SFS 1979:552

790552.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:552

om internationell adoptlonshjälp;

,rycket

den 27 juni 197 9

utfärdad den 14 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Internationell adoptionshjälp från enskild får lämnas endast av ideell

sammanslutning som är auktoriserad enligt denna lag. Vad som har sagts

nu gäller dock inte i fråga om hjälp i en staka fall.

Med in ternationell adoptionshjälp avses sådan verksamhet som har till

syfte a tt förmedla kontakt mellan den som önskar adoptera ett utländskt
barn och myndigheter, organisationer eller enskilda personer i barnets

hemland samt att även i övrigt lämna den hjälp som behövs för att adoption

skall kunna genomföras.

2 § Socialstyrelsen avgör frågor om auktorisation.

' Prop. 1978/79:108, SoU41, rskr346 .

1313

83-SFS 1979

¬

background image

SFS 1979:552

3 § Auktorisation får ges endast åt sammanslutning som har stadgar, sty­

relse och revisorer. Auktorisation får ges endast om sammanslutningen

har till huvudsakligt syfte att lämna internationell adoptionshjälp och otti

det står klart att den kommer att lämna hjälpen på ett sakkunnigt och om­
dömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnens bästa som främsta rikt­

märke.

4 § Auktorisationen skall vara tidsbegränsad. 1 beslutet om auktorisa­

tion skall det anges vilka länder som sammanslutningens verksamhet får

avse. Auktorisationen får även forbindas med andra villkor.

För att täcka kostnaderna för verksamheten får en auktoriserad sam­

manslutning ta ut avgifter av dem som söker internationell adoptionshjälp.

5 § Socialstyrelsen skall i samband med ett beslut om auktorisation utse

minst två personer eller, om sammanslutningens verksamhet kan antas bli

av ringa omfattning, en person att företräda allmänintresset i sammanslut­

ningens arbete med internationell adoptionshjälp (samhällsrepresentant).
Samhällsrepresentanten skall ha särskild erfarenhet av bama- och ung­
domsvård i stat eller kommun.

6 § De auktoriserade sammanslutningarna står under tillsyn av socialsty­

relsen eller någon annan myndighet som regeringen föreskriver. Samman­

slutningarna är skyldiga att på begäran tillhandahålla tillsynsmyndigheten

de handlingar som rör verksamheten.

7 § Auktorisationen skall återkallas när de förutsättningar som anges i
3 § inte längre foreligger. Detsamma gäller om sammanslutningen inte upp­
fyller de villkor som kan ha uppställts för auktorisationen eller underlåter
att rätta sig efter vad tillsynsmyndigheten begär med stöd av 6 §.

8 § När en auktoriserad sammanslutning beslutar om internationell

adoptionshjälp skall lämnas, skall minst en samhällsrepresentant delta.

Finner sammanslutningen att den bör vägra att lämna adoptionshjälp i

ett visst fall skall frågan överlämnas till socialstyrelsen eller någon annan

myndighet som regeringen föreskriver för avgörande. Detsamma gäller när

sammanslutningen vill lämna adoptionshjälp trots att samhällsrepresentant
avstyrker.

9 § Den som lämnar internationell adoptionshjälp i str id med 1 § döms

till böter.

10 § Socialstyrelsens beslut att vägra auktorisation eller återkalla aukto­

risation överklagas hos regeringen genom besvär.

Socialstyrelsens eller annan myndighets beslut i övrigt får inte överkla­

gas.

I3I4

¬

background image

a.

Denna lag trader i kraft den 1 juli 1979.

SFS 1979:552

På regeringens vägnar

^

OLA ULLSTEN

GABRIEL ROMANUS

^5

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.