SFS 2012:318 Lag om 1996 års Haagkonvention

120318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om 1996 års Haagkonvention;

utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1996 års Haagkonvention

1 §

Artiklarna 1–53 i den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade kon-

ventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och sam-
arbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års
Haagkonvention) ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.
Originaltexterna ska ha samma giltighet.

Originaltexterna finns tillsammans med en svensk översättning som en

bilaga till denna lag.

Reservforum

2 §

Om tillämpningen av 1996 års Haagkonvention innebär att en fråga ska

prövas av en nämnd som fullgör en kommuns uppgifter inom socialtjänsten i
Sverige och det inte finns någon annan behörig nämnd, tas frågan upp av en
nämnd i Stockholms kommun som fullgör sådana uppgifter.

Godkännande av en placering av ett barn i Sverige

3 §

En fråga om godkännande av en placering av ett barn i Sverige enligt

artikel 33 prövas av en nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten i
den kommun där barnet avses bli placerat. Även samråd enligt den artikeln
sker med den nämnden.

I 6 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) anges förutsättningarna för att

godkänna en placering.

Visst informationsutbyte om ett barns situation m.m.

4 §

En nämnd som fullgör en kommuns uppgifter inom socialtjänsten får

rapportera om ett barns situation enligt artikel 32. Nämnden får också samla
in upplysningar eller underlag och uttala sig om en förälders lämplighet i
fråga om umgänge i enlighet med vad som framgår av artikel 35.2.

1 Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219.

SFS 2012:318

Utkom från trycket
den 11 juni 2012

background image

2

SFS 2012:318

Beslut om en tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad m.m.

5 §

När det finns behörighet för svensk domstol enligt artikel 11 eller 12,

får domstolen i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap
besluta om en sådan tillfällig skyddsåtgärd som avses i dessa artiklar.

Vid domstolens handläggning tillämpas lagen (1996:242) om domstols-

ärenden. I domstolens beslut ska det anges hur länge skyddsåtgärden gäller.

Barnet får höras inför domstolen, om särskilda skäl talar för det och det är

uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras. I ett ärende som rör vård-
nad, boende eller umgänge får domstolen inhämta upplysningar från social-
nämnden i frågan. Innan socialnämnden lämnar upplysningar ska den, om
det är lämpligt, höra föräldrarna och barnet.

Erkännande och verkställbarhet

6 §

Svea hovrätt är behörig domstol för de förfaranden om erkännande och

verkställbarhet som avses i artiklarna 24 och 26.

7 §

Den som ansöker om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller för-

klaras vara verkställbart ska tillsammans med ansökan ge in avgörandet i
original eller en kopia av avgörandet som har bestyrkts av en behörig myn-
dighet. Avser ansökan ett avgörande som har meddelats i en parts utevaro,
ska sökanden också ge in bevis om att stämningsansökan eller motsvarande
handling har delgetts parten.

Avser ansökan en verkställbarhetsförklaring, ska sökanden även ge in

bevis om att avgörandet är verkställbart i den stat där det har meddelats.

Hovrätten får förelägga sökanden att ge in de ytterligare handlingar som

hovrätten behöver för sin prövning.

Är en handling avfattad på något annat språk än svenska, ska även en

svensk översättning av handlingen ges in. En översättning behöver dock inte
ges in om hovrätten anser att det är obehövligt eller att det inte skäligen kan
krävas.

8 §

Hovrätten får förklara det utländska avgörandet helt eller delvis gäl-

lande eller verkställbart.

Verkställighet

9 §

Bifalls en ansökan om verkställbarhetsförklaring, får det utländska av-

görandet verkställas

1. enligt 21 kap. föräldrabalken om det avser ett barns person och
2. enligt utsökningsbalken om det avser ett barns egendom.
För verkställigheten gäller vad som är föreskrivet om verkställighet av

svensk domstols avgörande i motsvarande fall.

Överföring av personuppgifter

10 §

En svensk myndighet får utan hinder av 33 § personuppgiftslagen

(1998:204) föra över personuppgifter till en myndighet i ett land utanför det
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det behövs för att den myn-

background image

3

SFS 2012:318

digheten ska kunna överväga en nödvändig åtgärd enligt 1996 års Haagkon-
vention.

Anmodan att utöva behörighet

11 §

Får en svensk myndighet en sådan framställning som avses i artikel

9.1 ska myndigheten anmoda den utländska myndigheten att utöva behörig-
heten, om den utländska myndigheten anses bättre lämpad att bedöma vad
som är bäst för barnet.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

4

SFS 2012:318

Bilaga

CONVENTION
CONCERNANT LA
COMPÉTENCE, LA
LOI APPLICABLE,
LA RECONNAIS-
SANCE, L'EXÉCU-
TION ET LA COO-
PÉRATION EN MA-
TIÈRE DE RESPON-
SABILITÉ
PARENTALE ET DE
MESURES DE PRO-
TECTION DES EN-
FANTS

CONVENTION ON
JURISDICTION,
APPLICABLE LAW,
RECOGNITION, EN-
FORCEMENT AND
COOPERATION IN
RESPECT OF PAREN-
TAL RESPONSIBILITY
AND MEASURES
FOR THE PROTEC-
TION OF CHILDREN

KONVENTION OM
BEHÖRIGHET, TILL-
LÄMPLIG LAG, ER-
KÄNNANDE, VERK-
STÄLLIGHET OCH
SAMARBETE I FRÅ-
GOR OM FÖRÄLDRA-
ANSVAR OCH ÅT-
GÄRDER TILL SKYDD
FÖR BARN

(Conclue le 19 octobre
1996)

(Concluded 19 Octo-
ber 1996)

(Ingicks den 19 okto-
ber 1996)

Les Etats signataires
de la présente Conven-
tion,

The States signatory to
the present Conven-
tion,

De stater som har un-
dertecknat denna kon-
vention,

Considérant qu'il con-
vient de renforcer la
protection des enfants
dans les situations à
caractère international,

Considering the need
to improve the protec-
tion of children in in-
ternational situations,

som beaktar behovet
att förbättra skyddet
för barn i internatio-
nella situationer,

Désirant éviter des
conflits entre leurs
systèmes juridiques en
matière de compé-
tence, loi applicable,
reconnaissance et exé-
cution des mesures de
protection des enfants,

Wishing to avoid con-
flicts between their le-
gal systems in respect
of jurisdiction, appli-
cable law, recognition
and enforcement of
measures for the pro-
tection of children,

som önskar undvika
konflikter mellan sina
rättssystem när det
gäller behörighet, till-
lämplig lag, erkän-
nande och verkställig-
het i samband med åt-
gärder till skydd för
barn,

Rappelant l'im-
portance de la coopé-
ration internationale
pour la protection des
enfants,

Recalling the im-
portance of internatio-
nal co-operation for
the protection of child-
ren,

som erinrar om vikten
av internationellt sam-
arbete till skydd för
barn,

Confirmant que l'in-
térêt supérieur de l'en-
fant doit être une con-
sidération primordiale,

Confirming that the
best interests of the
child are to be a pri-
mary consideration,

som bekräftar att bar-
nets bästa ska komma i
främsta rummet,

background image

5

SFS 2012:318

Constatant la néces-
sité de réviser la Con-
vention du 5 octobre
1961 concernant la
compétence des auto-
rités et la loi applica-
ble en matière de pro-
tection des mineurs,

Noting that the Con-
vention of 5 October
1961 concerning the
powers of authorities
and the law applicable
in respect of the pro-
tection of minors is in
need of revision,

som noterar att kon-
ventionen av den 5 ok-
tober 1961 om myn-
digheters behörighet
och tillämplig lag i frå-
gor till skydd för un-
deråriga behöver revi-
deras,

Désirant établir des
dispositions commu-
nes à cet effet, en
tenant compte de la
Convention des Na-
tions Unies relative
aux droits de l'enfant,
du 20 novembre 1989,

Desiring to establish
common provisions to
this effect, taking into
account the United
Nations Convention
on the Rights of the
Child of 20 November
1989,

som önskar upprätta
gemensamma bestäm-
melser i detta syfte,
med beaktande av För-
enta Nationernas kon-
vention om barnets
rättigheter av den 20
november 1989,

Sont convenus des dis-
positions suivantes:

Have agreed on the
following provisions –

har kommit överens
om följande bestäm-
melser.

CHAPITRE I

CHAPTER I

KAPITEL I

CHAMP D'APPLI-
CATION DE LA
CONVENTION

SCOPE OF THE
CONVENTION

KONVENTIONENS
TILLÄMPNINGS-
OMRÅDE

Article premier

Article 1

Artikel 1

1. La présente Con-
vention a pour objet:

1. The objects of the
present Convention
are –

1. Ändamålet

med

denna konvention är:

a) de déterminer l'Etat
dont les autorités ont
compétence pour
prendre des mesures
tendant à la protection
de la personne ou des
biens de l'enfant;

a) to determine the
State whose authori-
ties have jurisdiction
to take measures direc-
ted to the protection of
the person or property
of the child;

a) Att fastställa den
stat vars myndigheter
har behörighet att
vidta åtgärder till
skydd för barnets per-
son eller egendom.

b) de déterminer la loi
applicable par ces au-
torités dans l'exercice
de leur compétence;

b) to determine which
law is to be applied by
such authorities in ex-
ercising their juris-
diction;

b) Att fastställa vilken
lag dessa myndigheter
ska tillämpa när de ut-
övar sin behörighet.

c) de déterminer la loi
applicable à la respon-
sabilité parentale;

c) to determine the law
applicable to parental
responsibility;

c) Att fastställa vilken
lag som är tilllämplig
på föräldraansvar.

background image

6

SFS 2012:318

d) d'assurer la recon-
naissance et l'exécu-
tion des mesures de
protection dans tous
les Etats contractants;

d) to provide for the
recognition and enfor-
cement of such measu-
res of protection in all
Contracting States;

d) Att föreskriva er-
kännande och verk-
ställighet av sådana
skyddsåtgärder i alla
fördragsslutande sta-
ter.

e) d'établir entre les
autorités des Etats
contractants la coopé-
ration nécessaire à la
réalisation des objec-
tifs de la Convention.

e) to establish such co-
operation between the
authorities of the
Contracting States as
may be necessary in
order to achieve the
purposes of this Con-
vention.

e) Att upprätta sådant
samarbete mellan
myndigheterna i de
fördragsslutande sta-
terna som krävs för att
uppnå denna konven-
tions mål.

2. Aux fins de la Con-
vention, l'expression
«responsabilité paren-
tale» comprend l'auto-
rité parentale ou tout
autre rapport d'auto-
rité analogue détermi-
nant les droits, les
pouvoirs et les obliga-
tions des parents, d'un
tuteur ou autre repré-
sentant légal à l'égard
de la personne ou des
biens de l'enfant.

2. For the purposes of
this Convention, the
term ‘parental respon-
sibility’ includes pa-
rental authority, or any
analogous relations-
hip of authority deter-
mining the rights, po-
wers and responsibili-
ties of parents, guardi-
ans or other legal
representatives in rela-
tion to the person or
the property of the
child.

2. I denna konvention
omfattar begreppet
”föräldraansvar” vård-
nad eller varje lik-
nande förhållande som
avgör föräldrars, för-
myndares eller andra
rättsliga företrädares
rättigheter, befogenhe-
ter och ansvar i förhål-
lande till barnets per-
son eller egendom.

Article 2

Article 2

Artikel 2

La Convention s'appli-
que aux enfants à par-
tir de leur naissance et
jusqu'à ce qu'ils aient
atteint l'âge de 18 ans.

The Convention app-
lies to children from
the moment of their
birth until they reach
the age of 18 years.

Konventionen ska till-
lämpas på barn från
födelsen till dess att de
uppnått 18 års ålder.

Article 3

Article 3

Artikel 3

Les mesures prévues à
l'article premier peu-
vent porter notam-
ment sur:

The measures referred
to in Article 1 may
deal in particular with

De åtgärder som avses
i artikel 1 kan i syn-
nerhet gälla

background image

7

SFS 2012:318

a) l'attribution,
l'exercice et le retrait
total ou partiel de la
responsabilité paren-
tale, ainsi que la délé-
gation de celle-ci;

a) the attribution, exer-
cise, termination or
restriction of parental
responsibility, as well
as its delegation;

a) tillerkännande, utö-
vande, upphörande el-
ler begränsande av för-
äldraansvar liksom de-
legering av detsamma,

b) le droit de garde,
comprenant le droit
portant sur les soins de
la personne de l'enfant,
et en particulier celui
de décider de son lieu
de résidence, ainsi que
le droit de visite, com-
prenant le droit d'em-
mener l'enfant pour
une période limitée
dans un lieu autre que
celui de sa résidence
habituelle;

b)

rights of custody,

including rights rela-
ting to the care of the
person of the child
and, in particular, the
right to determine the
child’s place of resi-
dence, as well as rights
of access including the
right to take a child for
a limited period of
time to a place other
than the child’s habi-
tual residence;

b) vårdnad, inbegripet
de rättigheter som hän-
för sig till omvårdna-
den om barnets per-
son, och särskilt rätten
att bestämma var bar-
net ska bo, samt um-
gänge, inbegripet
rätten att för en be-
gränsad tid ta med bar-
net till en annan plats
än den där barnet har
hemvist,

c) la tutelle, la cura-
telle et les institutions
analogues;

c) guardianship, cura-
torship and analogous
institutions;

c) förmynderskap,
godmanskap och lik-
nande institut,

d) la désignation et les
fonctions de toute per-
sonne ou organisme
chargé de s'occuper de
la personne ou des
biens de l'enfant, de le
représenter ou de l'as-
sister;

d) the designation and
functions of any per-
son or body having
charge of the child’s
person or property, re-
presenting or assisting
the child;

d) förordnande av och
uppgifter för en person
eller ett organ som ska
ansvara för barnets
person eller egendom,
företräda eller bistå
barnet,

e)

le placement de

l'enfant dans une fa-
mille d'accueil ou dans
un établissement, ou
son recueil légal par
kafala ou par une insti-
tution analogue;

e) the placement of the
child in a foster family
or in institutional care,
or the provision of
care by kafala or an
analogous institution;

e) placering av barnet i
familjehem eller på en
institution, eller om
vård av ett barn genom
kafala eller liknande
institut,

f) la supervision par
les autorités publiques
des soins dispensés à
l'enfant par toute per-
sonne ayant la charge
de cet enfant;

f) the supervision by a
public authority of the
care of a child by any
person having charge
of the child;

f) tillsyn genom en of-
fentlig myndighet av
den omvårdnad barnet
får av en person som
har ansvar för barnet,

background image

8

SFS 2012:318

g) l'administration, la
conservation ou la dis-
position des biens de
l'enfant.

g) the administration,
conservation or dispo-
sal of the child’s pro-
perty.

g) förvaltning av, be-
varande av eller förfo-
gande över barnets
egendom.

