SFS 1997:192 Lag om internationell adoptionsförmedling

SFS 1997_192 Lag om internationell adoptionsförmedling

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:192
Utkom från trycket
den 14 maj 1997

Lag
om internationell adoptionsförmedling;

utfärdad den 30 april 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledning

1 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas när en underårig med hemvist
utomlands skall adopteras av någon eller några med hemvist i Sverige.

Internationell adoptionsförmedling

2 § Med internationell adoptionsförmedling avses verksamhet som har till
syfte att skapa kontakt mellan den eller dem som önskar adoptera och
myndigheter, organisationer, institutioner eller enskilda personer i det land
där barnet har sitt hemvist samt att även i övrigt lämna den hjälp som behövs
för att en adoption skall kunna genomföras.

3 § Adoptioner av barn från utlandet får förmedlas endast av samman-
slutningar som är auktoriserade enligt denna lag.

4 § Den eller de som vill adoptera ett barn från utlandet skall anlita en

sammanslutning som avses i 3 §. Detta gäller dock inte enstaka fall av adop-
tion som avser släktingbarn eller där det annars finns särskilda skäl att adop-
tera utan förmedling av en auktoriserad sammmanslutning. Statens nämnd
för internationella adoptionsfrågor (NIA) skall i sådana fall innan barnet
lämnar landet pröva om förfarandet är godtagbart.

De auktoriserade sammanslutningarna

5 § NIA avgör frågor om auktorisation och har tillsyn över de auktorise-
rade sammanslutningarna.

6 § Auktorisation får ges endast åt sammanslutningar som har till huvud-
sakligt syfte att förmedla internationella adoptioner. Auktorisation får ges
endast om det står klart att sammanslutningen kommer att förmedla sådana
adoptioner på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och
med barnets bästa som främsta riktmärke. För auktorisation krävs vidare att
sammanslutningen har stadgar, styrelse och revisorer.

7 § Auktorisationen skall vara tidsbegränsad. I beslutet om auktorisation
skall det anges vilka länder som sammanslutningens verksamhet avser. Auk-
torisationen får även förenas med andra villkor, såsom vad som skall gälla
om inbetalning av avgifter samt redovisning.

För att täcka kostnaderna för verksamheten får en auktoriserad samman-

1

Prop. 1996/97:91, bet. 1996/97:SoU15, rskr. 1996/97:192.

338

background image

SFS 1997:192

slutning ta ut skäliga avgifter av dem som anlitar sammanslutningen för in-

ternationell adoptionsförmedling.

8 § NIA skall i samband med ett beslut om auktorisation utse minst två

personer eller, om sammanslutningens verksamhet kan antas bli av ringa om-
fattning, en person att företräda allmänintresset i sammanslutningens arbete
med internationell adoptionsförmedling (samhällsrepresentanter). Samhälls-
representanter skall ha särskild erfarenhet av barn- och ungdomsvård i stat
eller kommun.

9 § De auktoriserade sammanslutningarna är skyldiga att på begäran till-
handahålla NIA de handlingar som rör verksamheten.

10 § Auktorisationen skall återkallas, om de förutsättningar som anges i

6 § inte längre finns. Detsamma gäller, om sammanslutningen inte uppfyller
villkor som uppställts för auktorisationen eller inte rättar sig efter vad NIA
begär med stöd av 9 §.

11 § När en auktoriserad sammanslutning prövar om en internationell
adoption skall förmedlas, skall minst en samhällsrepresentant delta.

12 § Om en auktoriserad sammanslutning har vägrat adoptionsförmedling

i ett visst fall, får NIA på begäran av den eller dem som söker adoption upp-
dra åt sammanslutningen att ändå förmedla adoptionen.

Tystnadsplikt

13 § Den som är eller har varit verksam inom en auktoriserad samman-
slutning får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid fått veta om enskil-

das personliga förhållanden.

Överklagande

14 § NIA:s beslut enligt 4 § tredje meningen, 6 §, 7 § första stycket och

10 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd

krävs vid överklagande till kammarrätten.

NIA:s beslut i övrigt får inte överklagas.

Ansvar

15 § Den som förmedlar en internationell adoption i strid med 3 § döms

till böter. Detsamma gäller den som i strid med 4 § låter föra ut ett barn från
det land där det har sitt hemvist.

339

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997, då lagen (1979:552) om

internationell adoptionshjälp upphör att gälla.

2. Sammanslutningar som vid den nya lagens ikraftträdande har auktori-

sation enligt den upphävda lagen skall anses ha fått auktorisation enligt den
nya lagen.

background image

SFS 1997:192

3. Om det vid den nya lagens ikraftträdande finns ett giltigt medgivande

enligt 25 § socialtjänstlagen (1980:620), skall någon prövning inte göras en-
ligt 4 § i den nya lagen.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

MAJ-INGER KLINGVALL
(Social departementet)

340

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.