SFS 2004:768 Lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner / SFS 2004:768 Lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
040768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:191) med anledning av
Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd
av barn och samarbete vid internationella
adoptioner;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1997:191) med anled-

ning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och sam-
arbete vid internationella adoptioner skall ha följande lydelse.

2 §

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) är central-

myndighet enligt konventionen och fullgör de uppgifter som ankommer på
en sådan myndighet, om inte något annat följer av lag eller annan författ-
ning.

MIA utfärdar intyg enligt artikel 23 i konventionen när adoptionen har ägt

rum i Sverige eller när ett utländskt adoptionsbeslut har omvandlats här i
landet enligt artikel 27 i konventionen och 5 § denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Intyg som har utfärdats enligt 2 § i dess äldre lydelse har fortsatt giltig-

het.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10.

SFS 2004:768

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.