staterna omedelbart på grund
av lag. Intyget skall innehålla
uppgifter om när och av vem
samtycken har lämnats enligt
artikel 17.c.
2. Varje fördragsslutande
stat skall vid tiden för under-
tecknande, ratifikation, godta-

background image

SFS 1997:191

gande, godkännande eller an-
slutning underrätta deposita-

rien för denna konvention om
vilken myndighet eller vilka
myndigheter som har behörig-
het att utfärda intyg samt om
sådan myndighets eller sådana
myndigheters befogenheter.
Den skall även underrätta de-
positarien om varje förändring
som gäller utpekandet av så-
dana myndigheter.

Artikel 24

En fördragsslutande stat kan
vägra att erkänna en adoption
endast om adoptionen är up-
penbart oförenlig med grun-
derna för rättsordningen i den
staten, med hänsyn tagen till

barnets bästa.

Artikel 25

En fördragsslutande stat kan i
en förklaring ställd till de-
positarien för denna kon-
vention ange att den inte, en-
ligt denna konvention, skall
vara tvungen att erkänna
adoptioner som genomförts i
enlighet med en överenskom-
melse som ingåtts genom

tillämpning av artikel 39.2.

Artikel 26

1. Erkännande av en adop-

tion innefattar erkännande av

a) det rättsliga föräldra-

barnförhållandet mellan bar-
net och dess adoptivföräldrar,

b) adoptivföräldrarnas för-

326

de l'approbation ou de l'adhé-
sion, notifiera au dépositaire
de la Convention l'identité et
les fonctions de l'autorité ou
des autorités qui, dans cet

Etat, sont compétentes pour
délivrer le certificat. Il lui no-
tifiera aussi toute modifica-
tion dans la désignation de
ces autorités.

Article 24

La reconnaissance d'une
adoption ne peut être refusée
dans un Etat contractant que
si l'adoption est manifeste-
ment contraire à son ordre
public, compte tenu de l'in-
térêt supérieur de l'enfant.

Article 25

Tout Etat contractant peut dé-
clarer au dépositaire de la
Convention qu'il ne sera pas
tenu de reconnaître en vertu
de celle-ci les adoptions faites
conformément à un accord
conclu en application de l'ar-
ticle 39, paragraphe 2.

Article 26

1 La reconnaissance de l'ad-

option comporte celle
a du lien de filiation entre
l'enfant et ses parents adop-
tifs;

b de la responsabilité paren-

proval or accession, notify the
depositary of the Convention
of the identity and the func-
tions of the authority or the
authorities which, in that
State, are competent to make
the certification. It shall also
notify the depositary of any
modification in the designa-

tion of these authorities.

Article 24

The recognition of an adop-
tion may be refused in a
Contracting State only if the
adoption is manifestly con-
trary to its public policy, ta-
king into account the best
interests of the child.

Article 25

Any Contracting State may
declare to the depositary of
the Convention that it will not
be bound under this Conven-
tion to recognize adoptions
made in accordance with an
agreement concluded by
application of Article 39, pa-
ragraph 2.

Article 26

1 The recognition of an adop-

tion includes recognition of
a the legal parent-child re-
lationship between the child
and his or her adoptive par-
ents;
b parental responsibility of

background image

äldraansvar för barnet,

c) att det tidigare rättsliga

förhållandet mellan barnet
och dess mor och far upphört,
om adoptionen har denna ver-
kan i den fördragsslutande
stat där den ägde rum.

2. När en adoption medför
att ett tidigare rättsligt för-
äldra-barnförhållande upphör,
skall barnet i den mottagande
staten och i varje annan för-
dragsslutande stat där adop-
tionen erkänns åtnjuta rätt-
tigheter som är likvärdiga
med dem som i var och en av
dessa stater följer av adop-
tioner med den angivna effek-
ten.
3. Ovanstående punkter
skall inte hindra tillämp-
ningen av någon bestämmelse
som är mer gynnsam för bar-
net och som är i kraft i den
fördragsslutande stat som er-
känner adoptionen.

Artikel 27

1. När en adoption som är

beviljad i ursprungs staten inte
medför att ett tidigare rättsligt
föräldra-barnförhållande upp-
hör, kan adoptionen i den
mottagande stat som erkänner
den enligt konventionen om-
vandlas till en adoption med
sådan verkan -

a) om lagen i den motta-

gande staten medger detta,
och

b) om de samtycken som

avses i artikel 4.c och 4.d har

tale des parents adoptifs à
l'égard de l'enfant;
c de la rupture du lieu pré-
existant de filiation entre l'en-
fant et sa mère et son père, si
l'adoption produit cet effet
dans l'Etat contractant où elle
a eu lieu.