Article 4

Article 4

Artikel 4

Sont exclus du do-
maine de la Conven-
tion:

The Convention does
not apply to:

Denna konvention ska
inte tillämpas på

a) l'établissement et la
contestation de la filia-
tion;

a) the establishment or
contesting of a parent-
child relationship;

a) fastställande

eller

bestridande av föräld-
raskap,

b)

la décision sur

l'adoption et les mesu-
res qui la préparent,
ainsi que l'annulation
et la révocation de
l'adoption;

b) decisions on adop-
tion, measures prepa-
ratory to adoption, or
the annulment or revo-
cation of adoption;

b) beslut om adoption,
åtgärder som utgör
förberedelser för adop-
tion, ogiltigförklaring
eller upphävande av
adoption,

c) les nom et prénoms
de l'enfant;

c) the name and fore-
names of the child;

c) barnets

efternamn

och förnamn,

d) l'émancipation;

d) emancipation;

d) myndighetsförkla-
ring,

e) les obligations ali-
mentaires;

e) maintenance obliga-
tions;

e) underhållsskyldig-
het,

f) les trusts et succes-
sions;

f) trusts or succession;

f) truster och arv,

g) la sécurité sociale;

g) social security;

g) social trygghet,

h) les mesures publi-
ques de caractère gé-
néral en matière d'édu-
cation et de santé;

h) public measures of
a general nature in
matters of education or
health;

h) offentligrättsliga åt-
gärder av allmän ka-
raktär för utbildning
och hälsa,

i)

les mesures prises

en conséquence d'in-
fractions pénales com-
mises par des enfants;

i) measures taken as a
result of penal offen-
ces committed by
children;

i) åtgärder som vidtas
till följd av brottsliga
gärningar som har be-
gåtts av barn,

j) les décisions sur le
droit d'asile et en ma-
tière d'immigration.

j) decisions

on

the

right of asylum and on
immigration.

j) beslut om asylrätt
och invandring.

background image

9

SFS 2012:318

CHAPITRE II

CHAPTER II

KAPITEL II

COMPETENCE

JURISDICTION

BEHÖRIGHET

Article 5

Article 5

Artikel 5

1.

Les autorités, tant

judiciaires qu'adminis-
tratives, de l'Etat cont-
ractant de la résidence
habituelle de l'enfant
sont compétentes pour
prendre des mesures
tendant à la protection
de sa personne ou de
ses biens.

1. The judicial or ad-
ministrative authori-
ties of the Contracting
State of the habitual
residence of the child
have jurisdiction to
take measures directed
to the protection of the
child’s person or pro-
perty.

1. De rättsliga eller ad-
ministrativa myndig-
heterna i den fördrags-
slutande stat där barnet
har hemvist ska vara
behöriga att vidta åt-
gärder som syftar till
skydd för barnets per-
son eller egendom.

2. Sous réserve de l'ar-
ticle 7, en cas de chan-
gement de la résidence
habituelle de l'enfant
dans un autre Etat
contractant, sont com-
pétentes les autorités
de l'Etat de la nouvelle
résidence habituelle.

2. Subject to Article 7,
in case of a change of
the child’s habitual re-
sidence to another
Contracting State, the
authorities of the State
of the new habitual re-
sidence have juris-
diction.

2.

Med förbehåll för

artikel 7 ska, när bar-
net får ett nytt hem-
vist i en annan för-
dragsslutande stat, myn-
digheterna i den nya
hemviststaten vara be-
höriga.

Article 6

Article 6

Artikel 6

1. Pour les enfants ré-
fugiés et les enfants
qui, par suite de trou-
bles prévalant dans
leur pays, sont interna-
tionalement déplacés,
les autorités de l'Etat
contractant sur le terri-
toire duquel ces en-
fants sont présents du
fait de leur déplace-
ment exercent la com-
pétence prévue au pa-
ragraphe premier de
l'article 5.

1. For refugee children
and children who, due
to disturbances occur-
ring in their country,
are internationally dis-
placed, the authorities
of the Contracting
State on the territory
of which these child-
ren are present as a re-
sult of their displace-
ment have the juris-
diction provided for in
paragraph 1 of Article
5.

1. När det gäller flyk-
tingbarn och barn som
på grund av orolighe-
ter i sitt land har för-
drivits från detta ska
myndigheterna i den
fördragsslutande stat
dit dessa barn har flytt
ha den behörighet som
anges i artikel 5.1.

2. La disposition du
paragraphe précédent
s'applique également
aux enfants dont la ré-
sidence habituelle ne
peut être établie.

2. The provisions of
the preceding para-
graph also apply to
children whose habi-
tual residence cannot
be established.

2. Bestämmelserna i
punkt 1 ska också till-
lämpas på barn vars
hemvist inte kan fast-
ställas.

background image

10

SFS 2012:318

Article 7

Article 7

Artikel 7

1. En cas de déplace-
ment ou de non-retour
illicite de l'enfant, les
autorités de l'Etat
contractant dans lequel
l'enfant avait sa rési-
dence habituelle im-
médiatement avant son
déplacement ou son
non-retour conservent
leur compétence
jusqu'au moment où
l'enfant a acquis une
résidence habituelle
dans un autre Etat et
que:

1. In case of wrongful
removal or retention of
the child, the authori-
ties of the Contracting
State in which the
child was habitually
resident immediately
before the removal or
retention keep their ju-
risdiction until the
child has acquired a
habitual residence in
another State, and

1. Vid fall av olovligt
bortförande eller kvar-
hållande av ett barn
ska myndigheterna i
den fördragsslutande
stat där barnet hade
hemvist omedelbart
före bortförandet eller
kvarhållandet behålla
sin behörighet tills
barnet har fått hemvist
i en annan stat, och

a) toute personne, in-
stitution ou autre orga-
nisme ayant le droit de
garde a acquiescé au
déplacement ou au
non-retour; ou

a) each person, institu-
tion or other body ha-
ving rights of custody
has acquiesced in the
removal or retention;
or

a) varje person, insti-
tution eller annat or-
gan som har vårdnad
om barnet har godta-
git bortförandet eller
kvarhållandet, eller

b)

l'enfant a résidé

dans cet autre Etat
pour une période d'au
moins un an après que
la personne, l'institu-
tion ou tout autre orga-
nisme ayant le droit de
garde a connu ou au-
rait dû connaître le lieu
où se trouvait l'enfant,
aucune demande de re-
tour présentée pen-
dant cette période n'est
encore en cours d'exa-
men, et l'enfant s'est
intégré dans son nou-
veau milieu.

b) the child has resi-
ded in that other State
for a period of at least
one year after the per-
son, institution or
other body having
rights of custody has
or should have had
knowledge of the
whereabouts of the
child, no request for
return lodged within
that period is still pen-
ding, and the child is
settled in his or her
new environment.

b) barnet har varit bo-
satt i denna andra stat i
minst ett år efter det
att den person, den in-
stitution eller det andra
organ som har vårdnad
om barnet har fått eller
borde ha fått känne-
dom om var barnet be-
finner sig, ingen begä-
ran om återlämnande
som lämnats in under
den perioden väntar på
avgörande, och barnet
har funnit sig till rätta i
sin nya miljö.

background image

11

SFS 2012:318

2. Le déplacement ou
le non-retour de l'en-
fant est considéré
comme illicite:

2. The removal or the
retention of a child is
to be considered
wrongful where –

2. Ett bortförande el-
ler ett kvarhållande av
ett barn ska betraktas
som olovligt om det

a) lorsqu'il a lieu en
violation d'un droit de
garde, attribué à une
personne, une institu-
tion ou tout autre orga-
nisme, seul ou con-
jointement, par le droit
de l'Etat dans lequel
l'enfant avait sa rési-
dence habituelle im-
médiatement avant son
déplacement ou son
non-retour, et

a) it is in breach of
rights of custody attri-
buted to a person, an
institution or any other
body, either jointly or
alone, under the law of
the State in which the
child was habitually
resident immediately
before the removal or
retention; and

a) strider mot den
vårdnad som har an-
förtrotts en person, en
institution eller något
annat organ, antingen
gemensamt eller för
sig, enligt lagen i den
stat där barnet hade
hemvist omedelbart
före bortförandet eller
kvarhållandet, och

b)

que ce droit était

exercé de façon effec-
tive, seul ou conjointe-
ment, au moment du
déplacement ou du
non-retour, ou l'eût été
si de tels événements
n'étaient survenus.

b) at the time of remo-
val or retention those
rights were actually exer-
cised, either jointly or
alone, or would have
been so exercised but
for the removal or re-
tention.

b) denna rätt verkligen
utövades, antingen ge-
mensamt eller för sig,
vid den tidpunkt då bar-
net fördes bort eller
hölls kvar eller skulle
ha utövats om inte
bortförandet eller
kvarhållandet hade ägt
rum.

Le droit de garde visé
à la lettre a) peut no-
tamment résulter d'une
attribution de plein
droit, d'une décision ju-
diciaire ou administra-
tive, ou d'un accord en
vigueur selon le droit
de cet Etat.

The rights of custody
mentioned in subpara-
graph a above, may
arise in particular by
operation of law or by
reason of a judicial or
administrative deci-
sion, or by reason of
an agreement having
legal effect under the
law of that State.

Vårdnad som avses i a
kan i första hand upp-
komma direkt på
grund av lag eller ge-
nom ett rättsligt eller
administrativt avgö-
rande, eller genom en
överenskommelse med
rättslig verkan enligt
lagen i den staten.

background image

12

SFS 2012:318

3. Tant que les autori-
tés mentionnées au pa-
ragraphe premier con-
servent leur compé-
tence, les autorités de
l'Etat contractant où
l'enfant a été déplacé
ou retenu ne peuvent
prendre que les mesu-
res urgentes nécessai-
res à la protection de
la personne ou des
biens de l'enfant, con-
formément à l'article
11.

3. So long as the aut-
horities first mentio-
ned in paragraph 1
keep their juris-
diction, the authorities
of the Contracting
State to which the
child has been remo-
ved or in which he or
she has been retained
can take only such ur-
gent measures under
Article 11 as are ne-
cessary for the protec-
tion of the person or
property of the child.

3. Så länge de myndig-
heter som avses i
punkt 1 har kvar sin
behörighet kan myn-
digheterna i den för-
dragsslutande stat dit
barnet har förts eller
där det har hållits kvar
endast vidta sådana åt-
gärder i brådskande
fall enligt artikel 11
som är nödvändiga för
att skydda barnets per-
son eller egendom.

Article 8

Article 8

Artikel 8

1. A titre d'exception,
l'autorité de l'Etat
contractant compé-
tente en application
des articles 5 ou 6, si
elle considère que l'au-
torité d'un autre Etat
contractant serait
mieux à même
d'apprécier dans un
cas particulier l'intérêt
supérieur de l'enfant,
peut

1. By way of excep-
tion, the authority of a
Contracting State ha-
ving jurisdiction un-
der Article 5 or Article
6, if it considers that
the authority of an-
other Contracting
State would be better
placed in the particular
case to assess the best
interests of the child,
may either

1. I undantagsfall kan
den myndighet i en
fördragsslutande stat
som är behörig enligt
artikel 5 eller 6, om
den anser att myndig-
heten i en annan för-
dragsslutande stat i det
särskilda fallet är
bättre lämpad att be-
döma vad som är till
barnets bästa, antingen

– soit demander à cette
autorité, directement
ou avec le con, cours
de l'Autorité centrale
de cet Etat, d'accepter
la compétence pour
prendre les mesures de
protection qu'elle esti-
mera nécessaires,

request that other

authority, directly or
with the assistance of
the Central Authority
of its State, to assume
jurisdiction to take
such measures of pro-
tection as it considers
to be necessary, or

– begära, direkt eller
med hjälp av central-
myndigheten, att den
andra myndigheten
ska åta sig behörighet
för att vidta sådana
skyddsåtgärder som
den anser nödvändig,
eller

background image

13

SFS 2012:318

– soit surseoir à statuer
et inviter les parties à
saisir d'une telle de-
mande l'autorité de cet
autre Etat.

– suspend considera-
tion of the case and in-
vite the parties to in-
troduce such a request
before the authority of
that other State.

– låta handläggningen
av ärendet vila och ge
parterna tillfälle att
lämna in en sådan
framställning till myn-
digheten i den andra
staten.

2.

Les Etats contrac-

tants dont une autorité
peut être requise ou
saisie dans les condi-
tions fixées au para-
graphe précédent sont:

2. The

Contracting

States whose authori-
ties may be addressed
as provided in the pre-
ceding paragraph are:

2. De

fördragsslu-

tande stater till vars
myndigheter en fram-
ställning i enlighet
med punkt 1 kan riktas
är

a) un Etat dont l'enfant
possède la nationalité,

a) a State of which the
child is a national,

a) en stat i vilken bar-
net är medborgare,

b) un Etat dans lequel
sont situés des biens
de l'enfant,

b)

a State in which

property of the child is
located,

b)

en stat i vilken

egendom som tillhör
barnet finns,

c) un Etat dont une au-
torité est saisie d'une
demande en divorce
ou séparation de corps
des parents de l'enfant,
ou en annulation de
leur mariage,

c) a State whose aut-
horities are seised of
an application for di-
vorce or legal separa-
tion of the child’s pa-
rents, or for annulment
of their marriage,

c)

en stat vid vars

myndigheter talan har
väckts om äktenskaps-
skillnad eller hemskill-
nad eller om annulle-
ring av äktenskap mel-
lan barnets föräldrar,

d) un Etat avec lequel
l'enfant présente un
lien étroit.

d) a State with which
the child has a sub-
stantial connection.

d)

en stat till vilken

barnet har en väsent-
lig anknytning.

3. Les autorités con-
cernées peuvent procé-
der à un échange de
vues.

3. The authorities con-
cerned may proceed to
an exchange of views.

3. De berörda myndig-
heterna får sinsemel-
lan överlägga i frågan.

4. L'autorité

requise

ou saisie dans les con-
ditions prévues au pa-
ragraphe premier peut
accepter la compé-
tence, en lieu et place
de l'autorité compé-
tente en application des
articles 5 ou 6, si elle
considère que tel est
l'intérêt supérieur de
l'enfant.

4. The authority add-
ressed as provided in
paragraph 1 may as-
sume jurisdiction, in
place of the authority
having jurisdiction un-
der Article 5 or 6, if it
considers that this is in
the child’s best inte-
rests.

4. Den myndighet till
vilken en framställ-
ning har riktats i enlig-
het med punkt 1 får åta
sig behörigheten i stäl-
let för den myndighet
som är behörig enligt
artikel 5 eller 6, om
den tillfrågade myn-
digheten anser att detta
är till barnets bästa.

background image

14

SFS 2012:318

Article 9

Article 9

Artikel 9

1. Les autorités des
Etats contractants men-
tionnés à l'article 8, pa-
ragraphe 2, si elles
considèrent qu'elles sont
les mieux à même
d'apprécier dans un cas
particulier l'intérêt su-
périeur de l'enfant,
peuvent

1. If the authorities of
a Contracting State re-
ferred to in Article 8,
paragraph 2, consider
that they are better pla-
ced in the particular
case to assess the
child’s best interests,
they may either

1. Om myndigheterna i
en fördragsslutande
stat som avses i arti-
kel 8.2 anser att de i
det särskilda fallet är
bättre lämpade att be-
döma vad som är till
barnets bästa får de an-
tingen

– soit demander à l'au-
torité compétente de
l'Etat contractant de la
résidence habituelle de
l'enfant, directement
ou avec le concours de
l'Autorité centrale de
cet Etat, de leur per-
mettre d'exercer la
compétence pour
prendre les mesures de
protection qu'elles esti-
ment nécessaires,

– request the competent
authority of the Cont-
racting State of the ha-
bitual residence of the
child, directly or with
the assistance of the
Central Authority of
that State, that they be
authorised to exercise
jurisdiction to take the
measures of protec-
tion which they consi-
der to be necessary, or

– begära, direkt eller
med hjälp av central-
myndigheten, att den
behöriga myndigheten
i den fördragsslutande
stat där barnet har
hemvist ska bemyn-
diga dem att utöva be-
hörighet för att vidta
de skyddsåtgärder som
de anser nödvändiga,
eller

– soit inviter les par-
ties à présenter une
telle demande devant
les autorités de l'Etat
contractant de la rési-
dence habituelle de
l'enfant.

