SFS 1984:1093

841093.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:1093

Utkom från trycket

2446

Lag

den 28 december 1984

om ändring i lagen (1979:552) om internationell

adoptionshjälp;

utfärdad den 18 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 § lagen (1979: 552) om interna­

tionell adoptionshjälp skall ha nedan angivna lydelse.

8

När en auktoriserad sammanslutning beslutar om internationell

adoptionshjälp skall lämnas, skall minst en sam hällsrepresentant delta.

Om en samhällsrepresentant har en annan mening än sammanslutningen

i frågan om ado ptionshjälp, skall frågan överlämnas till tillsynsmyndighe­
ten för avgörande.

Om sammanslutningen har vägrat adoptionshjälp i ett visst fall, får

tillsynsmyndigheten på begäran av den som söker adoptionshjälp uppdra

åt sammanslutningen att ändå lämna hjälpen.

' Prop. 1984/85: 16. SoU 5. rskr 68.

^ Senaste lydelse 1981:580.

¬

background image

tina lag träder i k raft den 1 januari 1985 .

SFS 1984:1093

. ' På regeringens vägnar

⬢ STEN ANDERSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.