2 Si l'adoption a pour effet
de rompre le lieu préexistant
de filiation, l'enfant jouit,
dans l'Etat d'accueil et dans
tout autre Etat contractant où
l'adoption est reconnue, des
droits équivalents à ceux ré-
sultant d'une adoption produi-
sant cet effet dans chacun de
ces Etats.

3 Les paragraphes précé-
dents ne portent pas atteinte à
l'application de toute dispo-
sition plus favorable à l'en-
fant, en vigueur dans l'Etat
contractant qui reconnaît
l'adoption.

Article 27

1 Lorsqu'une adoption faite

dans l'Etat d'origine n'a pas
pour effet de rompre le lieu
préexistant de filiation, elle
peut, dans l'Etat d'accueil qui
reconnaît l'adoption con-
formément à la Convention,
être convertie en une adop-
tion produisant cet effet,

a si le droit de l'Etat d'ac-
cueil le permet; et

b si les consentements visés
à l'article 4, lettres c et d, ont

SFS 1997:191

the adoptive parents for the
child;
c the termination of a pre-
existing legal relationship be-
tween the child and his or her
mother and father, if the
adoption has this effect in the
Contracting State where it
was made.
2 In the case of an adoption
having the effect of terminat-
ing a pre-existing legal pa-
rent-child relationship, the
child shall enjoy in the re-

ceiving State, and in any
other Contracting State where
the adoption is recognized,
rights equivalent to those
resulting from adoptions hav-
ing this effect in each such
State.
3 The preceding paragraphs
shall not prejudice the
application of any provision
more favourable for the child,
in force in the Contracting
State which recognizes the
adoption.

Article 27

1 Where an adoption granted

in the State of origin does not
have the effect of terminating
a pre-existing legal parent-
child relationship, it may, in
the receiving State which
recognizes the adoption under
the Convention, be converted
into an adoption having such
an effect -
a if the law of the receiving
State so permits; and

b if the consents referred to
in Article 4, sub-paragraphs c

327

background image

SFS 1997:191

lämnats eller lämnas för en
sådan adoption.

2. Artikel 23 skall till-
lämpas på det beslut som om-
vandlar adoptionen.

KAPITEL V I -
ALLMÄNNA
BESTÄMMELSER

Artikel 28

Denna konvention inverkar
inte på någon ursprungsstats
lag som föreskriver att adop-
tion av ett barn med hemvist i
den staten skall äga rum i den
staten eller som förbjuder
barnets placering i eller över-
föring till den mottagande
staten före adoptionen.

Artikel 29

Någon kontakt mellan de till-
tänkta adoptivföräldrarna och
barnets föräldrar eller någon
annan person som har barnet i

sin vård får inte förekomma
förrän kraven i artikel 4.a-c

och artikel 5.a har uppfyllts,
om inte adoptionen äger rum
inom en familj eller kontakten
är förenlig med de villkor som
har uppställts av behörig
myndighet i ursprungsstaten.

Artikel 30

1. En fördragsslutande stats

behöriga myndigheter skall

328

été ou sont donnés en vue
d'une telle adoption.

2 L'article 23 s'applique à la
décision de conversion.

CHAPITRE V I -
DIPOSITIONS
GÉNÉRALES

Article 28

La Convention ne déroge pas

aux lois de l'Etat d'origine qui

requièrent que l'adoption
d'un enfant résidant habituel-
lement dans cet Etat doive av-
oir lieu dans cet Etat ou qui
interdisent le placement de
l'enfant dans l'Etat d'accueil
ou son déplacement vers cet
Etat avant son adoption.

Article 29

Aucun contact entre les futurs
parents adoptifs et les parents
de l'enfant ou toute autre per-
sonne qui a la garde de celui-
ci ne peut avoir lieu tant que
les dispositions de l'article 4,
lettres a à c, et de l'article 5,
lettre a, n'ont pas été respec-
tées, sauf si l'adoption a lieu
entre membres d'une même
famille ou si les conditions
fixées par l'autorité compé-
tente de l'Etat d'origine sont
remplies.

Article 30

1 Les autorités compétentes

d'un Etat contractant veillent

and d, have been or are given
for the purpose of such an
adoption.

