SFS 2009:289 Lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

090289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling;

utfärdad den 8 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 och 6 a §§ lagen (1997:192) om

internationell adoptionsförmedling ska ha följande lydelse.

6 §

2

Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sve-

rige får ges endast åt sammanslutningar som har till huvudsakligt syfte att
förmedla internationella adoptioner. Auktorisation får ges endast om det står
klart att sammanslutningen kommer att förmedla adoptioner på ett sakkun-
nigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa som
främsta riktmärke. För auktorisation krävs vidare att sammanslutningen har
styrelse och revisorer samt stadgar som innebär att sammanslutningen är öp-
pen.

6 a §

3

En sammanslutning, som har auktorisation enligt 6 §, får beviljas

auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett annat
land, i viss del av ett annat land eller med viss adoptionskontakt i ett annat
land, under förutsättning att

1. det andra landet har en adoptionslagstiftning eller annan tillförlitlig reg-

lering av internationell adoption, som beaktar de grundläggande principer
för internationell adoption som uttrycks i Förenta Nationernas konvention
om barnets rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och
samarbete vid internationella adoptioner,

2. det andra landet eller den aktuella delen av det andra landet har en fung-

erande administration kring internationell adoptionsverksamhet,

3. det står klart att sammanslutningen kommer att förmedla adoptioner

från det andra landet eller den aktuella delen av det andra landet på ett sak-
kunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa som
främsta riktmärke,

4. sammanslutningen redovisar kostnaderna i det andra landet och hur de

fördelar sig,

5. det med hänsyn till kostnadsbilden och omständigheterna i övrigt be-

döms som lämpligt att sammanslutningen inleder eller fortsätter ett adop-
tionssamarbete med det andra landet, och

1 Prop. 2008/09:109, bet. 2008/09:SoU10, rskr. 2008/09:205.

2 Senaste lydelse 2004:769.

3 Senaste lydelse 2004:769.

SFS 2009:289

Utkom från trycket
den 21 april 2009

background image

2

SFS 2009:289

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

6. sådan annan verksamhet än internationell adoptionsförmedling som

sammanslutningen bedriver, inte äventyrar förtroendet för adoptionsverk-
samheten.

En sammanslutning som beviljats auktorisation för att arbeta med interna-

tionell adoptionsförmedling i ett annat land, viss del av ett annat land eller
med viss adoptionskontakt i ett annat land, får bedriva verksamhet i det lan-
det endast om behörig myndighet i det andra landet har gett sitt tillstånd till
det, eller har förklarat att den är beredd att acceptera sammanslutningens
verksamhet i landet.

I ärenden om auktorisation enligt denna paragraf ska MIA samråda med

den svenska utlandsmyndigheten i det andra landet, om det inte är uppenbart
obehövligt, samt vid behov med barnrättsorganisationer som verkar i det an-
dra landet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.