– invite the parties to
introduce such a re-
quest before the autho-
rity of the Contracting
State of the habitual
residence of the child.

– ge parterna tillfälle
att lämna in en sådan
framställning till myn-
digheten i den för-
dragsslutande stat där
barnet har hemvist.

2. Les autorités concer-
nées peuvent procéder
à un échange de vues.

2. The authorities con-
cerned may proceed to
an exchange of views.

2. De berörda myndig-
heterna får sinsemel-
lan överlägga i frågan.

3. L'autorité à l'ori-
gine de la demande ne
peut exercer la compé-
tence en lieu et place
de l'autorité de l'Etat
contractant de la rési-
dence habituelle de
l'enfant que si cette au-
torité a accepté la de-
mande.

3. The authority initia-
ting the request may
exercise jurisdiction in
place of the authority
of the Contracting
State of the habitual
residence of the child
only if the latter autho-
rity has accepted the
request.

3. Den myndighet som
lämnade framställ-
ningen får utöva behö-
righet i stället för myn-
digheten i den fördrags-
slutande stat där barnet
har hemvist endast om
den sistnämnda myn-
digheten har beviljat
framställningen.

background image

15

SFS 2012:318

Article 10

Article 10

Artikel 10

1. Sans préjudice des
articles 5 à 9, les auto-
rités d'un Etat contrac-
tant, dans l'exercice de
leur compétence pour
connaître d'une de-
mande en divorce ou
séparation de corps
des parents d'un enfant
résidant habituelle-
ment dans un autre
Etat contractant, ou en
annulation de leur ma-
riage, peuvent prendre,
si la loi de leur Etat le
permet, des mesures
de protection de la per-
sonne ou des biens de
l'enfant,

1. Without

prejudice

to Articles 5 to 9, the
authorities of a Cont-
racting State exercising
jurisdiction to decide
upon an application
for divorce or legal se-
paration of the parents
of a child habitually
resident in another
Contracting State, or
for annulment of their
marriage, may, if the
law of their State so
provides, take measu-
res directed to the pro-
tection of the person or
property of such child
if

1. Utan att det påver-
kar tillämpningen av
artiklarna 5–9 får myn-
digheterna i en för-
dragsslutande stat där
en ansökan är uppta-
gen till prövning om
äktenskapsskillnad el-
ler hemskillnad eller
om annullering av äk-
tenskap mellan föräld-
rarna till ett barn som
har hemvist i en an-
nan fördragsslutande
stat, om lagen i deras
stat så föreskriver,
vidta åtgärder avsedda
att skydda ett sådant
barns person eller
egendom om

a) si, au commence-
ment de la procédure,
l'un des parents réside
habituellement dans
cet Etat et que l'un
d'eux ait la responsabi-
lité parentale à l'égard
de l'enfant, et

a) at the time of com-
mencement of the pro-
ceedings, one of his or
her parents habitually
resides in that State
and one of them has
parental responsibility
in relation to the child,
and

a) en av barnets för-
äldrar vid den tidpunkt
då förfarandet inleds
har hemvist i den sta-
ten och en av dem har
föräldraansvar för bar-
net, samt

b) si la compétence de
ces autorités pour
prendre de telles me-
sures a été acceptée
par les parents, ainsi
que par toute autre
personne ayant la res-
ponsabilité parentale à
l'égard de l'enfant et si
cette compétence est
conforme à l'intérêt
supérieur de l'enfant.

b) the jurisdiction of
these authorities to
take such measures
has been accepted by
the parents, as well as
by any other person
who has parental re-
sponsibility in relation
to the child, and is in
the best interests of the
child.

b) dessa myndigheters
behörighet att vidta så-
dana åtgärder har god-
tagits av föräldrarna
och av eventuella an-
dra personer som har
föräldraansvar för bar-
net, och detta är till
barnets bästa.

background image

16

SFS 2012:318

2. La compétence pré-
vue au paragraphe pre-
mier pour prendre des
mesures de protection
de l'enfant cesse dès
lors que la décision
faisant droit ou reje-
tant la demande en di-
vorce, séparation de
corps ou annulation du
mariage est devenue
définitive ou que la
procédure a pris fin
pour un autre motif.

2. The

jurisdiction

provided for by para-
graph 1 to take measu-
res for the protection
of the child ceases as
soon as the decision
allowing or refusing
the application for di-
vorce, legal separa-
tion or annulment of
the marriage has be-
come final, or the pro-
ceedings have come to
an end for another rea-
son.

2. Den i punkt 1 an-
givna behörigheten att
vidta åtgärder för att
skydda barnet upphör
så snart beslutet om att
bevilja eller avslå an-
sökan om äktenskaps-
skillnad, hemskillnad
eller annullering av
äktenskapet har vun-
nit laga kraft eller för-
farandet har avslutats
av något annat skäl.

Article 11

Article 11

Artikel 11

1. Dans tous les cas
d'urgence, les autorités
de chaque Etat cont-
ractant sur le territoire
duquel se trouve l'en-
fant ou des biens lui
appartenant sont com-
pétentes pour prendre
les mesures de protec-
tion nécessaires.

1. In all cases of ur-
gency, the authorities
of any Contracting
State, in whose terri-
tory the child or pro-
perty belonging to the
child is present, have
jurisdiction to take any
necessary measures of
protection.

1. I alla brådskande
fall ska myndigheterna
i varje fördragsslu-
tande stat på vars terri-
torium barnet eller
egendom som tillhör
barnet finns ha behö-
righet att vidta nöd-
vändiga skyddsåtgär-
der.

2. Les mesures prises
en application du para-
graphe précédent à
l'égard d'un enfant
ayant sa résidence ha-
bituelle dans un Etat
contractant cessent
d'avoir effet dès que
les autorités compé-
tentes en vertu des ar-
ticles 5 à 10 ont pris
les mesures exigées
par la situation.

2.

The measures taken

under the preceding
paragraph with regard
to a child habitually
resident in a Contrac-
ting State shall lapse as
soon as the authorities
which have jurisdiction
under Articles 5 to 10
have taken the measu-
res required by the si-
tuation.

2.

De åtgärder som

vidtas med stöd av
punkt 1 avseende ett
barn som har hemvist i
en fördragsslutande
stat ska upphöra att
gälla så snart de myn-
digheter som är behö-
riga enligt artiklarna
5–10 har vidtagit de
åtgärder som situatio-
nen kräver.

background image

17

SFS 2012:318

3. Les mesures prises
en application du para-
graphe premier à
l'égard d'un enfant
ayant sa résidence ha-
bituelle dans un Etat
non contractant ces-
sent d'avoir effet dans
chaque Etat contrac-
tant dès qu'y sont re-
connues les mesures
exigées par la situa-
tion, prises par les au-
torités d'un autre Etat.

3. The measures taken
under paragraph 1
with regard to a child
who is habitually resi-
dent in a non-Contrac-
ting State shall lapse
in each Contracting
State as soon as mea-
sures required by the
situation and taken by
the authorities of an-
other State are re-
cognised in the Cont-
racting State in ques-
tion.

3.

De åtgärder som

vidtas med stöd av
punkt 1 avseende ett
barn som har hemvist i
en icke-fördragsslu-
tande stat ska upphöra
att gälla i varje för-
dragsslutande stat så
snart de åtgärder som
situationen kräver och
som vidtas av en an-
nan stats myndigheter
erkänns i den fördrags-
slutande staten i fråga.

Article 12

Article 12

Artikel 12

1. Sous réserve de l'ar-
ticle 7, les autorités
d'un Etat contractant
sur le territoire duquel
se trouve l'enfant ou
des biens lui appar-
tenant sont compéten-
tes pour prendre des
mesures de protection
de la personne ou des
biens de l'enfant, ayant
un caractère provisoire
et une efficacité terri-
toriale restreinte à cet
Etat, pour autant que
de telles mesures ne
soient pas incompa-
tibles avec celles déjà
prises par les autorités
compétentes en vertu
des articles 5 à 10.

1. Subject to Article 7,
the authorities of a
Contracting State in
whose territory the
child or property be-
longing to the child is
present have juris-
diction to take measu-
res of a provisional cha-
racter for the protec-
tion of the person or
property of the child
which have a territo-
rial effect limited to
the State in question,
in so far as such mea-
sures are not incompa-
tible with measures al-
ready taken by authori-
ties which have juris-
diction under Articles
5 to 10.

1.

Med förbehåll för

artikel 7 ska myndig-
heterna i en fördrags-
slutande stat på vars
territorium barnet eller
egendom som tillhör
barnet finns vara behö-
riga att vidta tillfälliga
åtgärder till skydd för
barnets person eller
egendom, med territo-
riell verkan endast i
staten i fråga, såvida
åtgärderna inte är oför-
enliga med åtgärder
som redan har vidta-
gits av de myndigheter
som är behöriga enligt
artiklarna 5–10.

background image

18

SFS 2012:318

2.

Les mesures prises

en application du para-
graphe précédent à
l'égard d'un enfant
ayant sa résidence ha-
bituelle dans un Etat
contractant cessent
d'avoir effet dès que
les autorités compé-
tentes en vertu des ar-
ticles 5 à 10 se sont
prononcées sur les me-
sures que pourrait exi-
ger la situation.

2.

The measures taken

under the preceding
paragraph with regard
to a child habitually
resident in a Contrac-
ting State shall lapse
as soon as the authori-
ties which have juris-
diction under Articles
5 to 10 have taken a
decision in respect of
the measures of pro-
tection which may be
required by the situa-
tion.

2.

De åtgärder som

vidtas med stöd av
punkt 1 avseende ett
barn med hemvist i en
fördragsslutande stat
ska upphöra att gälla
så snart de myndighe-
ter som är behöriga en-
ligt artiklarna 5–10 har
fattat beslut i fråga om
skyddsåtgärder som si-
tuationen kan kräva.

3. Les mesures prises
en application du para-
graphe premier à
l'égard d'un enfant
ayant sa résidence ha-
bituelle dans un Etat
non contractant ces-
sent d'avoir effet dans
l'Etat contractant où
elles ont été prises dès
qu'y sont reconnues
les mesures exigées
par la situation, prises
par les autorités d'un
autre Etat.

3.

The measures taken

under paragraph 1
with regard to a child
who is habitually resi-
dent in a non-Contrac-
ting State shall lapse
in the Contracting
State where the mea-
sures were taken as
soon as measures re-
quired by the situation
and taken by the aut-
horities of another
State are recognised in
the Contracting State
in question.

3.

De åtgärder som

vidtas med stöd av
punkt 1 avseende ett
barn med hemvist i en
icke-fördragsslutande
stat ska upphöra att
gälla i den fördragsslu-
tande stat där åtgär-
derna vidtogs, så snart
de åtgärder som situa-
tionen kräver och som
vidtas av en annan stats
myndigheter erkänns i
den fördragsslutande
staten i fråga.

background image

19

SFS 2012:318

Article 13

Article 13

Artikel 13

1. Les autorités d'un
Etat contractant qui
sont compétentes se-
lon les articles 5 à 10
pour prendre des me-
sures de protection de
la personne ou des
biens de l'enfant doi-
vent s'abstenir de sta-
tuer si, lors de l'intro-
duction de la procé-
dure, des mesures cor-
respondantes ont été
demandées aux autori-
tés d'un autre Etat
contractant alors com-
pétentes en vertu des
articles 5 à 10 et sont
encore en cours d'exa-
men.

1. The authorities of a
Contracting State
which have juris-
diction under Articles
5 to 10 to take measu-
res for the protection
of the person or pro-
perty of the child must
abstain from exerci-
sing this jurisdiction
if, at the time of the
commencement of the
proceedings, cor-
responding measures
have been requested
from the authorities of
another Contracting
State having juris-
diction under Articles
5 to 10 at the time of
the request and are still
under consideration.

1. De myndigheter i en
fördragsslutande stat
som enligt artiklarna
5–10 är behöriga att
vidta åtgärder till
skydd för barnets per-
son eller egendom ska
avstå från att utöva sin
behörighet om, vid
den tidpunkt då förfa-
randet inleds, motsva-
rande åtgärder har be-
gärts och fortfarande
övervägs hos myndig-
heterna i en annan för-
dragsslutande stat som
vid tidpunkten för be-
gäran är behöriga en-
ligt artiklarna 5–10.

2. La disposition du
paragraphe précédent
ne s'applique pas si les
autorités devant les-
quelles la demande de
mesures a été initiale-
ment présentée ont re-
noncé à leur compé-
tence.

2.

The provisions of

the preceding para-
graph shall not apply if
the authorities before
whom the request for
measures was initially
introduced have decli-
ned jurisdiction.

2. Bestämmelserna

i

punkt 1 ska inte tilläm-
pas om de myndighe-
ter till vilka framställ-
ningen om åtgärder ur-
sprungligen riktades
har avstått från behö-
righet.

Article 14

Article 14

Artikel 14

Les mesures prises en
application des articles
5 à 10 restent en vi-
gueur dans les limites
qui sont les leurs,
même lorsqu'un chan-
gement des circonstan-
ces a fait disparaître
l'élément sur lequel
était fondée la compé-
tence, tant que les au-
torités compétentes en
vertu de la Convention
ne les ont pas modi-
fiées, remplacées ou
levées.

The measures taken in
application of Articles
5 to 10 remain in force
according to their
terms, even if a change
of circumstances has
eliminated the basis
upon which juris-
diction was founded,
so long as the authori-
ties which have juris-
diction under the Con-
vention have not modi-
fied, replaced or termi-
nated such measures.

De åtgärder som vidtas
med stöd av artiklarna
5–10 ska gälla enligt
sina villkor, även om
grunden för behörig-
heten har upphört ge-
nom ändrade förhål-
landen, så länge de
myndigheter som är
behöriga enligt kon-
ventionen inte har änd-
rat, ersatt eller upphävt
åtgärderna.

background image

20

SFS 2012:318

CHAPITRE III

CHAPTER III

KAPITEL III

LOI APPLICABLE

APPLICABLE LAW

TILLÄMPLIG LAG

Article 15

Article 15

Artikel 15

1. Dans l'exercice de la
compétence qui leur
est attribuée par les
dispositions du cha-
pitre II, les autorités
des Etats contractants
appliquent leur loi.

1. In exercising their
jurisdiction under the
provisions of Chapter
II, the authorities of
the Contracting States
shall apply their own
law.

1. Myndigheterna i de
fördragsslutande sta-
terna ska tillämpa sin
egen lag vid utövan-
det av sin behörighet
enligt bestämmelserna
i kapitel II.

2.