2 Article 23 applies to the
decision converting the adop-
tion.

CHAPTER VI - GENERAL
PROVISIONS

Article 28

The Convention does not af-
fect any law of a State of ori-
gin which requires that the
adoption of a child habitually
resident within that State take
place in that State or which
prohibits the child's place-
ment in, or transfer to, the re-
ceiving State prior to adop-
tion.

Article 29

There shall be no contact be-
tween the prospective adop-
tive parents and the child's
parents or any other person
who has care of the child until
the requirements of Article 4,
sub-paragraphs a to c, and
Article 5, sub-paragraph a,
have been met, unless the
adoption takes place within a
family or unless the contact is
in compliance with the condi-
tions established by the com-
petent authority of the State
of origin.

Article 30

1 The competent authorities

of a Contracting State shall

background image

säkerställa att de upplys-
ningar om barnets ursprung
som myndigheterna innehar

bevaras, i synnerhet vad avser
uppgifter om föräldrarnas
identitet samt sjukdoms-
historia.

2. De skall säkerställa att
barnet eller dess ombud har
tillgång till sådan informa-
tion, under lämplig vägled-
ning, i den utsträckning som
lagen i staten medger det.

Artikel 31

Utan att det påverkar artikel
30 skall personuppgifter som
samlats in eller överlämnats
enligt denna konvention, i
synnerhet uppgifter som av-
ses i artiklarna 15 och 16, en-
dast användas i de syften för
vilka de samlats in eller över-
lämnats.

Artikel 32

1. Ingen får göra otillbörlig

ekonomisk eller annan vinst i
samband med internationell
adoptionsverksamhet.
2. Endast kostnader och ut-
gifter, inbegripet rimliga yr-

kesmässiga arvoden till per-
soner som medverkar vid
adoptionen, får debiteras eller
betalas.
3. Ledning, administration
och anställda i de samman-

slutningar som medverkar vid
en adoption får inte ta emot

à conserver les informations
qu'elles détiennent sur les ori-
gines de l'enfant, notamment
celles relatives à l'identité de
sa mère et de son père, ainsi
que les données sur le passé
médical de l'enfant et de sa
famille.

2 Elles assurent l'accès de
l'enfant ou de son représen-
tant à ces informations, avec
les conseils appropriés, dans
la mesure permise par la loi
de leur Etat.

Article 31

Sous réserve de l'article 30,
les données personnelles

rassemblées ou transmises
conformément à la Conven-
tion, en particulier celles vi-

sées aux articles 15 et 16, ne

peuvent être utilisées à d'aut-
res fins que celles pour les-
quelles elles ont été rassem-
blées ou transmises.

Article 32

1 Nul ne peut tirer un gain

matériel indu en raison d'une
intervention à l'occasion
d'une adoption internationale.
2 Seuls peuvent être deman-
dés et payés les frais et dé-
penses, y compris les honor-
aires raisonnables des per-
sonnes qui sont intervenues
dans l'adoption.
3 Les dirigeants, administra-

teurs et employés d'organis-
mes intervenant dans une

adoption ne peuvent recevoir

SFS 1997:191

ensure that information held
by them concerning the
child's origin, in particular
information concerning the
identity of his or her parents,
as well as the medical history,
is preserved.

2 They shall ensure that the
child or his or her representa-
tive has access to such infor-
mation, under appropriate
guidance, in so far as is per-
mitted by the law of that
State.

Article 31

Without prejudice to Article
30, personal data gathered or
transmitted under the Con-
vention, especially data refer-
red to in Articles 15 and 16,
shall be used only for the pur-
poses for which they were
gathered or transmitted.

Article 32

1 No one shall derive impro-

per financial or other gain
from an activity related to an
intercountry adoption.
2 Only costs and expenses,
including reasonable profes-

sional fees of persons in-
volved in the adoption, may

be charged or paid.

3 The directors, administrat-
ors and employees of bodies
involved in an adoption shall
not receive remuneration

329

background image

SFS 1997:191

ersättning som är orimligt
hög i förhållande till utförda
tjänster.

Artikel 33

En behörig myndighet som
finner att någon bestämmelse i
denna konvention inte har be-
aktats eller att det finns en stor

risk att den inte kommer att
beaktas, skall omedelbart un-
derrätta den egna statens
centralmyndighet. Denna cen-
tralmyndighet ansvarar för att
lämpliga åtgärder vidtas.

