SFS 2004:769 Lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

040769.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:192) om inter-

nationell adoptionsförmedling

dels att 4–7, 9, 10, 12 och 14 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas sju nya paragrafer, 6 a, 8–8 e och 9 a §§, av

följande lydelse.

4 §

Den eller de som vill adoptera ett barn från utlandet skall anlita en

sammanslutning som avses i 3 §. Detta gäller dock inte enstaka fall av adop-
tion som avser släktingbarn eller där det annars finns särskilda skäl att adop-
tera utan förmedling av en auktoriserad sammanslutning. Myndigheten för
internationella adoptionsfrågor (MIA) skall i sådana fall innan barnet lämnar
landet pröva om förfarandet är godtagbart.

5 §

MIA avgör frågor om auktorisation och har tillsyn över de auktorise-

rade sammanslutningarna.

6 §

Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i

Sverige får ges endast åt sammanslutningar som har till huvudsakligt syfte
att förmedla internationella adoptioner. Om en sammanslutning även bedri-
ver annan verksamhet än internationell adoptionsförmedling, får den andra
verksamheten inte äventyra förtroendet för adoptionsverksamheten. Aukto-
risation får ges endast om det står klart att sammanslutningen kommer att
förmedla adoptioner på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstin-
tresse och med barnets bästa som främsta riktmärke. För auktorisation krävs
vidare att sammanslutningen har styrelse och revisorer samt stadgar som
innebär att sammanslutningen är öppen.

6 a §

En sammanslutning, som har auktorisation enligt 6 §, får beviljas

auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett annat
land under förutsättning att

1. det andra landet har en adoptionslagstiftning eller annan tillförlitlig reg-

lering av internationell adoption, som beaktar de grundläggande principer
för internationell adoption som uttrycks i Förenta Nationernas konvention

1 Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10.

SFS 2004:769

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:769

om barnets rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och
samarbete vid internationella adoptioner,

2. det andra landet har en fungerande administration kring internationell

adoptionsverksamhet,

3. sammanslutningen redovisar kostnaderna i utlandet och hur de fördelar

sig, och

4. det med hänsyn till kostnadsbilden, balansen mellan de svenska sam-

manslutningarna och omständigheterna i övrigt bedöms som lämpligt att
sammanslutningen inleder eller fortsätter ett adoptionssamarbete med det
andra landet.

En sammanslutning som beviljats auktorisation för att arbeta med interna-

tionell adoptionsförmedling i ett annat land får verka i det landet endast om
behörig myndighet i det andra landet har gett sitt tillstånd till det, eller har
förklarat att den är beredd att acceptera sammanslutningens verksamhet i
landet.

I ärenden om auktorisation enligt denna paragraf skall MIA samråda med

den svenska utlandsmyndigheten i det andra landet om det inte är uppenbart
obehövligt, samt vid behov med barnrättsorganisationer som verkar i det an-
dra landet.

7 §

Auktorisation enligt 6 § får ges för högst fem år och auktorisation en-

ligt 6 a § får ges för högst två år. Har en ny ansökan ingivits till MIA innan
tidigare auktorisation löpt ut gäller tidigare auktorisationsbeslut i avvaktan
på MIA:s beslut. Auktorisationen får även förenas med andra villkor som
har betydelse för bedrivande av verksamheten, såsom vad som skall gälla
om inbetalning av avgifter samt redovisning.

För att täcka kostnaderna för verksamheten får en auktoriserad samman-

slutning ta ut skäliga avgifter av dem som anlitar sammanslutningen för in-
ternationell adoptionsförmedling.

8 §

En auktoriserad sammanslutning är skyldig att tillhandahålla interna-

tionell adoptionsförmedling åt sökande som har medgivande att ta emot ett
utländskt barn för adoption.

Skyldigheten gäller inte i det fall sammanslutningen inte har någon ut-

ländsk kontakt som kan förmedla barn till sökanden. Detsamma gäller om
sökanden misskött sina ekonomiska eller andra avtalade förpliktelser gente-
mot sammanslutningen.

8 a §

Sammanslutningen skall skyndsamt meddela MIA sådana föränd-

ringar i sammanslutningens verksamhet i Sverige och i utlandet samt sådana
förändringar i politiska, juridiska eller andra förhållanden i utlandet som kan
ha betydelse för förmedlingsverksamheten.

8 b §

En auktoriserad sammanslutning är skyldig att dokumentera förmed-

lingsverksamheten. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som
vidtas i ärenden samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.
Dokumentationen skall bevaras så länge den kan antas ha betydelse för den
som förmedlats för adoption genom sammanslutningen, eller för honom
eller henne närstående personer.

background image

3

SFS 2004:769

Kopia av handlingar som avser en viss adoption skall skickas till den soci-

alnämnd som avses i 6 kap. 15 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453).

Om sammanslutningen upphör med sin förmedlingsverksamhet, skall

dokumentation av förmedlingsverksamheten överlämnas till MIA för för-
varing.

8 c §

Den som en sammanslutnings handlingar i förmedlingsverksamheten

rör skall på begäran, så snart som möjligt, tillhandahållas efterfrågade hand-
lingar för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om
det inte kan antas att en annan enskild person lider men.

Frågor om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar

för handlingarna. Anser denne att någon handling eller en del av en handling
inte bör lämnas ut skall han eller hon genast med eget yttrande överlämna
frågan till MIA för prövning.

8 d §

Medel som en sökande har inbetalat till en auktoriserad sammanslut-

ning och som inte avser ersättning för intjänat arvode, uppkomna kostnader
eller gjorda utlägg skall, om annat inte har avtalats, vid varje tillfälle kunna
betalas tillbaka. Sådana medel skall hållas skilda från den auktoriserade
sammanslutningens egna medel.

8 e §

En auktoriserad sammanslutning skall ha ekonomiska medel för av-

veckling av sammanslutningen.

9 §

MIA har rätt att inspektera en auktoriserad sammanslutnings verksam-

het och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs
för tillsynen.

Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som be-

hövs vid inspektionen.

9 a §

MIA får förelägga en auktoriserad sammanslutning att avhjälpa bris-

ter i förmedlingsverksamheten.

10 §

Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i

Sverige skall återkallas, om de förutsättningar som anges i 6 § inte längre
finns. Sådan auktorisation skall också återkallas om sammanslutningen inte
tillhandahåller MIA begärda upplysningar eller handlingar enligt 9 § eller
följer myndighetens beslut enligt 9 a §. Detsamma gäller om sammanslut-
ningen inte förmedlat något barn under de senaste två åren, om det inte finns
särskilda skäl.

Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett

annat land skall återkallas, om de förutsättningar som anges i 6 eller 6 a §
inte längre finns.

En auktorisation skall vidare återkallas, om sammanslutningen inte upp-

fyller villkor som uppställts för auktorisationen.

12 §

Om en auktoriserad sammanslutning har vägrat adoptionsförmedling

i ett visst fall, får MIA på begäran av den eller dem som söker adoption upp-
dra åt sammanslutningen att ändå förmedla adoptionen.

background image

4

SFS 2004:769

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

14 §

MIA:s beslut enligt 4 § tredje meningen, 6 §, 6 a § första stycket, 7 §

första stycket, 9 a § och 10 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av MIA:s beslut enligt 8 c § andra stycket gäller

bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

MIA:s beslut i övrigt får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för auktorisation som har beviljats

före den 1 januari 2005, dock längst till dess auktorisationen återkallats eller
tiden för dess giltighet löpt ut. Föreskrifterna i 5 och 8 c §§ skall dock tilläm-
pas från ikraftträdandet av denna lag.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.