Toutefois, dans la

mesure où la protec-
tion de la personne ou
des biens de l'enfant le
requiert, elles peuvent
exceptionnellement
appliquer ou prendre
en considération la loi
d'un autre Etat avec le-
quel la situation pré-
sente un lien étroit.

2. However, in so far
as the protection of the
person or the property
of the child requires,
they may exceptio-
nally apply or take into
consideration the law
of another State with
which the situation has
a substantial connec-
tion.

2. Myndigheterna i de
fördragsslutande sta-
terna får emellertid, i
den mån som skyddet
för barnets person eller
egendom kräver detta,
undantagsvis tillämpa
eller beakta lagen i en
annan stat till vilken
situationen har väsent-
lig anknytning.

3. En cas de change-
ment de la résidence
habituelle de l'enfant
dans un autre Etat
contractant, la loi de
cet autre Etat régit, à
partir du moment où le
changement est sur-
venu, les conditions
d'application des me-
sures prises dans l'Etat
de l'ancienne rési-
dence habituelle.

3. If the child’s habitual
residence changes to
another Contracting
State, the law of that
other State governs,
from the time of the
change, the conditions
of application of the
measures taken in the
State of the former ha-
bitual residence.

3. Om barnet får ett
nytt hemvist i en an-
nan fördragsslutande
stat, ska den statens
lag från och med tid-
punkten för ändringen
bestämma villkoren
för tillämpningen av
de åtgärder som har
vidtagits i den stat där
barnet tidigare hade
hemvist.

Article 16

Article 16

Artikel 16

1. L'attribution ou l'ex-
tinction de plein droit
d'une responsabilité
parentale, sans inter-
vention d'une autorité
judiciaire ou adminis-
trative, est régie par la
loi de l'Etat de la rési-
dence habituelle de
l'enfant.

1.

The attribution or

extinction of parental
responsibility by opera-
tion of law, without
the intervention of a
judicial or administra-
tive authority, is go-
verned by the law of
the State of the habi-
tual residence of the
child.

1. Tillerkännande el-
ler upphörande av för-
äldraansvar direkt på
grund av lag, utan in-
gripande av en rättslig
eller administrativ
myndighet, ska be-
stämmas av lagen i
den stat där barnet har
hemvist.

background image

21

SFS 2012:318

2. L'attribution ou l'ex-
tinction d'une respon-
sabilité parentale par
un accord ou un acte
unilatéral, sans inter-
vention d'une autorité
judiciaire ou adminis-
trative, est régie par la
loi de l'Etat de la rési-
dence habituelle de
l'enfant au moment où
l'accord ou l'acte uni-
latéral prend effet.

2.

The attribution or

extinction of parental
responsibility by an
agreement or a unilate-
ral act, without inter-
vention of a judicial or
administrative autho-
rity, is governed by the
law of the State of the
child’s habitual resi-
dence at the time when
the agreement or uni-
lateral act takes effect.

2. Tillerkännande el-
ler upphörande av för-
äldraansvar genom en
överenskommelse el-
ler en ensidig rätts-
handling utan ingri-
pande av en rättslig el-
ler administrativ myn-
dighet ska bestämmas
av lagen i den stat där
barnet har hemvist vid
den tidpunkt då över-
enskommelsen eller
den ensidiga rättshand-
lingen får verkan.

3. La

responsabilité

parentale existant selon
la loi de l'Etat de la ré-
sidence habituelle de
l'enfant subsiste après
le changement de cette
résidence habituelle
dans un autre Etat.

3. Parental responsibi-
lity which exists un-
der the law of the State
of the child’s habitual
residence subsists after
a change of that habi-
tual residence to an-
other State.

3. Föräldraansvar som
föreligger enligt lagen
i den stat där barnet
har hemvist består ef-
ter en ändring av hem-
vistet till en annan stat.

4. En cas de change-
ment de la résidence
habituelle de l'enfant,
l'attribution de plein
droit de la responsabi-
lité parentale à une
personne qui n'est pas
déjà investie de cette
responsabilité est régie
par la loi de l'Etat de la
nouvelle résidence ha-
bituelle.

4. If the child’s habi-
tual residence changes,
the attribution of pa-
rental responsibility by
operation of law to a
person who does not
already have such re-
sponsibility is gover-
ned by the law of the
State of the new habi-
tual residence.

4. Om barnet får ett
nytt hemvist, ska till-
erkännande av föräld-
raansvar direkt på
grund av lag till en
person som inte redan
har föräldraansvar be-
stämmas av den nya
hemviststatens lag.

Article 17

Article 17

Artikel 17

L'exercice de la re-
sponsabilité parentale
est régi par la loi de
l'Etat de la résidence
habituelle de l'enfant.
En cas de changement
de la résidence habitu-
elle de l'enfant, il est
régi par la loi de l'Etat
de la nouvelle rési-
dence habituelle.

The exercise of paren-
tal responsibility is go-
verned by the law of
the State of the child’s
habitual residence. If
the child’s habitual re-
sidence changes, it is
governed by the law of
the State of the new
habitual residence.

Utövandet av föräldra-
ansvaret ska bestäm-
mas av lagen i den stat
där barnet har hemvist.
Om barnets hemvist
ändras, ska utövandet
av föräldraansvaret be-
stämmas av den nya
hemviststatens lag.

background image

22

SFS 2012:318

Article 18

Article 18

Artikel 18

La responsabilité pa-
rentale prévue à l'ar-
ticle 16 pourra être re-
tirée ou ses conditions
d'exercice modifiées
par des mesures prises
en application de la
Convention.

The parental responsi-
bility referred to in Ar-
ticle 16 may be termi-
nated, or the condi-
tions of its exercise
modified, by measu-
res taken under this
Convention.

Det föräldraansvar
som avses i artikel 16
får upphävas eller vill-
koren för utövandet av
föräldraansvaret får
ändras genom åtgär-
der som vidtas enligt
denna konvention.

Article 19

Article 19

Artikel 19

1. La validité d'un acte
passé entre un tiers et
une autre personne qui
aurait la qualité de re-
présentant légal selon
la loi de l'Etat où l'acte
a été passé ne peut être
contestée, ni la respon-
sabilité du tiers enga-
gée, pour le seul motif
que l'autre personne
n'avait pas la qualité
de représentant légal
en vertu de la loi dé-
signée par les disposi-
tions du présent cha-
pitre, sauf si le tiers sa-
vait ou devait savoir
que la responsabilité
parentale était régie
par cette loi.

1. The validity of a
transaction entered
into between a third
party and another per-
son who would be en-
titled to act as the
child’s legal represen-
tative under the law of
the State where the
transaction was con-
cluded cannot be con-
tested, and the third
party cannot be held li-
able, on the sole
ground that the other
person was not entitled
to act as the child’s le-
gal representative un-
der the law designated
by the provisions of
this Chapter, unless
the third party knew or
should have known
that the parental re-
sponsibility was go-
verned by the latter
law.

1. Giltigheten av en
rättshandling som fö-
retagits mellan tredje
man och en annan per-
son som enligt lagen i
den stat där rättshand-
lingen företogs är be-
hörig att handla som
barnets lagliga företrä-
dare får inte angripas,
och tredje man kan
inte hållas ansvarig en-
bart på grund av att
den andra personen
inte var behörig att
handla som barnets
lagliga företrädare en-
ligt den lag som anges
i bestämmelserna i
detta kapitel, såvida
inte tredje man visste
eller borde ha vetat att
föräldraansvaret regle-
ras i den lagen.

2. Le paragraphe pré-
cédent ne s'applique
que dans le cas où
l'acte a été passé entre
personnes présentes
sur le territoire d'un
même Etat.

2. The preceding para-
graph applies only if
the transaction was en-
tered into between per-
sons present on the ter-
ritory of the same
State.

2. Punkt 1 ska tilläm-
pas endast om rätts-
handlingen företogs
mellan personer som
befann sig på samma
stats territorium.

background image

23

SFS 2012:318

Article 20

Article 20

Artikel 20

Les dispositions du
présent chapitre sont
applicables même si la
loi qu'elles désignent
est celle d'un Etat non
contractant.

The provisions of this
Chapter apply even if
the law designated by
them is the law of a
non-Contracting State.

Bestämmelserna i
detta kapitel ska tilläm-
pas även om den lag
som anvisas genom
dessa bestämmelser är
en icke-fördragsslu-
tande stats lag.

Article 21

Article 21

Artikel 21

1. Au sens du présent
chapitre, le terme
«loi» désigne le droit
en vigueur dans un
Etat, à l'exclusion des
règles de conflit de
lois.

1. In this Chapter the
term ‘law’ means the
law in force in a State
other than its choice of
law rules.

1. Med ”lag” avses i
detta kapitel den gäl-
lande lagen i en stat,
med undantag för dess
lagvalsregler.

2. Toutefois, si la loi
applicable en vertu de
l'article 16 est celle
d'un Etat non contrac-
tant et que les règles
de conflit de cet Etat
désignent la loi d'un
autre Etat non contrac-
tant qui appliquerait sa
propre loi, la loi de cet
autre Etat est applica-
ble. Si la loi de cet
autre Etat non contrac-
tant ne se reconnaît
pas applicable, la loi
applicable est celle dé-
signée par l'article 16.

2. However, if the law
applicable according
to Article 16 is that of
a non-Contracting
State and if the choice
of law rules of that
State designate the law
of another non-Cont-
racting State which
would apply its own
law, the law of the lat-
ter State applies. If
that other non-Cont-
racting State would
not apply its own law,
the applicable law is
that designated by Ar-
ticle 16.

2. Om den tillämpliga
lagen enligt artikel 16
är en icke-fördragsslu-
tande stats lag och om
den statens lagvalsreg-
ler anvisar lagen i en
annan icke-fördrags-
slutande stat som
skulle tillämpa sin egen
lag, ska dock lagen i
den staten tillämpas.
Om den andra icke-
fördragsslutande sta-
ten inte skulle tillämpa
sin egen lag, ska den
lag tillämpas som an-
visas genom artikel
16.

Article 22

Article 22

Artikel 22

L'application de la loi
désignée par les dispo-
sitions du présent cha-
pitre ne peut être écar-
tée que si cette appli-
cation est manifeste-
ment contraire à
l'ordre public, compte
tenu de l'intérêt supé-
rieur de l'enfant.

The application of the
law designated by the
provisions of this
Chapter can be refused
only if this applica-
tion would be mani-
festly contrary to pu-
blic policy, taking into
account the best inte-
rests of the child.

Den lag som anvisas
genom bestämmel-
serna i detta kapitel får
åsidosättas endast om
tillämpningen är up-
penbart oförenlig med
grunderna för rättsord-
ningen (ordre public),
med hänsyn tagen till
barnets bästa.

background image

24

SFS 2012:318

CHAPITRE IV

CHAPTER IV

KAPITEL IV

RECONNAISSANCE
ET EXECUTION

RECOGNITION
AND ENFORCEMENT

ERKÄNNANDE
OCH VERKSTÄLLIG-
HET

Article 23

Article 23

Artikel 23

1. Les mesures prises
par les autorités d'un
Etat contractant sont
reconnues de plein
droit dans les autres
Etats contractants.

1. The measures taken
by the authorities of a
Contracting State shall
be recognised by ope-
ration of law in all
other Contracting Sta-
tes.

1.

De åtgärder som

vidtas av en fördrags-
slutande stats myndig-
heter ska erkännas di-
rekt på grund av lag i
samtliga övriga för-
dragsslutande stater.

2. Toutefois, la recon-
naissance peut être re-
fusée:

2. Recognition

may

however be refused:

2. Erkännande

får

dock vägras

a) si la mesure a été
prise par une autorité
dont la compétence
n'était pas fondée sur
un chef de compétence
prévu au chapitre II;

a) if the measure was
taken by an authority
whose jurisdiction was
not based on one of
the grounds provided
for in Chapter II;

a) om åtgärden har
vidtagits av en myn-
dighet vars behörighet
inte grundades på nå-
gon av de omständig-
heter som anges i kapi-
tel II,

b) si la mesure a été
prise, hors le cas d'ur-
gence, dans le cadre
d'une procédure judi-
ciaire ou administra-
tive, sans qu'ait été
donnée à l'enfant la
possibilité d'être en-
tendu, en violation des
principes fondamen-
taux de procédure de
l'Etat requis;

b) if the measure was
taken, except in a case
of urgency, in the con-
text of a judicial or ad-
ministrative procee-
ding, without the child
having been provided
the opportunity to be
heard, in violation of
fundamental principles
of procedure of the re-
quested State;

b) om åtgärden i strid
med grundläggande
förfaranderegler i den
anmodade staten har
vidtagits inom ramen
för ett rättsligt eller ad-
ministrativt förfarande
utan att barnet har fått
möjlighet att komma
till tals, såvida det inte
är fråga om ett bråd-
skande fall,

c)

à la demande de

toute personne préten-
dant que cette mesure
porte atteinte à sa re-
sponsabilité parentale,
si cette mesure a été
prise, hors le cas d'ur-
gence, sans qu'ait été
donnée à cette per-
sonne la possibilité
d'être entendue;

c)

on the request of

any person claiming
that the measure in-
fringes his or her pa-
rental responsibility, if
such measure was ta-
ken, except in a case
of urgency, without
such person having
been given an opportu-
nity to be heard;

c) om en person begär
det och hävdar att åt-
gärden hindrar honom
eller henne att utöva
sitt föräldraansvar, om
åtgärden har vidtagits
utan att personen i
fråga har fått möjlighet
att yttra sig, såvida det
inte är fråga om ett
brådskande fall,

background image

25

SFS 2012:318

d)

si la reconnais-

sance est manifeste-
ment contraire à
l'ordre public de l'Etat
requis, compte tenu de
l'intérêt supérieur de
l'enfant;

d) if such recognition
is manifestly contrary
to public policy of the
requested State, ta-
king into account the
best interests of the
child;

d) om ett erkännande
uppenbart skulle strida
mot grunderna för rätts-
ordningen (ordre pu-
blic) i den anmodade
staten, med hänsyn ta-
gen till barnets bästa,

e) si la mesure est in-
compatible avec une
mesure prise postérieu-
rement dans l'Etat non
contractant de la rési-
dence habituelle de
l'enfant, lorsque cette
dernière mesure réunit
les conditions nécessai-
res à sa reconnaissance
dans l'Etat requis;

e) if the measure is in-
compatible with a later
measure taken in the
non-Contracting State
of the habitual resi-
dence of the child,
where this later mea-
sure fulfils the require-
ments for recognition
in the requested State;

e) om

åtgärden

är

oförenlig med en se-
nare åtgärd som har
vidtagits i den icke-
fördragsslutande stat
där barnet har hemvist,
om den senare åtgär-
den uppfyller kraven
för erkännande i den
anmodade staten,

f) si la procédure pré-
vue à l'article 33 n'a
pas été respectée.

f) if the procedure pro-
vided in Article 33 has
not been complied
with.

f) om förfarandet en-
ligt artikel 33 inte har
följts.

Article 24

Article 24

Artikel 24

Sans préjudice de l'ar-
ticle 23, paragraphe
premier, toute per-
sonne intéressée peut
demander aux autori-
tés compétentes d'un
Etat contractant qu'il
soit statué sur la recon-
naissance ou la non-re-
connaissance d'une
mesure prise dans un
autre Etat contractant.
La procédure est régie
par la loi de l'Etat re-
quis.