Artikel 34

Om den behöriga myndighe-
ten i den stat som är motta-
gare av ett dokument kräver
det, skall en översättning
tillhandahållas med intyg att
den överensstämmer med
originalet. Om inget annat fö-

reskrivs, skall de tilltänkta ad-

optivföräldrarna betala kost-
naderna för en sådan översätt-
ning.

Artikel 35

De behöriga myndigheterna i
de fördrags slutande staterna
skall handlägga adoptions-
frågorna snabbt.

Artikel 36

I förhållande till en stat som i
fråga om adoption har två el-
ler flera rättssystem till-
lämpliga inom olika terri-
toriella enheter skall -

330

une rémunération dispropor-
tionnée par rapport aux servi-
ces rendus.

Article 33

Toute autorité compétente qui
constate qu'une des disposi-
tions de la Convention a été
méconnue ou risque mani-
festement de l'être en informe
aussitôt l'Autorité centrale de
l'Etat dont elle relève. Cette

Autorité centrale a la re-

sponsabilité de veiller à ce
que les mesures utiles soient

prises.

Article 34

Si l'autorité compétente de
l'Etat destinataire d'un docu-
ment le requiert, une traduc-

tion certifiée conforme doit
être produite. Sauf dispense,
les frais de traduction sont à
la charge des futurs parents
adoptifs.

Article 35

Les autorités compétentes des
Etats contractants agissent
rapidement dans les pro-
cédures d'adoption.

Article 36

Au regard d'un Etat qui con-
naît, en matière d'adoption,
deux ou plusieurs systèmes
de droit applicables dans des
unités territoriales différen-
tes:

which is unreasonably high in
relation to services rendered.

Article 33

A competent authority which
finds that any provision of the
Convention has not been re-
spected or that there is a seri-
ous risk that it may not be re-
spected, shall immediately in-
form the Central Authority of
its State. This Central
Authority shall be responsible
for ensuring that appropriate
measures are taken.

Article 34

If the competent authority of
the State of destination of a
document so requests, a
translation certified as being
in conformity with the origi-
nal must be furnished. Un-
less otherwise provided, the
costs of such translation are
to be borne by the prospective
adoptive parents.

Article 35

The competent authorities of
the Contracting States shall
act expeditiously in the pro-
cess of adoption.

Article 36

In relation to a State which
has two or more systems of
law with regard to adoption
applicable in different territo-
rial units -

background image

a) varje hänvisning till

hemvist i den staten anses
avse hemvistet inom en terri-
toriell enhet i den staten,

b) varje hänvisning till la-

gen i den staten anses avse
gällande lag i den berörda ter-
ritoriella enheten,

c) varje hänvisning till be-

höriga myndigheter eller till
offentliga organ i den staten
anses avse sådana myndighe-
ter som är bemyndigade att
verka inom den berörda terri-
toriella enheten,

d) varje hänvisning till auk-

toriserade sammanslutningar
i den staten anses avse sam-
manslutningar som är aukto-
riserade i den berörda
territoriella enheten.

Artikel 37

I förhållande till en stat som i
fråga om adoption har två el-
ler flera rättssystem för olika
befolkningsgrupper skall var-

je hänvisning till lagen i den

staten anses avse det rätts-
system som anges i den sta-
tens lag.

Artikel 38

En stat inom vilken olika
territoriella enheter har sina
egna regler om adoption

skall inte vara förpliktad att
tillämpa denna konvention,
om en stat med ett enhetligt
rättssystem inte skulle vara
förpliktad till det.

a toute référence à la rési-
dence habituelle dans cet Etat
vise la résidence habituelle
dans une unité territoriale de
cet Etat;
b toute référence à loi de cet
Etat vise la loi en vigueur
dans l'unité territoriale con-
cernée;
c toute référence aux autori-
tés compétentes ou aux auto-
rités publiques de cet Etat
vise les autorités habilitées à
agir dans l'unité territoriale
concernée;

d toute référence aux or-
ganismes agréés de cet Etat
vise les organismes agréés
dans l'unité territoriale con-
cernée.

Article 37

Au regard d'un Etat qui con-
naît, en matière d'adoption,
deux ou plusieurs systèmes
de droit applicables à des ca-
tégories différentes de per-
sonnes, toute référence à la
loi de cet Etat vise le système
de droit désigné par le droit
de celui-ci.

Article 38

Un Etat dans lequel différen-
tes unités territoriales ont
leurs propres règles de droit
en matière d'adoption ne sera
pas tenu d'appliquer la Con-
vention lorsqu'un Etat dont le
système de droit est unifié ne
serait pas tenu de l'appliquer.

