SFS 2009:465 Lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling / SFS 2009:465 Lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling
090465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1997:192) om interna-

tionell adoptionsförmedling ska ha följande lydelse.

14 §

2

MIA:s beslut enligt 4 § tredje meningen, 6 §, 6 a § första stycket, 7 §

första stycket, 9 a och 10 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av MIA:s beslut enligt 8 c § andra stycket gäller be-

stämmelserna i 6 kap. 7�11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

MIA:s beslut i övrigt får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2004:769.

SFS 2009:465

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.