Without prejudice to
Article 23, paragraph
1, any interested per-
son may request from
the competent authori-
ties of a Contracting
State that they decide
on the recognition or
non-recognition of a
measure taken in an-
other Contracting
State. The procedure is
governed by the law of
the requested State.

Utan att det påverkar
tillämpningen av arti-
kel 23.1 får varje be-
rörd part begära att de
behöriga myndighe-
terna i en fördragsslu-
tande stat beslutar om
erkännande eller icke-
erkännande av en åt-
gärd som har vidtagits
i en annan fördragsslu-
tande stat. Förfarandet
ska regleras i den an-
modade statens lag.

Article 25

Article 25

Artikel 25

L'autorité de l'Etat re-
quis est liée par les
constatations de fait
sur lesquelles l'autorité
de l'Etat qui a pris la
mesure a fondé sa
compétence.

The authority of the
requested State is
bound by the findings
of fact on which the
authority of the State
where the measure
was taken based its ju-
risdiction.

Myndigheten i den an-
modade staten ska
vara bunden av be-
dömningen av de fak-
tiska omständigheter
på vilka myndigheten i
den stat där åtgärden
vidtogs grundade sin
behörighet.

background image

26

SFS 2012:318

Article 26

Article 26

Artikel 26

1. Si les mesures prises
dans un Etat contractant
et qui y sont exécutoi-
res comportent des ac-
tes d'exécution dans un
autre Etat contractant,
elles sont, dans cet
autre Etat, déclarées
exécutoires ou enre-
gistrées aux fins d'exé-
cution, sur requête de
toute partie intéressée,
selon la procédure pré-
vue par la loi de cet
Etat.

1. If measures taken in
one Contracting State
and enforceable there
require enforcement in
another Contracting
State, they shall, upon
request by an inte-
rested party, be decla-
red enforceable or regis-
tered for the purpose of
enforcement in that
other State according
to the procedure provi-
ded in the law of the
latter State.

1. Om åtgärder som
vidtas i en fördragsslu-
tande stat och är verk-
ställbara i den staten
kräver verkställighet i
en annan fördragsslu-
tande stat, ska åtgär-
derna på begäran av en
berörd part förklaras
verkställbara eller re-
gistreras för verkstäl-
lighet i den andra för-
dragsslutande staten i
enlighet med det förfa-
rande som anges i den
statens lag.

2. Chaque Etat cont-
ractant applique à la
déclaration d'exequa-
tur ou à l'enregistre-
ment une procédure
simple et rapide.

2. Each

Contracting

State shall apply to the
declaration of enforce-
ability or registration a
simple and rapid pro-
cedure.

2. Varje fördragsslutan-
de stat ska tillämpa ett
enkelt och snabbt förfa-
rande för verkställbar-
hetsförklaringen eller
registreringen.

3. La déclaration d'ex-
equatur ou l'enregist-
rement ne peuvent être
refusés que pour l'un
des motifs prévus à
l'article 23, paragraphe
2.

3. The declaration of
enforceability or re-
gistration may be refu-
sed only for one of the
reasons set out in Ar-
ticle 23, paragraph 2.

3. Verkställbarhetsför-
klaringen eller regist-
reringen får vägras en-
dast på någon av de i
artikel 23.2 angivna
grunderna.

Article 27

Article 27

Artikel 27

Sous réserve de ce qui
est nécessaire pour
l'application des artic-
les qui précèdent, l'au-
torité de l'Etat requis
ne procédera à aucune
revision au fond de la
mesure prise.

Without prejudice to
such review as is ne-
cessary in the applica-
tion of the preceding
Articles, there shall be
no review of the merits
of the measure taken.

Ingen omprövning i
sak av den vidtagna åt-
gärden får äga rum,
med förbehåll för den
omprövning som är
nödvändig för att tillämpa
de föregående artik-
larna.

background image

27

SFS 2012:318

Article 28

Article 28

Artikel 28

Les mesures prises
dans un Etat contrac-
tant, qui sont déclarées
exécutoires ou enre-
gistrées aux fins d'exé-
cution dans un autre
Etat contractant, y sont
mises à exécution
comme si elles avai-
ent été prises par les
autorités de cet autre
Etat. La mise à exécu-
tion des mesures se
fait conformément à la
loi de l'Etat requis
dans les limites qui y
sont prévues, compte
tenu de l'intérêt supé-
rieur de l'enfant.

Measures taken in one
Contracting State and
declared enforceable,
or registered for the
purpose of enforce-
ment, in another Cont-
racting State shall be
enforced in the latter
State as if they had
been taken by the aut-
horities of that State.
Enforcement takes
place in accordance
with the law of the re-
quested State to the
extent provided by
such law, taking into
consideration the best
interests of the child.

Åtgärder som har vid-
tagits i en fördragsslu-
tande stat och förkla-
rats verkställbara eller
registrerats för verk-
ställighet i en annan
fördragsslutande stat,
ska verkställas i den
senare staten som om
de hade vidtagits av
myndigheterna där.
Verkställigheten ska
äga rum enligt den an-
modade statens lag
med de begränsningar
som föreskrivs där,
och med hänsyn tagen
till barnets bästa.

CHAPITRE V

CHAPTER V

KAPITEL V

COOPERATION

CO-OPERATION

SAMARBETE

Article 29

Article 29

Artikel 29

1. Chaque Etat cont-
ractant désigne une
Autorité centrale char-
gée de satisfaire aux
obligations qui lui sont
imposées par la Con-
vention.

1. A Contracting State
shall designate a Cen-
tral Authority to
discharge the duties
which are imposed by
the Convention on
such authorities.

1. Varje

fördragsslu-

tande stat ska utse en
centralmyndighet som
ska ha till uppgift att
fullgöra de skyldighe-
ter som åläggs sådana
myndigheter enligt
denna konvention.

background image

28

SFS 2012:318

2. Un Etat fédéral, un
Etat dans lequel plu-
sieurs systèmes de
droit sont en vigueur
ou un Etat ayant des
unités territoriales au-
tonomes est libre de
désigner plus d'une
Autorité centrale et de
spécifier l'étendue ter-
ritoriale ou person-
nelle de leurs fon-
ctions. L'Etat qui fait
usage de cette faculté
désigne l'Autorité cen-
trale à laquelle toute
communication peut
être adressée en vue de
sa transmission à l'Au-
torité centrale compé-
tente au sein de cet
Etat.

2. Federal States, Sta-
tes with more than one
system of law or States
having autonomous
territorial units shall
be free to appoint
more than one Central
Authority and to spe-
cify the territorial or
personal extent of their
functions. Where a
State has appointed
more than one Central
Authority, it shall de-
signate the Central
Authority to which
any communication
may be addressed for
transmission to the
appropriate Central
Authority within that
State.

2. Federala stater, sta-
ter med mer än ett
rättssystem eller stater
som har autonoma terri-
toriella enheter får utse
fler än en centralmyn-
dighet och ange den
territoriella eller den
personliga omfatt-
ningen av deras befo-
genheter. Om en stat
har utsett fler än en
centralmyndighet ska
den ange den central-
myndighet till vilken
meddelanden kan sän-
das för vidarebeford-
ran till behörig central-
myndighet inom den
staten.

Article 30

Article 30

Artikel 30

1. Les Autorités cen-
trales doivent coopérer
entre elles et promou-
voir la coopération en-
tre les autorités com-
pétentes de leur Etat
pour réaliser les objec-
tifs de la Convention.

1. Central Authorities
shall cooperate with
each other and pro-
mote cooperation
amongst the compe-
tent authorities in their
States to achieve the
purposes of the Con-
vention.

1. Centralmyndigheter-
na ska samarbeta med
varandra och främja
samarbetet mellan de
behöriga myndigheter-
na i sina stater för att
uppnå målen med den-
na konvention.

2. Elles prennent, dans
le cadre de l'applica-
tion de la Convention,
les dispositions appro-
priées pour fournir des
informations sur leur
législation, ainsi que
sur les services dispo-
nibles dans leur Etat
en matière de protec-
tion de l'enfant.

2. They shall, in con-
nection with the appli-
cation of the Conven-
tion, take appropriate
steps to provide infor-
mation as to the laws
of, and services availa-
ble in, their States re-
lating to the protec-
tion of children.

2. Centralmyndigheter-
na ska i samband med
tillämpningen av kon-
ventionen vidta lämp-
liga åtgärder i syfte att
lämna upplysningar
om de lagar och de
tjänster som finns i de-
ras stater till skydd för
barn.

background image

29

SFS 2012:318

Article 31

Article 31

Artikel 31

L'Autorité centrale
d'un Etat contractant
prend soit directe-
ment, soit avec le con-
cours d'autorités publi-
ques ou d'autres orga-
nismes, toutes disposi-
tions appropriées pour:

The Central Authority
of a Contracting State,
either directly or th-
rough public authori-
ties or other bodies,
shall take all appropri-
ate steps to –

Centralmyndigheten i
en fördragsslutande
stat ska, direkt eller
genom myndigheter
eller andra organ,
vidta alla lämpliga åt-
gärder för att

a) faciliter les commu-
nications et offrir l'as-
sistance prévues aux
articles 8 et 9 et au
présent chapitre;

a) facilitate the com-
munications and offer
the assistance provi-
ded for in Articles 8
and 9 and in this
Chapter;

a) underlätta den kom-
munikation och lämna
det stöd som före-
skrivs i artiklarna 8
och 9 samt i detta ka-
pitel,

b) faciliter par la mé-
diation, la conciliation
ou tout autre mode
analogue, des ententes
à l'amiable sur la pro-
tection de la personne
ou des biens de l'en-
fant, dans les situa-
tions auxquelles s'app-
lique la Convention;

b) facilitate, by media-
tion, conciliation or si-
milar means, agreed
solutions for the pro-
tection of the person or
property of the child in
situations to which the
Convention applies;

b) genom

medling,

förlikning eller lik-
nande åtgärder under-
lätta samförståndslös-
ningar till skydd för
barnets person eller
egendom i situationer
som omfattas av kon-
ventionen,

c) aider, sur demande
d'une autorité compé-
tente d'un autre Etat
contractant, à locali-
ser l'enfant lorsqu'il
paraît que celui-ci est
présent sur le terri-
toire de l'Etat requis et
a besoin de protection.

c) provide, on the re-
quest of a competent
authority of another
Contracting State, as-
sistance in discovering
the whereabouts of a
child where it appears
that the child may be
present and in need of
protection within the
territory of the re-
quested State.

c)

på begäran av en

behörig myndighet i
en annan fördragsslu-
tande stat bistå med att
ta reda på var ett barn
befinner sig, om det
kan antas att barnet be-
finner sig och behöver
skydd på den anmo-
dade statens territo-
rium.

background image

30

SFS 2012:318

Article 32

Article 32

Artikel 32

Sur demande motivée
de l'Autorité centrale
ou d'une autre autorité
compétente d'un Etat
contractant avec lequel
l'enfant a un lien étroit,
l'Autorité centrale de
l'Etat contractant dans
lequel l'enfant a sa ré-
sidence habituelle et
dans lequel il est pré-
sent peut, soit directe-
ment, soit avec le con-
cours d'autorités publi-
ques ou d'autres orga-
nismes,

On a request made
with supporting re-
asons by the Central
Authority or other
competent authority of
any Contracting State
with which the child
has a substantial con-
nection, the Central
Authority of the Cont-
racting State in which
the child is habitually
resident and present
may, directly or th-
rough public authori-
ties or other bodies,

Efter en motiverad be-
gäran från centralmyn-
digheten eller annan
behörig myndighet i
en fördragsslutande
stat till vilken barnet
har väsentlig anknyt-
ning får centralmyn-
digheten i den för-
dragsslutande stat där
barnet har hemvist och
befinner sig, direkt el-
ler genom myndighe-
ter eller andra organ,

a)

fournir un rapport

sur la situation de l'en-
fant;

a) provide a report on
the situation of the
child;

a) rapportera om bar-
nets situation,

b) demander à l'auto-
rité compétente de son
Etat d'examiner l'opp-
ortunité de prendre des
mesures tendant à la
protection de la per-
sonne ou des biens de
l'enfant.

b) request the compe-
tent authority of its
State to consider the
need to take measures
for the protection of
the person or property
of the child.

b) begära att den behö-
riga myndigheten i
dess stat överväger hu-
ruvida åtgärder måste
vidtas till skydd för
barnets person eller
egendom.

background image

31

SFS 2012:318

Article 33

Article 33

Artikel 33

1. Lorsque

l'autorité

compétente en vertu
des articles 5 à 10 en-
visage le placement de
l'enfant dans une fa-
mille d'accueil ou dans
un établissement, ou
son recueil légal par
kafala ou par une insti-
tution analogue, et que
ce placement ou ce re-
cueil aura lieu dans un
autre Etat contractant,
elle consulte au préala-
ble l'Autorité centrale
ou une autre autorité
compétente de ce der-
nier Etat. Elle lui com-
munique à cet effet un
rapport sur l'enfant et
les motifs de sa propo-
sition sur le placement
ou le recueil.

1. If an authority ha-
ving jurisdiction un-
der Articles 5 to 10
contemplates the pla-
cement of the child in
a foster family or insti-
tutional care, or the
provision of care by
kafala or an analogous
institution, and if such
placement or such pro-
vision of care is to
take place in another
Contracting State, it
shall first consult with
the Central Authority
or other competent
authority of the latter
State. To that effect it
shall transmit a report
on the child together
with the reasons for
the proposed place-
ment or provision of
care.

1. Om en myndighet
som är behörig enligt
artiklarna 5–10 över-
väger att placera bar-
net i familjehem eller
på institution, eller ge
vård genom kafala el-
ler liknande institut,
och om denna place-
ring eller vård ska äga
rum i en annan för-
dragsslutande stat, ska
myndigheten först sam-
råda med centralmyn-
digheten eller en an-
nan behörig myndig-
het i denna stat. Den
ska i detta syfte över-
lämna en rapport om
barnet tillsammans
med motiveringen för
den föreslagna place-
ringen eller vården.

2. La décision sur le
placement ou le re-
cueil ne peut être prise
dans l'Etat requérant
que si l'Autorité cen-
trale ou une autre auto-
rité compétente de
l'Etat requis a
approuvé ce placement
ou ce recueil, compte
tenu de l'intérêt supé-
rieur de l'enfant.

2. The decision on the
placement or provision
of care may be made
in the requesting State
only if the Central
Authority or other
competent authority of
the requested State has
consented to the place-
ment or provision of
care, taking into ac-
count the child’s best
interests.

2. Beslut om place-
ring eller om vård får
fattas i den ansökande
staten endast om cen-
tralmyndigheten eller
en annan behörig myn-
dighet i den anmo-
dade staten har sam-
tyckt till placeringen
eller vården med beak-
tande av barnets bästa.

background image

32

SFS 2012:318

Article 34

Article 34

Artikel 34

1. Lorsqu'une mesure
de protection est envi-
sagée, les autorités
compétentes en vertu
de la Convention peu-
vent, si la situation de
l'enfant l'exige, de-
mander à toute autorité
d'un autre Etat cont-
ractant qui détient des
informations utiles
pour la protection de
l'enfant de les lui com-
muniquer.