SFS 1997:191

a any reference to habitual
residence in that State shall
be construed as referring to
habitual residence in a territo-
rial unit of that State;
b any reference to the law of
that State shall be construed
as referring to the law in force
in the relevant territorial unit;
c any reference to the com-
petent authorities or to the pu-

blic authorities of that State
shall be construed as referring
to those authorized to act in
the relevant territorial unit;

d any reference to the ac-
credited bodies of that State
shall be construed as referring
to bodies accredited in the
relevant territorial unit.

Article 37

In relation to a State which
with regard to adoption has
two or more systems of law
applicable to different catego-
ries of persons, any reference
to the law of that State shall
be construed as referring to
the legal system specified by
the law of that State.

Article 38

A State within which diffe-
rent territorial units have their
own rules of law in respect of
adoption shall not be bound
to apply the Convention
where a State with a unified
system of law would not be
bound to do so.

331

background image

SFS 1997:191

Artikel 39

1. Denna konvention inver-

kar inte på något interna-
tionellt instrument som de
fördragsslutande staterna är
parter i och som innehåller
bestämmelser om frågor som
regleras i konventionen, så-
vida inte en motsatt förkla-
ring avges av de stater som är

parter i ett sådant instrument.

2. En fördragsslutande stat
får ingå överenskommelser
med en eller flera andra för-
dragsslutande stater i syfte att
förbättra tilllämpningen av
denna konvention i staternas
ömsesidiga förbindelser. Des-
sa överenskommelser får av-
vika endast från bestämmel-
serna i artiklarna 14 till 16
och 18 till 21. Stater som har
ingått en sådan överenskom-
melse skall sända en kopia till
depositarien för denna kon-
vention.

Artikel 40

Inget förbehåll skall tilllåtas
till denna konvention.

Artikel 41

Denna konvention skall till-
lämpas på varje fall då en an-
sökan enligt artikel 14 har
mottagits efter det att konven-
tionen har trätt i kraft i den
mottagande staten och i ur-
sprungsstaten.

332

Article 39

1 La Convention ne déroge

pas aux instruments interna-
tionaux auxquels des Etats
contractants sont Parties et
qui contiennent des disposi-
tions sur les matières réglées
par la présente Convention, à
moins qu'une déclaration
contraire ne soit faite par les
Etats liés par de tels instru-
ments.
2 Tout Etat contractant pour-
ra conclure avec un ou plu-
sieurs autres Etats contractants
des accords en vue de favoriser
l'application de la Convention
dans leurs rapports récipro-

ques. Ces accords ne pourront
déroger qu'aux dispositions
des articles 14 à 16 et 18 à 21.
Les Etats qui auront conclu de
tels accords en transmettront
une copie au dépositaire de la
Convention.

Article 40

Aucune réserve à la Conven-
tion n'est admise.

Article 41

La Convention s'applique
chaque fois qu'une demande
visée à l'article 14 a été reçue
après l'entrée en vigueur de la
Convention dans l'Etat d'ac-
cueil et l'Etat d'origine.

Article 39

1 The Convention does not

affect any international in-
strument to which Con-
tracting States are Parties and
which contains provisions on
matters governed by the Con-
vention, unless a contrary

declaration is made by the
States Parties to such instru-
ment.

2 Any Contracting State may
enter into agreements with one
or more other Contracting
States, with a view to improv-
ing the application of the Con-
vention in their mutual rela-
tions. These agreements may
derogate only from the provi-
sions of Article 14 to 16 and 18
to 21. The States which have
concluded such an agreement
shall transmit a copy to the de-

positary of the Convention.

Article 40

No reservation to the Conven-
tion shall be permitted.

Article 41

The Convention shall apply in
every case where an appli-
cation pursuant to Article 14
has been received after the
Convention has entered into
force in the receiving State
and the State of origin.

background image

SFS 1997:191

Article 42

The Secretary General of the
Hague Conference on Private
International Law shall at re-
gular intervals convene a Spe-
cial Commission in order to
review the practical opera-
tion of the Convention.

CHAPTER VII-FINAL

CLAUSES

Article 43

1 The Convention shall be
open for signature by the Sta-

tes which were Members of
the Hague Conference on Pri-
vate International Law at the
time of its Seventeenth Ses-
sion and by the other States
which participated in that
Session.
2 It shall be ratified, ac-
cepted or approved and the
instruments of ratification,
acceptance or approval shall
be deposited with the Minis-
try of Foreign Affairs of the
Kingdom of the Netherlands,
depositary of the Convention.

