SFS 1981:580

810580.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:580

om ändring i lagen (1979:552) om internationell

utkom från trycket

den 24 juni 1981

Utfärdad den 11 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2, 5, 6, 8 och 10 §§ lagen

(1979:552) om internationell adoptionshjälp skall ha nedan angivna lydel­

se.

2 § Den myndighet som regeringen foreskriver avgör frågor om auktori-

sation och har tillsyn över de auktoriserade sammanslutningarna.

5 § Tillsynsmyndigheten skall i sa mband med ett beslut om auktorisa-

tion utse minst två personer eller, om sammanslutningens verksamhet kan
antas bli av ringa omfattning, en person att företräda allmänintresset i sam­

manslutningens a rbete med internationell adoptionshjälp (samhällsrepre-

sentant). Samhällsrepresentanter skall ha särskild erfarenhet av barn- och

ungdomsvård i stat eller kommun.

6 § De auktoriserade sammanslutningarna är skyldiga att på begäran till­

handahålla tillsynsmyndigheten de handlingar som rör verksamheten.

8 § När en auktoriserad sammanslutning beslutar om internationell

adoptionshjälp skall lämnas, skall minst en samhällsrepresentant delta.

Finner sammanslutningen att den bör vägra att lämna adoptionshjälp i

ett visst fall skall frågan överlämnas till tillsynsmy ndigheten för avgöran­
de. Detsamma gäller när sammmanslutningen vill lä mna adoptionshjälp

trots att någon sa mhällsrepresentant avstyrker.

' Prop. 1980/81:177, SoU 45, rskr 410.

1059

¬

background image

SFS 1981:580

10 § Tillsynsmyndighetens beslut att vägra auktorisation eller återkalla
auktorisation överklagas hos regeringen genom besvär.

Tillsynsmyndighetens beslut i övrigt får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

KARIN SÖDER

Björn Sjöberg
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.