1. Where a measure of
protection is contemp-
lated, the competent
authorities under the
Convention, if the si-
tuation of the child so
requires, may request
any authority of an-
other Contracting
State which has infor-
mation relevant to the
protection of the child
to communicate such
information.

1. När en skyddsåtgärd
övervägs får de enligt
konventionen behöriga
myndigheterna, om
detta krävs med hän-
syn till barnets situa-
tion, begära att varje
myndighet i en annan
fördragsslutande stat
som förfogar över upp-
lysningar som är rele-
vanta för skyddet av
barnet överlämnar
dessa upplysningar.

2. Chaque Etat cont-
ractant pourra décla-
rer que les demandes
prévues au paragraphe
premier ne pourront
être acheminées que
par l'intermédiaire de
son Autorité centrale.

2.

A Contracting State

may declare that re-
quests under para-
graph 1 shall be com-
municated to its autho-
rities only through its
Central Authority.

2. En

fördragsslu-

tande stat får meddela
att framställningar en-
ligt punkt 1 till dess
myndigheter endast får
lämnas genom central-
myndigheten.

Article 35

Article 35

Artikel 35

1. Les autorités compé-
tentes d'un Etat cont-
ractant peuvent de-
mander aux autorités
d'un autre Etat cont-
ractant de prêter leur
assistance à la mise en
œuvre de mesures de
protection prises en
application de la Con-
vention, en particulier
pour assurer l'exercice
effectif d'un droit de
visite, ainsi que du
droit de maintenir des
contacts directs réguli-
ers.

1. The competent autho-
rities of a Contracting
State may request the
authorities of another
Contracting State to
assist in the implemen-
tation of measures of
protection taken under
this Convention, espe-
cially in securing the
effective exercise of
rights of access as well
as of the right to main-
tain direct contacts on
a regular basis.

1. De behöriga myndig-
heterna i en fördrags-
slutande stat får begära
att myndigheterna i en
annan fördragsslutande
stat bistår med genom-
förandet av skyddsåt-
gärder som vidtas med
stöd av denna konven-
tion, särskilt i fråga
om att säkerställa det
faktiska utövandet av
umgängesrätt och
rätten att upprätthålla
regelbundna, direkta
kontakter.

background image

33

SFS 2012:318

2. Les autorités d'un
Etat contractant dans
lequel l'enfant n'a pas
sa résidence habitu-
elle peuvent, à la de-
mande d'un parent ré-
sidant dans cet Etat et
souhaitant obtenir ou
conserver un droit de
visite, recueillir des
renseignements ou des
preuves et se pronon-
cer sur l'aptitude de ce
parent à exercer le
droit de visite et sur
les conditions dans
lesquelles il pourrait
l'exercer. L'autorité
compétente en vertu
des articles 5 à 10 pour
statuer sur le droit de
visite devra, avant de
se prononcer, prendre
en considération ces
renseignements, preu-
ves ou conclusions.

2. The authorities of a
Contracting State in
which the child does
not habitually reside
may, on the request of
a parent residing in
that State who is see-
king to obtain or to
maintain access to the
child, gather informa-
tion or evidence and
may make a finding on
the suitability of that
parent to exercise ac-
cess and on the condi-
tions under which ac-
cess is to be exercised.
An authority exerci-
sing jurisdiction under
Articles 5 to 10 to de-
termine an application
concerning access to
the child, shall admit
and consider such in-
formation, evidence
and finding before
reaching its decision.

2. Myndigheterna i en
fördragsslutande stat i
vilken barnet inte har
hemvist får, på begä-
ran av en förälder som
är bosatt i den staten
och som önskar få el-
ler behålla umgänges-
rätt med barnet, samla
in upplysningar eller
underlag och får uttala
sig i frågan om det är
lämpligt att denna för-
älder utövar umgäng-
esrätt och på vilka vill-
kor sådan umgänges-
rätt skulle kunna utö-
vas. En myndighet
som utövar behörighet
enligt artiklarna 5–10 i
fråga om umgängesrätt
med barnet ska beakta
sådana upplysningar, un-
derlag och uttalanden
när den fattar sitt be-
slut.

3. Une autorité compé-
tente en vertu des ar-
ticles 5 à 10 pour sta-
tuer sur le droit de vi-
site peut suspendre la
procédure jusqu'au
terme de la procédure
prévue au paragraphe
2, notamment
lorsqu'elle est saisie
d'une demande tendant
à modifier ou suppri-
mer le droit de visite
conféré par les autori-
tés de l'Etat de l'an-
cienne résidence habi-
tuelle.

3. An authority having
jurisdiction under Ar-
ticles 5 to 10 to decide
on access may ad-
journ a proceeding
pending the outcome
of a request made un-
der paragraph 2, in
particular, when it is
considering an appli-
cation to restrict or ter-
minate access rights
granted in the State of
the child’s former ha-
bitual residence.

3.

En myndighet som

enligt artiklarna 5–10
är behörig att besluta
om umgängesrätt får
låta saken vila i avvak-
tan på resultatet av en
begäran i enlighet med
punkt 2, särskilt om
den prövar en ansökan
om begränsning eller
upphävande av um-
gängesrätt som bevil-
jats i den stat där bar-
net tidigare hade hem-
vist.

background image

34

SFS 2012:318

4. Cet

article

n'empêche pas une au-
torité compétente en
vertu des articles 5 à
10 de prendre des me-
sures provisoires
jusqu'au terme de la
procédure prévue au
paragraphe 2.

4. Nothing in this Ar-
ticle shall prevent an
authority having juris-
diction under Articles
5 to 10 from taking
provisional measures
pending the outcome
of the request made
under paragraph 2.

4. Denna artikel hin-
drar inte att en myn-
dighet som är behörig
enligt artiklarna 5–10
har rätt att vidta interi-
mistiska åtgärder i av-
vaktan på att en begä-
ran enligt punkt 2 be-
svaras.

Article 36

Article 36

Artikel 36

Dans le cas où l'enfant
est exposé à un grave
danger, les autorités
compétentes de l'Etat
contractant dans lequel
des mesures de protec-
tion de cet enfant ont
été prises ou sont en
voie de l'être, si elles
sont informées du
changement de rési-
dence ou de la pré-
sence de l'enfant dans
un autre Etat, avisent
les autorités de cet Etat
de ce danger et des
mesures prises ou en
cours d'examen.

In any case where the
child is exposed to a
serious danger, the
competent authorities
of the Contracting
State where measures
for the protection of
the child have been ta-
ken or are under consi-
deration, if they are in-
formed that the child’s
residence has changed
to, or that the child is
present in another
State, shall inform the
authorities of that
other State about the
danger involved and
the measures taken or
under consideration.

I det fall barnet utsätts
för allvarlig fara ska
de behöriga myndig-
heterna i den fördrags-
slutande stat där åtgär-
der till skydd för bar-
net har vidtagits eller
övervägs – om de får
underrättelse om att
barnet har bytt hemvist
till eller befinner sig i
en annan stat – under-
rätta myndigheterna i
den staten om faran och
om vilka åtgärder som
vidtagits eller över-
vägs.

Article 37

Article 37

Artikel 37

Une autorité ne peut
demander ou trans-
mettre des informa-
tions en application de
ce chapitre si elle est
d'avis qu'une telle de-
mande ou transmission
pourrait mettre en
danger la personne ou
les biens de l'enfant,
ou constituer une me-
nace grave pour la li-
berté ou la vie d'un
membre de sa famille.

An authority shall not
request or transmit any
information under this
Chapter if to do so
would, in its opinion,
be likely to place the
child’s person or pro-
perty in danger, or
constitute a serious th-
reat to the liberty or
life of a member of the
child’s family.

En myndighet får inte
begära eller överlämna
upplysningar enligt
detta kapitel om det,
enligt myndighetens
uppfattning, skulle
kunna medföra fara för
barnets person eller
egendom eller inne-
bära att friheten eller
livet för en medlem av
barnets familj allvar-
ligt hotas.

background image

35

SFS 2012:318

Article 38

Article 38

Artikel 38

1. Sans préjudice de la
possibilité de récla-
mer des frais raisonna-
bles correspondant aux
services fournis, les
Autorités centrales et
les autres autorités pu-
bliques des Etats cont-
ractants supportent
leurs frais découlant
de l'application des
dispositions du présent
chapitre.

1. Without prejudice to
the possibility of im-
posing reasonable
charges for the provi-
sion of services, Cen-
tral Authorities and
other public authori-
ties of Contracting
States shall bear their
own costs in applying
the provisions of this
Chapter.

1. Utan att det påver-
kar möjligheten att ta
ut skäliga avgifter för
tjänster ska central-
myndigheter och andra
myndigheter i för-
dragsslutande stater
bära sina egna kostna-
der för tillämpningen
av bestämmelserna i
detta kapitel.

2. Un Etat contractant
peut conclure des ac-
cords avec un ou plu-
sieurs autres Etats
contractants sur la ré-
partition des frais.

2. Any

Contracting

State may enter into
agreements with one
or more other Contrac-
ting States concerning
the allocation of char-
ges.

2. Varje fördragsslu-
tande stat får träffa
överenskommelser med
en eller flera andra för-
dragsslutande stater
om fördelningen av
avgifter.

Article 39

Article 39

Artikel 39

Tout Etat contractant
pourra conclure avec
un ou plusieurs autres
Etats contractants des
accords en vue de fa-
voriser dans leurs rap-
ports réciproques
l'application du pré-
sent chapitre. Les
Etats qui ont conclu de
tels accords en trans-
mettront une copie au
dépositaire de la Con-
vention.

Any Contracting State
may enter into agree-
ments with one or
more other Contrac-
ting States with a view
to improving the appli-
cation of this Chapter
in their mutual rela-
tions. The States
which have concluded
such an agreement
shall transmit a copy
to the depositary of the
Convention.

Varje fördragsslu-
tande stat får träffa
överenskommelser
med en eller flera an-
dra fördragsslutande
stater för att sinsemel-
lan förbättra tillämp-
ningen av detta kapi-
tel. Stater som har in-
gått en sådan överens-
kommelse ska
överlämna en kopia till
konventionens deposi-
tarie.

background image

36

SFS 2012:318

CHAPITRE VI

CHAPTER VI

KAPITEL VI

DISPOSITIONS GE-
NERALES

GENERAL PROVI-
SIONS

ALLMÄNNA BE-
STÄMMELSER

Article 40

Article 40

Artikel 40

1.

Les autorités de

l'Etat contractant de la
résidence habituelle de
l'enfant ou de l'Etat
contractant où une me-
sure de protection a été
prise peuvent délivrer
au titulaire de la re-
sponsabilité parentale
ou à toute personne à
qui est confiée la pro-
tection de la personne
ou des biens de l'en-
fant, à sa demande, un
certificat indiquant sa
qualité et les pouvoirs
qui lui sont conférés.

1.

The authorities of

the Contracting State
of the child’s habitual
residence, or of the
Contracting State
where a measure of
protection has been ta-
ken, may deliver to the
person having paren-
tal responsibility or to
the person entrusted
with protection of the
child’s person or pro-
perty, at his or her re-
quest, a certificate in-
dicating the capacity
in which that person is
entitled to act and the
powers conferred upon
him or her.

1. Myndigheterna

i

den fördragsslutande
stat där barnet har
hemvist eller i den för-
dragsslutande stat där
en skyddsåtgärd vidta-
gits får, på begäran av
den person som har
föräldraansvaret eller
den person som ska
skydda barnets person
eller egendom, för
denna person, utfärda
ett intyg om i vilken
egenskap personen
handlar och vilka be-
fogenheter personen
har.

2.

La qualité et les

pouvoirs indiqués par
le certificat sont tenus
pour établis, sauf
preuve contraire.

2.

The capacity and

powers indicated in
the certificate are pre-
sumed to be vested in
that person, in the ab-
sence of proof to the
contrary.

2.

Denna person ska,

om inte annat kan vi-
sas, anses handla i den
egenskap och ha de
befogenheter som
anges i intyget.

3. Chaque Etat cont-
ractant désigne les au-
torités habilitées à éta-
blir le certificat.

3. Each

Contracting

State shall designate
the authorities compe-
tent to draw up the
certificate.

3. Varje fördragsslu-
tande stat ska ange
vilka myndigheter som
är behöriga att utfärda
intyget.

background image

37

SFS 2012:318

Article 41

Article 41

Artikel 41

Les données person-
nelles rassemblées ou
transmises conformé-
ment à la Convention
ne peuvent être utili-
sées à d'autres fins que
celles pour lesquelles
elles ont été rassem-
blées ou transmises.

Personal data gathered
or transmitted under the
Convention shall be
used only for the pur-
poses for which they
were gathered or trans-
mitted.

Personuppgifter som
samlats in eller över-
lämnats enligt konven-
tionen får endast an-
vändas i de syften för
vilka de samlats in el-
ler överlämnats.

Article 42

Article 42

Artikel 42

Les autorités auxquel-
les des informations
sont transmises en as-
surent la confidentia-
lité conformément à la
loi de leur Etat.

The authorities to
whom information is
transmitted shall en-
sure its confidentiality,
in accordance with the
law of their State.

De myndigheter till
vilka upplysningar över-
lämnats ska sörja för
att de omfattas av se-
kretess i enlighet med
lagstiftningen i denna
stat.

Article 43

Article 43

Artikel 43

Les documents trans-
mis ou délivrés en
application de la Con-
vention sont dispensés
de toute légalisation
ou de toute formalité
analogue.

All documents for-
warded or delivered
under this Convention
shall be exempt from
legalisation or any
analogous formality.

Ingen legalisering eller
annat liknande förfa-
rande får krävas i fråga
om handlingar som
översänds eller över-
lämnas enligt denna
konvention.

Article 44

Article 44

Artikel 44

Chaque Etat contrac-
tant peut désigner les
autorités à qui les de-
mandes prévues aux
articles 8, 9 et 33 doi-
vent être envoyées.

Each Contracting State
may designate the aut-
horities to which re-
quests under Articles
8, 9 and 33 are to be
addressed.

Varje fördragsslu-
tande stat får utse
myndigheter till vilka
framställningar enligt
artiklarna 8, 9 och 33
ska göras.

Article 45

Article 45

Artikel 45

1. Les

désignations

mentionnées aux artic-
les 29 et 44 sont com-
muniquées au Bureau
Permanent de la Con-
férence de La Haye de
droit international
privé.

1. The designations re-
ferred to in Articles 29
and 44 shall be com-
municated to the Per-
manent Bureau of the
Hague Conference on
Private International
Law.

1. Haagkonferensen
för internationell pri-
vaträtts permanenta
byrå ska underrättas
om de myndigheter
som utses enligt artik-
larna 29 och 44.

background image

38

SFS 2012:318

2. La déclaration men-
tionnée à l'article 34,
paragraphe 2, est faite
au dépositaire de la
Convention.

2. The declaration re-
ferred to in Article 34,
paragraph 2, shall be
made to the deposi-
tary of the Conven-
tion.

2. Förklaringar enligt
artikel 34.2 ska ställas
till konventionens de-
positarie.

Article 46

Article 46

Artikel 46

Un Etat contractant
dans lequel des
systèmes de droit ou
des ensembles de règ-
les différents s'appli-
quent en matière de
protection de l'enfant
et de ses biens n'est
pas tenu d'appliquer
les règles de la Con-
vention aux conflits
concernant unique-
ment ces différents
systèmes ou ensem-
bles de règles.