Article 44

1 Any other State may ac-

cede to the Convention after it
has entered into force in ac-
cordance with Article 46, pa-
ragraph 1.
2 The instrument of acces-
sion shall be deposited with
the depositary.

333

Artikel 42

Generalsekreteraren för Haag-

konferensen för internationell
privaträtt skall med jämna
mellanrum sammankalla en

specialkommission för att
granska den praktiska tillämp-
ningen av denna konvention.

KAPITEL V I I -

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 43

1. Konventionen är öppen

för undertecknande av de sta-
ter som var medlemmar i
Haagkonferensen för inter-
nationell privaträtt vid tid-

punkten för dess sjuttonde

session och av andra stater
som deltog i denna session.

2. Den skall ratificeras,
godtas eller godkännas och
ratifikations-, godtagande- el-
ler godkännandeinstrumen-
ten deponeras hos Utrikes-
ministeriet i Konungariket
Nederländerna, som är de-
positarie för konventionen.

Artikel 44

1. Varje annan stat får an-
sluta sig till konventionen ef-

ter att den har trätt i kraft i en-
lighet med artikel 46.1.

2. Anslutningsinstrumentet
skall deponeras hos deposita-
rien.

Article 42

Le Secrétaire général de la
Conférence de La Haye de
droit international privé con-
voque périodiquement une
Commission spéciale afin
d'examiner le fonctionnne-
ment pratique de la Con-
vention.

CHAPITRE VII - CLAUSES
FINALES

Article 43

1 La Convention est ouverte
à la signature des Etats qui

étaient Membres de la Con-
férence de La Haye de droit
international privé lors de sa
Dix-septième session et des
autres Etats qui ont participé
à cette Session.

2 Elle sera ratifiée, acceptée
ou approuvée et les instru-
ments de ratification, d'ac-
ceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du Mi-
nistère des Affaires Etrangè-
res du Royaume des Pays-
Bas, dépositaire de la Con-
vention.

Article 44

1 Tout autre Etat pourra ad-

hérer à la Convention après
son entrée en vigueur en vertu
de l'article 46, paragraphe 1.

2 L'instrument d'adhésion
sera déposé auprès du déposi-
taire.

background image

SFS 1997:191

3. Anslutningen får verkan
endast i förhållandet mellan
den anslutande staten och de
fördragsslutande stater som
inte har gjort någon invänd-
ning mot anslutningen inom
sex månader efter det att un-
derrättelsen i artikel 48.b har

mottagits. Stater kan göra en
sådan invändning även när de
efter en anslutning ratificerar,
godtar eller godkänner kon-
ventionen. Depositarien skall
underrättas om varje sådan
invändning.

Artikel 45

1. En fördragsslutande stat
som består av två eller flera

territoriella enheter med olika
rättssystem i frågor som reg-
leras i denna konvention får
vid undertecknande, ratifice-
ring, godtagande, godkän-
nande eller anslutning för-

klara att denna konvention
skall omfatta alla dess enheter
eller endast en eller flera av
dem och får när som helst
ändra sin förklaring genom
att avge en ny förklaring.

2. Depositarien skall under-
rättas om varje sådan förkla-
ring och i förklaringen skall
uttryckligen anges för vilka
territoriella enheter konven-
tionen skall tillämpas.
3. Om en stat inte avger nå-
gon förklaring enligt denna

334

3 L'adhésion n'aura d'effet
que dans les rapports entre
l'Etat adhérant et les Etats
contractants qui n'auront pas
élevé d'objection à son en-
contre dans les six mois après
la réception de la notification

prévue à l'article 48, lettre b.
Une telle objection pourra
également être élevée par tout
Etat au moment d'une rati-
fication, acceptation ou ap-
probation de la Convention,
ultérieure à l'adhésion. Ces
objections seront notifiées au
dépositaire.

Article 45

1 Un Etat qui comprend
deux ou plusieurs unités

territoriales dans lesquelles
des systèmes de droit dif-
férents s'appliquent aux ma-
tières régies par cette Con-
vention pourra, au moment de
la signature, de la ratification,
de l'acceptation, de l'approba-
tion ou de l'adhésion, déclarer
que la présente Convention
s'appliquera à toutes ses uni-
tés territoriales ou seulement
à l'une ou à plusieurs d'entre

elles, et pourra à tout moment
modifier cette déclaration en
faisant une nouvelle déclara-
tion.
2 Ces déclarations seront no-
tifiées au dépositaire et indi-
queront expressément les uni-
tés territoriales auxquelles la
Convention s'applique.