A Contracting State in
which different sys-
tems of law or sets of
rules of law apply to
the protection of the
child and his or her
property shall not be
bound to apply the ru-
les of the Convention
to conflicts solely bet-
ween such different
systems or sets of rules
of law.

En fördragsslutande
stat som i fråga om
skydd av barn och de-
ras egendom har olika
rättssystem eller regel-
verk ska inte vara för-
pliktad att tilllämpa
denna konvention på
konflikter uteslutande
mellan sådana olika
system eller regelverk.

Article 47

Article 47

Artikel 47

Au regard d'un Etat
dans lequel deux ou
plusieurs systèmes de
droit ou ensembles de
règles ayant trait aux
questions régies par la
présente Convention
s'appliquent dans des
unités territoriales dif-
férentes:

In relation to a State in
which two or more
systems of law or sets
of rules of law with re-
gard to any matter
dealt with in this Con-
vention apply in diffe-
rent territorial units –

I förhållande till en
stat som i fråga om
denna konvention har
två eller flera rättssys-
tem eller regelverk
som är tillämpliga inom
olika territoriella enhe-
ter ska

1. toute référence à la
résidence habituelle
dans cet Etat vise la
résidence habituelle
dans une unité territo-
riale;

1. any reference to ha-
bitual residence in that
State shall be con-
strued as referring to
habitual residence in a
territorial unit;

1. varje hänvisning till
hemvist i denna stat
avse hemvist inom en
territoriell enhet,

2. toute référence à la
présence de l'enfant
dans cet Etat vise la
présence de l'enfant
dans une unité territo-
riale;

2. any reference to the
presence of the child
in that State shall be
construed as referring
to presence in a territo-
rial unit;

2. varje hänvisning till
att barn befinner sig i
denna stat avse att
barn befinner sig inom
en territoriell enhet,

background image

39

SFS 2012:318

3. toute référence à la
situation des biens de
l'enfant dans cet Etat
vise la situation des
biens de l'enfant dans
une unité territoriale;

3. any reference to the
location of property of
the child in that State
shall be construed as
referring to location of
property of the child in
a territorial unit;

3. varje hänvisning till
att egendom som till-
hör barnet finns i
denna stat avse att
egendom som tillhör
barnet finns inom en
territoriell enhet,

4.

toute référence à

l'Etat dont l'enfant
possède la nationalité
vise l'unité territoriale
désignée par la loi de
cet Etat ou, en l'ab-
sence de règles perti-
nentes, l'unité territori-
ale avec laquelle l'en-
fant présente le lien le
plus étroit;

4. any reference to the
State of which the
child is a national shall
be construed as refer-
ring to the territorial
unit designated by the
law of that State or, in
the absence of relevant
rules, to the territorial
unit with which the
child has the closest
connection;

4. varje hänvisning till
den stat i vilken barnet
är medborgare avse
den territoriella enhet
som anges i denna
stats lagstiftning eller,
om relevanta regler
saknas, den territori-
ella enhet till vilken
barnet har närmast an-
knytning,

5.

toute référence à

l'Etat dont une auto-
rité est saisie d'une de-
mande en divorce ou
séparation de corps
des parents de l'enfant,
ou en annulation de
leur mariage, vise
l'unité territoriale dont
une autorité est saisie
d'une telle demande;

5. any reference to the
State whose authori-
ties are seised of an
application for di-
vorce or legal separa-
tion of the child’s pa-
rents, or for annulment
of their marriage, shall
be construed as refer-
ring to the territorial
unit whose authorities
are seised of such app-
lication;

5. varje hänvisning till
den stat till vars myn-
digheter det har inläm-
nats en ansökan om
äktenskapsskillnad el-
ler hemskillnad för
barnets föräldrar, eller
om annullering av de-
ras äktenskap, avse
den territoriella enhet
till vars myndigheter
det har inlämnats en
sådan ansökan,

6.

toute référence à

l'Etat avec lequel l'en-
fant présente un lien
étroit vise l'unité terri-
toriale avec laquelle
l'enfant présente ce
lien;

6. any reference to the
State with which the
child has a substantial
connection shall be
construed as referring
to the territorial unit
with which the child
has such a connection;

6. varje hänvisning till
den stat till vilken bar-
net har väsentlig an-
knytning avse den ter-
ritoriella enhet till vil-
ken barnet har sådan
anknytning,

background image

40

SFS 2012:318

7. toute référence à
l'Etat où l'enfant a été
déplacé ou retenu vise
l'unité territoriale dans
laquelle l'enfant a été
déplacé ou retenu;

7. any reference to the
State to which the
child has been remo-
ved or in which he or
she has been retained
shall be construed as
referring to the rele-
vant territorial unit to
which the child has
been removed or in
which he or she has
been retained;

7. varje hänvisning till
den stat till vilken bar-
net bortförts eller i vil-
ken barnet kvarhållits
avse den relevanta ter-
ritoriella enhet till vil-
ken barnet bortförts el-
ler i vilken barnet
kvarhållits,

8. toute référence aux
organismes ou autori-
tés de cet Etat, autres
que les Autorités cen-
trales, vise les organis-
mes ou autorités habi-
lités à agir dans l'unité
territoriale concernée;

8. any reference to bo-
dies or authorities of
that State, other than
Central Authorities,
shall be construed as
referring to those aut-
horised to act in the re-
levant territorial unit;

8. varje hänvisning till
den statens organ eller
myndigheter, utom
centralmyndigheter,
avse de organ eller
myndigheter som är
bemyndigade att vidta
åtgärder inom den re-
levanta territoriella en-
heten,

9. toute référence à la
loi, à la procédure ou à
l'autorité de l'Etat où
une mesure a été prise
vise la loi, la procé-
dure ou l'autorité de
l'unité territoriale dans
laquelle cette mesure a
été prise;

9. any reference to the
law or procedure or
authority of the State
in which a measure
has been taken shall be
construed as referring
to the law or procedure
or authority of the ter-
ritorial unit in which
such measure was ta-
ken;

9. varje hänvisning till
lag eller förfarande el-
ler myndighet i den
stat i vilken en åtgärd
vidtagits avse lag eller
förfarande eller myn-
dighet inom den terri-
toriella enhet i vilken
en sådan åtgärd vidta-
gits,

10. toute référence à la
loi, à la procédure ou à
l'autorité de l'Etat re-
quis vise la loi, la pro-
cédure ou l'autorité de
l'unité territoriale dans
laquelle la reconnais-
sance ou l'exécution est
invoquée.

10. any reference to
the law or procedure
or authority of the re-
quested State shall be
construed as referring
to the law or procedure
or authority of the ter-
ritorial unit in which
recognition or enforce-
ment is sought.

10. varje

hänvisning

till den anmodade sta-
tens lag eller förfa-
rande eller myndighet
avse lag eller förfa-
rande eller myndighet
inom den territoriella
enhet i vilken erkän-
nande eller verkställig-
het begärts.

background image

41

SFS 2012:318

Article 48

Article 48

Artikel 48

Pour identifier la loi
applicable en vertu du
chapitre III, lorsqu'un
Etat comprend deux
ou plusieurs unités ter-
ritoriales dont cha-
cune a son propre
système de droit ou un
ensemble de règles
ayant trait aux ques-
tions régies par la pré-
sente Convention, les
règles suivantes s'app-
liquent:

For the purpose of
identifying the appli-
cable law under Chap-
ter III, in relation to a
State which comprises
two or more territorial
units each of which
has its own system of
law or set of rules of
law in respect of mat-
ters covered by this
Convention, the follo-
wing rules apply –

Vid fastställande av
tillämplig lag enligt
kapitel III med avse-
ende på en stat som
omfattar två eller flera
territoriella enheter
vilka var för sig har
sitt eget rättssystem el-
ler regelverk på det
område som denna
konvention omfattar
ska följande regler till-
lämpas:

a) en présence de règ-
les en vigueur dans cet
Etat identifiant l'unité
territoriale dont la loi
est applicable, la loi de
cette unité s'applique;

a) if there are rules in
force in such a State
identifying which ter-
ritorial unit’s law is
applicable, the law of
that unit applies;

a) Om det finns regler
i kraft i en sådan stat
där det fastställs vilken
territoriell enhets lag
som är tillämplig, ska
lagen i denna enhet
tillämpas.

b) en l'absence de tel-
les règles, la loi de
l'unité territoriale défi-
nie selon les disposi-
tions de l'article 47
s'applique.

b)

in the absence of

such rules, the law of
the relevant territorial
unit as defined in Ar-
ticle 47 applies.

b) Om det inte finns
några sådana regler
ska lagen i den rele-
vanta territoriella en-
heten enligt artikel 47
tillämpas.

Article 49

Article 49

Artikel 49

Pour identifier la loi
applicable en vertu du
chapitre III, lorsqu'un
Etat comprend deux
ou plusieurs systèmes
de droit ou ensembles
de règles applicables à
des catégories dif-
férentes de personnes
pour les questions ré-
gies par la présente
Convention, les règles
suivantes s'appliquent:

For the purpose of
identifying the appli-
cable law under Chap-
ter III, in relation to a
State which has two or
more systems of law
or sets of rules of law
applicable to different
categories of persons
in respect of matters
covered by this Con-
vention, the following
rules apply –

Vid fastställande av
tillämplig lag enligt
kapitel III med avse-
ende på en stat som
har två eller flera rätts-
system eller regelverk
som är tillämpliga på
olika kategorier av
personer på det om-
råde som omfattas av
denna konvention ska
följande regler tilläm-
pas:

background image

42

SFS 2012:318

a) en présence de règ-
les en vigueur dans cet
Etat identifiant laqu-
elle de ces lois est app-
licable, cette loi s'app-
lique;

a) if there are rules in
force in such a State
identifying which
among such laws app-
lies, that law applies;

a) Om det i en sådan
stat finns gällande reg-
ler om vilken av dessa
lagar som är tillämp-
lig, ska den lagen till-
lämpas.

b) en l'absence de tel-
les règles, la loi du
système ou de l'en-
semble de règles avec
lequel l'enfant pré-
sente le lien le plus
étroit s'applique.

b) in the absence of
such rules, the law of
the system or the set of
rules of law with
which the child has the
closest connection
applies.

b) Om det inte finns
några sådana regler
ska det rättssystem el-
ler det regelverk till-
lämpas till vilket bar-
net har närmast an-
knytning.

Article 50

Article 50

Artikel 50

La présente Conven-
tion n'affecte pas la
Convention du 25 oc-
tobre 1980 sur les as-
pects civils de l'en-
lèvement international
d'enfants, dans les re-
lations entre les Parties
aux deux Conventions.
Rien n'empêche ce-
pendant que des dispo-
sitions de la présente
Convention soient in-
voquées pour obtenir
le retour d'un enfant
qui a été déplacé ou re-
tenu illicitement, ou
pour organiser le droit
de visite.

This Convention shall
not affect the applica-
tion of the Conven-
tion of 25 October
1980 on the Civil As-
pects of International
Child Abduction, as
between Parties to
both Conventions. No-
thing, however, pre-
cludes provisions of
this Convention from
being invoked for the
purposes of obtaining
the return of a child
who has been wrong-
fully removed or retai-
ned or of organising
access rights.

Denna konvention ska
inte påverka tillämp-
ningen av konventio-
nen av den 25 oktober
1980 om de civila as-
pekterna på internatio-
nella bortföranden av
barn i förbindelser
mellan parter i båda
konventionerna. Det
föreligger dock inget
hinder för att bestäm-
melser i denna kon-
vention åberopas för
återförande av ett barn
som olovligt bortförts
eller kvarhållits eller
för ordnande av um-
gängesrätt.

background image

43

SFS 2012:318

Article 51

Article 51

Artikel 51

Dans les rapports entre
les Etats contractants,
la présente Convention
remplace la Conven-
tion du 5 octobre 1961
concernant la compé-
tence des autorités et
la loi applicable en
matière de protection
des mineurs et la Con-
vention pour régler la
tutelle des mineurs,
signée à La Haye le 12
juin 1902, sans préju-
dice de la reconnais-
sance des mesures pri-
ses selon la Conven-
tion du 5 octobre 1961
précitée.

In relations between
the Contracting States,
this Convention repla-
ces the Convention of
5 October 1961 con-
cerning the powers of
authorities and the law
applicable in respect
of the protection of
minors, and the Con-
vention governing the
guardianship of mi-
nors, signed at The
Hague 12 June 1902,
without prejudice to
the recognition of me-
asures taken under the
Convention of 5 Octo-
ber 1961 mentioned
above.

I förbindelserna mel-
lan de fördragsslu-
tande staterna ska
denna konvention er-
sätta konventionen av
den 5 oktober 1961 om
myndigheters behörig-
het och tillämplig lag i
frågor till skydd för
underåriga och kon-
ventionen rörande för-
mynderskap för min-
deråriga som under-
tecknades i Haag den
12 juni 1902, utan att
det påverkar erkännan-
det av åtgärder som
vidtas enligt ovan-
nämnda konvention av
den 5 oktober 1961.

Article 52

Article 52

Artikel 52

1. La Convention ne
déroge pas aux instru-
ments internationaux
auxquels des Etats
contractants sont Parties
et qui contiennent des
dispositions sur les
matières réglées par la
présente Convention, à
moins qu'une déclara-
tion contraire ne soit
faite par les Etats liés
par de tels instru-
ments.

1. This

Convention

does not affect any in-
ternational instrument
to which Contracting
States are Parties and
which contains provi-
sions on matters go-
verned by the Conven-
tion, unless a contrary
declaration is made by
the States, Parties to
such instrument.

1. Denna konvention
inverkar inte på något
internationellt instru-
ment som de fördrags-
slutande staterna är
parter i och som inne-
håller bestämmelser
om frågor som regle-
ras i konventionen, så-
vida inte en motsatt
förklaring avges av de
stater som är parter i
ett sådant instrument.

background image

44

SFS 2012:318

2. La Convention n'af-
fecte pas la possibilité
pour un ou plusieurs
Etats contractants de
conclure des accords
qui contiennent, en ce
qui concerne les en-
fants habituellement
résidents dans l'un des
Etats Parties à de tels ac-
cords, des dispositions
sur les matières rég-
lées par la présente
Convention.

2. This

Convention

does not affect the
possibility for one or
more Contracting Sta-
tes to conclude agree-
ments which contain,
in respect of children
habitually resident in
any of the States Par-
ties to such agree-
ments, provisions on
matters governed by
this Convention.

2. Denna konvention
inverkar inte på möj-
ligheten för en eller
flera fördragsslutande
stater att ingå överens-
kommelser som inne-
håller bestämmelser
om frågor som regle-
ras i denna konven-
tion med avseende på
barn som har hemvist i
någon av de stater som
är parter i sådana över-
enskommelser.

3. Les accords à con-
clure par un ou plu-
sieurs Etats contrac-
tants sur des matières
réglées par la présente
Convention n'affec-
tent pas, dans les rap-
ports de ces Etats avec
les autres Etats cont-
ractants, l'application
des dispositions de la
présente Convention.

3.

Agreements to be

concluded by one or
more Contracting States
on matters within the
scope of this Conven-
tion do not affect, in
the relationship of
such States with other
Contracting States, the
application of the pro-
visions of this Con-
vention.