3 Si un Etat ne fait pas de
déclaration en vertu du pré-

3 Such accession shall have
effect only as regards the rela-
tions between the acceding
State and those Contracting
States which have not raised
an objection to its accession
in the six months after the re-
ceipt of the notification re-
ferred to in sub-paragraph b
of Article 48. Such an objec-
tion may also be raised by
States at the time when they

ratify, accept or approve the
Convention after an acces-

sion. Any such objection shall

be notified to the depositary.

Article 45

1 If a State has two or more

territorial units in which
different systems of law are
applicable in relation to mat-
ters dealt with in the Conven-
tion, it may at the time of sig-
nature, ratification, accep-
tance, approval or accession
declare that this Convention
shall extend to all its territo-

rial units or only to one or
more of them and may mo-
dify this declaration by sub-
mitting another declaration at
any time.

2 Any such declaration shall
be notified to the depositary
and shall state expressly the
territorial units to which the
Convention applies.

3 If a State makes no decla-
ration under this Article, the

background image

SFS 1997:191

Convention is to extend to all
territorial units of that State.

Article 46

1 The Convention shall enter

into force on the first day of
the month following the expi-
ration of three months after
the deposit of the third in-
strument of ratification, ac-
ceptance or approval referred
to in Article 43.

2 Thereafter the Convention

shall enter into force -

a for each State ratifying,
accepting or approving it sub-
sequently, or acceding to it,
on the first day of the month
following the expiration of
three months after the deposit
of its instrument of ratifica-
tion, acceptance, approval or
accession;

b for a territorial unit to
which the Convention has
been extended in conformity
with Article 45, on the first
day of the month following
the expiration of three months
after the notification referred
to in that Article.

Article 47

1 A State Party to the Con-

vention may denounce it by a
notification in writing addres-
sed to the depositary.

2 The denunciation takes ef-
fect on the first day of the
month following the expira-

335

sent article, la Convention
s'appliquera à l'ensemble du
territoire de cet Etat.

Article 46

1 La Convention entrera en
vigueur le premier jour du

mois suivant l'expiration
d'une période de trois mois
après le dépôt du troisième
instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approba-
tion prévu par l'article 43.

2 Par la suite, la Convention
entrera en vigueur:
a pour chaque Etat ratifiant,
acceptant ou approuvant
postérieurement, ou adhérant,
le premier jour du mois sui-
vant l'expiration d'une période
de trois mois après le dépôt de
son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion;

b pour les unités territoriales
auxquelles la Convention a
été étendue conformément à
l'article 45, le premier jour du
mois suivant l'expiration
d'une période de trois mois
après la notification visée
dans cet article.

Article 47

1 Tout Etat Partie à la Con-

vention pourra dénoncer
celle-ci par une notification
adressée par écrit au dépo-
sitaire.
2 La dénonciation prendra
effet le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une pé-

artikel, skall konventionen
omfatta alla dess territoriella
enheter.

Artikel 46

1. Konventionen träder i

kraft den första dagen i den
månad som följer efter ut-
gången av tre månader efter
det att det tredje ratifika-
tions-, godtagande- eller god-
kännandeinstrumentet som
avses i artikel 43 har depo-
nerats.
2. Därefter träder kon-
ventionen i kraft

a) i förhållande till varje stat

som senare ratificerar, godtar
eller godkänner den eller an-
sluter sig till den, den första

dagen i den månad som följer
efter utgången av tre månader
efter det att dess ratifikations-,
godtagande-, godkännande-
eller anslutningsinstrument
deponerades,

b) i förhållande till en terri-

toriell enhet som kon-
ventionen har utsträckts till i
enlighet med artikel 45, den
första dagen i den månad som
följer efter utgången av tre
månader efter den underrät-
telse som avses i den artikeln.

Artikel 47

1. En stat som är part i

konventionen får säga upp
den genom en skriftlig under-
rättelse ställd till de-
positarien.
2. Uppsägningen gäller från
den första dagen i den månad
som följer efter utgången av

background image

SFS 1997:191

tolv månader efter det att
depositarien har mottagit un-
derrättelsen. När en längre
uppsägningstid anges i under-
rättelsen träder uppsägningen
i kraft efter utgången av en så-
dan längre tid efter det att
depositarien har mottagit un-
derrättelsen.

Artikel 48

Depositarien skall underrätta
de stater som är medlemmar i
Haagkonferensen för interna-
tionell privaträtt, de övriga
stater som deltog i den sjut-
tonde sessionen samt de stater
som har anslutit sig till kon-
ventionen i enlighet med arti-
kel 44 om följande -

a) de undertecknanden, ra-

tifikationer, godtaganden och
godkännanden som avses i ar-
tikel 43,

b) de anslutningar samt de

invändningar som har av-
gjorts mot anslutningar som
avses i artikel 44,

c) dagen för konventio-

nens ikraftträdande enligt ar-
tikel 46,

d) de förklaringar och utpe-

kanden som avses i artiklarna
22, 23, 25 och 45,

e) de överenskommelser

som avses i artikel 39,

f) de uppsägningar som av-

ses i artikel 47.

Till bekräftelse härav har

undertecknade, därtill veder-

336

riode de douze mois après la
date de réception de la notifi-
cation par le dépositaire.
Lorsqu'une période plus lon-
gue pour la prise d'effet de la
dénonciation est spécifiée
dans la notification, la dé-
nonciation prendra effet à
l'expiration de la période en
question après la date de ré-
ception de la notification.

Article 48

Le dépositarie notifiera aux
Etats membres de la Con-
férence de La Haye de droit
international privé, aux autres
Etat qui ont participé à la
Dix-septième session, ainsi
qu'aux Etats qui auront ad-
héré conformément aux dis-
positions de l'article 44:
a les signatures, ratifi-
cations, acceptations et ap-
probations visées à l'article

43;
b les adhésions et les objec-
tions aux adhésions visées à
l'article 44;

c la date à laquelle la Con-
vention entrera en vigueur
conformément aux disposi-
tions de l'article 46;
d les déclarations et les dé-
signations mentionnées aux
articles 22, 23, 25 et 45;
e les accords mentionnés à
l'article 39;

f les dénonciations visées à

l'articles 47.

En foi de quoi, les soussig-

nés, dûment autorisés, ont

tion of twelve months after
the notification is received by
the depositary. Where a
longer period for the denunci-
ation to take effect is speci-
fied in the notification, the de-
nunciation takes effect upon
the expiration of such longer

period after the notification is
received by the depositary.

Article 48

The depositary shall notify
the States Members of the
Hague Conference on Private
International Law, the other
States which participated in
the Seventeenth Session and
the States which have acce-
ded in accordance with Arti-
cle 44, of the following -
a the signatures, ratifica-
tions, acceptances and ap-
provals referred to in Article
43;
b the accessions and objec-

tions raised to accessions re-
ferred to in Article 44;

c the date on which the
Convention enters into force
in accordance with Article 46;

d the declarations and desig-
nations referred to in Articles
22, 23, 25 and 45;
e the agreements referred to
in Article 39;

f the denunciations referred

to in Article 47.

In witness whereof the un-

dersigned, being duly author-

background image

börligen befullmäktigade, un-
dertecknat denna konvention.

Upprättad i Haag, den

19.., på engelska

och franska språken, vilka
båda texter är lika giltiga, i ett
enda exemplar som skall de-
poneras i Konungariket
Nederländernas regerings ar-

kiv, och av vilken en bestyrkt
kopia på diplomatisk väg
skall tillställas varje stat som
är medlem i Haagkonferensen
för internationell privaträtt
vid tidpunkten för dess sjut-
tonde session samt till var och
en av övriga stater som deltog
i sessionen.

signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le

19.., en français

et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui sera dé-
posé dans les archives du
Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas et dont une co-
pie certifiée conforme sera re-
mise, par la voie diplomati-
que, à chacun des Etats mem-

bres de la Conférence de La
Haye de droit international
privé lors de la Dix-septième

session, ainsi qu'à chacun des
autres Etats ayant participé à
cette Session.

SFS 1997:191

ized thereto, have signed this
Convention.

Done at The Hague, on the

day of 19.. in the

English and French lan-
guages, both texts being
equally authentic, in a single
copy which shall be deposited
in the archives of the Govern-
ment of the Kingdom of the
Netherlands, and of which a
certified copy shall be sent,
through diplomatic channels,
to each of the States Members
of the Hague Conference on
Private International Law at
the date of its Seventeenth
Session and to each of the
other States which par-
ticipated in that Session.

337

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

MAJ-INGER KLINGVALL
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.