3. Överenskommelser
som kan komma att in-
gås av en eller flera
fördragsslutande sta-
ter om frågor som om-
fattas av denna kon-
ventions tillämpnings-
område inverkar inte
på tillämpningen av
bestämmelserna i
denna konvention i för-
hållandet mellan dessa
stater och andra för-
dragsslutande stater.

4. Les

paragraphes

précédents s'appliquent
également aux lois
uniformes reposant sur
l'existence entre les
Etats concernés de
liens spéciaux, notam-
ment de nature régio-
nale.

4. The preceding para-
graphs also apply to
uniform laws based on
special ties of a regio-
nal or other nature bet-
ween the States con-
cerned.

4. De föregående punk-
terna ska även vara
tillämpliga på enhet-
liga lagar som är grun-
dade på särskilda för-
bindelser av regional
eller annan karaktär
mellan berörda stater.

Article 53

Article 53

Artikel 53

1. La Convention ne
s'applique qu'aux me-
sures prises dans un
Etat après l'entrée en
vigueur de la Conven-
tion pour cet Etat.

1. The

Convention

shall apply to measu-
res only if they are ta-
ken in a State after the
Convention has ente-
red into force for that
State.

1. Konventionen

ska

vara tillämplig på åt-
gärder endast om de
vidtas i en stat efter
det att konventionen
har trätt i kraft för den
staten.

background image

45

SFS 2012:318

2. La

Convention

s'applique à la recon-
naissance et à l'exécu-
tion des mesures prises
après son entrée en vi-
gueur dans les rapports
entre l'Etat où les me-
sures ont été prises et
l'Etat requis.

2. The

Convention

shall apply to the re-
cognition and enforce-
ment of measures ta-
ken after its entry into
force as between the
State where the mea-
sures have been taken
and the requested
State.

2. Konventionen

ska

vara tillämplig på er-
kännande och verk-
ställighet av åtgärder
som vidtas efter det att
den har trätt i kraft
mellan den stat där åt-
gärderna har vidtagits
och den anmodade sta-
ten.

Article 54

Article 54

Artikel 54

1. Toute communica-
tion à l'Autorité cen-
trale ou à toute autre
autorité d'un Etat cont-
ractant est adressée
dans la langue origi-
nale et accompagnée
d'une traduction dans
la langue officielle ou
l'une des langues offi-
cielles de cet Etat ou,
lorsque cette traduc-
tion est difficilement
réalisable, d'une tra-
duction en français ou
en anglais.

1. Any communication
sent to the Central
Authority or to another
authority of a Contrac-
ting State shall be in
the original language,
and shall be accompa-
nied by a translation
into the official langu-
age or one of the offi-
cial languages of the
other State or, where
that is not feasible, a
translation into French
or English.

1. Varje meddelande
som sänds till central-
myndigheten eller till
en annan myndighet i
en fördragsslutande
stat ska vara avfattat
på originalspråket och
åtföljas av en översätt-
ning till det officiella
språket eller ett av de
officiella språken i den
andra staten eller, om
det är svårt att få till
stånd en sådan över-
sättning, en översätt-
ning till franska eller
engelska.

2. Toutefois, un Etat
contractant pourra, en
faisant la réserve pré-
vue à l'article 60, s'op-
poser à l'utilisation
soit du français, soit de
l'anglais.

2. However, a Cont-
racting State may, by
making a reservation
in accordance with Ar-
ticle 60, object to the
use of either French or
English, but not both.

2. En

fördragsslu-

tande stat får genom
reservation i enlighet
med artikel 60 dock
motsätta sig använd-
ningen av antingen
franska eller engelska,
dock inte båda.

Article 55

Article 55

Artikel 55

1. Un Etat contractant
pourra, conformément
à l'article 60:

1. A Contracting State
may, in accordance
with Article 60,

1. En

fördragsslu-

tande stat får i enlighet
med artikel 60

background image

46

SFS 2012:318

a) réserver la compé-
tence de ses autorités
pour prendre des me-
sures tendant à la pro-
tection des biens d'un
enfant situés sur son
territoire;

a)

reserve the juris-

diction of its authori-
ties to take measures
directed to the protec-
tion of property of a
child situated on its
territory;

a) förbehålla

sina

myndigheter behörig-
het att vidta åtgärder
till skydd för ett barns
egendom som befinner
sig inom dess territo-
rium,

b)

se réserver de ne

pas reconnaître une re-
sponsabilité parentale
ou une mesure qui se-
rait incompatible avec
une mesure prise par
ses autorités par rap-
port à ces biens.

b) reserve the right not
to recognise any pa-
rental responsibility or
measure in so far as it
is incompatible with
any measure taken by
its authorities in rela-
tion to that property.

b) förbehålla sig rätten
att inte erkänna föräld-
raansvar eller en åtgärd
som strider mot en åt-
gärd som dess myn-
digheter vidtagit med
avseende på den egen-
domen.

2.

La réserve pourra

être restreinte à certai-
nes catégories de
biens.

2. The reservation may
be restricted to certain
categories of property.

2. Reservationen

får

begränsas till vissa ka-
tegorier av egendom.

Article 56

Article 56

Artikel 56

Le Secrétaire général de
la Conférence de La
Haye de droit interna-
tional privé convoque
périodiquement une
Commission spéciale
afin d'examiner le fon-
ctionnement pratique
de la Convention.

The Secretary General of
the Hague Conference
on Private Internatio-
nal Law shall at regu-
lar intervals convoke a
Special Commission
in order to review the
practical operation of
the Convention.

Generalsekreteraren
för Haagkonferensen
för internationell privat-
rätt ska med jämna
mellanrum samman-
kalla en specialkom-
mission för att granska
den praktiska tillämp-
ningen av denna kon-
vention.

CHAPITRE VII

CHAPTER VII

KAPITEL VII

CLAUSES FINALES

FINAL CLAUSES

SLUTBESTÄMMEL-
SER

Article 57

Article 57

Artikel 57

1. La Convention est
ouverte à la signature
des Etats qui étaient
Membres de la Con-
férence de La Haye de
droit international privé
lors de sa Dix-hui-
tième session.

1. The

Convention

shall be open for signa-
ture by the States
which were Members
of the Hague Confe-
rence on Private Inter-
national Law at the
time of its Eighteenth
Session.

1. Konventionen

ska

vara öppen för under-
tecknande av de stater
som var medlemmar i
Haagkonferensen för
internationell privat-
rätt vid tidpunkten för
dess artonde session.

background image

47

SFS 2012:318

2. Elle sera ratifiée,
acceptée ou approu-
vée et les instruments
de ratification, d'accepta-
tion ou d'approbation
seront déposés auprès
du Ministère des
Affaires Etrangères du
Royaume des Pays-
Bas, dépositaire de la
Convention.

2. It shall be ratified,
accepted or approved
and the instruments of
ratification, accep-
tance or approval shall
be deposited with the
Ministry of Foreign
Affairs of the King-
dom of the Nether-
lands, depositary of
the Convention.

2. Den ska ratificeras,
godtas eller godkännas
och ratifikations-, god-
tagande- eller godkän-
nandeinstrumenten de-
poneras hos utrikesmi-
nisteriet i Konungari-
ket Nederländerna,
som är depositarie för
konventionen.

Article 58

Article 58

Artikel 58

1.

Tout autre Etat

pourra adhérer à la
Convention après son
entrée en vigueur en
vertu de l'article 61,
paragraphe 1.

1. Any other State may
accede to the Conven-
tion after it has entered
into force in accor-
dance with Article 61,
paragraph 1.

1. Varje annan stat får
ansluta sig till konven-
tionen efter det att den
har trätt i kraft i enlig-
het med artikel 61.1.

2. L'instrument d'adhé-
sion sera déposé aup-
rès du dépositaire.

2.

The instrument of

accession shall be de-
posited with the depo-
sitary.

2. Anslutningsinstru-
mentet ska deponeras
hos depositarien.

3. L'adhésion

n'aura

d'effet que dans les
rapports entre l'Etat
adhérant et les Etats
contractants qui n'au-
ront pas élevé d'objec-
tion à son encontre
dans les six mois après
la réception de la noti-
fication prévue à l'ar-
ticle 63, lettre b). Une
telle objection pourra
également être élevée
par tout Etat au mo-
ment d'une ratifica-
tion, acceptation ou
approbation de la
Convention, ulté-
rieure à l'adhésion.
Ces objections seront
notifiées au déposi-
taire.

3. Such accession shall
have effect only as re-
gards the relations bet-
ween the acceding
State and those Cont-
racting States which
have not raised an ob-
jection to its accession
in the six months after
the receipt of the noti-
fication referred to in
sub-paragraph b of Ar-
ticle 63. Such an ob-
jection may also be ra-
ised by States at the
time when they ratify,
accept or approve the
Convention after an
accession. Any such
objection shall be noti-
fied to the depositary.

3. Anslutningen

får

verkan endast i förhål-
landet mellan den an-
slutande staten och de
fördragsslutande sta-
ter som inte har gjort
någon invändning mot
anslutningen inom sex
månader efter det att
underrättelsen i artikel
63 b har mottagits.
Stater kan göra en så-
dan invändning även
när de efter en anslut-
ning ratificerar, godtar
eller godkänner kon-
ventionen. Deposita-
rien ska underrättas
om varje sådan in-
vändning.

background image

48

SFS 2012:318

Article 59

Article 59

Artikel 59

1. Un Etat qui com-
prend deux ou plu-
sieurs unités territoria-
les dans lesquelles des
systèmes de droit dif-
férents s'appliquent
aux matières régies par
la présente Convention
pourra, au moment de
la signature, de la rati-
fication, de l'accepta-
tion, de l'approbation
ou de l'adhésion, dé-
clarer que la Conven-
tion s'appliquera à tou-
tes ses unités territori-
ales ou seulement à
l'une ou à plusieurs
d'entre elles, et pourra
à tout moment modi-
fier cette déclaration
en faisant une nouvelle
déclaration.

1. If a State has two or
more territorial units
in which different sys-
tems of law are appli-
cable in relation to
matters dealt with in
this Convention, it
may at the time of sig-
nature, ratification, ac-
ceptance, approval or
accession declare that
the Convention shall
extend to all its territo-
rial units or only to
one or more of them
and may modify this
declaration by sub-
mitting another decla-
ration at any time.

1. En

fördragsslu-

tande stat som består
av två eller flera terri-
toriella enheter med
olika rättssystem i frå-
gor som regleras i
denna konvention får
vid undertecknande,
ratificering, godta-
gande, godkännande
eller anslutning för-
klara att konventionen
ska omfatta alla dess
enheter eller endast en
eller flera av dem och
får när som helst ändra
sin förklaring genom
att avge en ny förkla-
ring.

2. Ces déclarations se-
ront notifiées au dépo-
sitaire et indiqueront
expressément les uni-
tés territoriales aux-
quelles la Convention
s'applique.

2.

Any such declara-

tion shall be notified to
the depositary and
shall state expressly
the territorial units to
which the Convention
applies.

2. Depositarien

ska

underrättas om varje
sådan förklaring och i
förklaringen ska ut-
tryckligen anges för
vilka territoriella enhe-
ter konventionen ska
tillämpas.

3. Si un Etat ne fait
pas de déclaration en
vertu du présent ar-
ticle, la Convention
s'appliquera à l'ensem-
ble du territoire de cet
Etat.

3. If a State makes no
declaration under this
Article, the Conven-
tion is to extend to all
territorial units of that
State.

3. Om en stat inte av-
ger någon förklaring
enligt denna artikel,
ska konventionen om-
fatta alla dess territori-
ella enheter.

background image

49

SFS 2012:318

Article 60

Article 60

Artikel 60

1. Tout Etat contrac-
tant pourra, au plus
tard au moment de la
ratification, de l'accep-
tation, de l'approbation
ou de l'adhésion, ou au
moment d'une déclara-
tion faite en vertu de
l'article 59, faire soit
l'une, soit les deux ré-
serves prévues aux ar-
ticles 54, paragraphe
2, et 55. Aucune autre
réserve ne sera ad-
mise.

1. Any State may, not
later than the time of
ratification, accep-
tance, approval or ac-
cession, or at the time
of making a declara-
tion in terms of Article
59, make one or both
of the reservations
provided for in Artic-
les 54, paragraph 2,
and 55. No other reser-
vation shall be permit-
ted.

1. Varje stat får senast
vid ratificering, godta-
gande, godkännande
eller anslutning eller
då en förklaring i en-
lighet med artikel 59
avges anmäla en av el-
ler båda de reservatio-
ner som avses i artikel
54.2 och artikel 55.
Ingen annan reserva-
tion ska vara tillåten.

2. Tout Etat pourra, à
tout moment, retirer
une réserve qu'il aura
faite. Ce retrait sera
notifié au dépositaire.

2. Any State may at
any time withdraw a
reservation it has
made. The withdrawal
shall be notified to the
depositary.

2.

Varje stat får när

som helst återta en re-
servation som den har
anmält. Depositarien
ska underrättas om ett
sådant återtagande.

3. L'effet de la réserve
cessera le premier jour
du troisième mois du
calendrier après la no-
tification mentionnée
au paragraphe précé-
dent.

3. The

reservation

shall cease to have ef-
fect on the first day of
the third calendar
month after the notifi-
cation referred to in
the preceding para-
graph.

3. Reservationen

ska

upphöra att gälla den
första dagen i den
tredje kalendermåna-
den efter det att den
underrättelse som av-
ses i föregående punkt
har lämnats.

Article 61

Article 61

Artikel 61

1. La Convention en-
trera en vigueur le pre-
mier jour du mois sui-
vant l'expiration d'une
période de trois mois
après le dépôt du troi-
sième instrument de
ratification, d'accepta-
tion ou d'approbation
prévu par l'article 57.

1. The

Convention

shall enter into force
on the first day of the
month following the
expiration of three
months after the depo-
sit of the third instru-
ment of ratification,
acceptance or approval
referred to in Article
57.

1. Konventionen träder
i kraft den första dagen
i den månad som följer
efter utgången av tre
månader efter det att
det tredje ratifikations-,
godtagande- eller god-
kännandeinstrument
som avses i artikel 57
har deponerats.

2. Par la suite, la Con-
vention entrera en vi-
gueur:

2. Thereafter the Con-
vention shall enter into
force –

2. Därefter träder kon-
ventionen i kraft

background image

50

SFS 2012:318

a) pour chaque Etat ra-
tifiant, acceptant ou
approuvant postérieure-
ment, le premier jour
du mois suivant l'expi-
ration d'une période de
trois mois après le
dépôt de son instru-
ment de ratification,
d'acceptation, d'appro-
bation ou d'adhésion;

a) for each State rati-
fying, accepting or
approving it subse-
quently, on the first
day of the month follo-
wing the expiration of
three months after the
deposit of its instru-
ment of ratification, ac-
ceptance, approval or
accession;

a)

i förhållande till

varje stat som senare
ratificerar, godtar eller
godkänner den, den
första dagen i den må-
nad som följer efter ut-
gången av tre måna-
der efter det att dess ra-
tifikations-, godta-
gande-, godkännande-
eller anslutningsinstru-
ment har deponerats,

b) pour chaque Etat
adhérant, le premier
jour du mois suivant
l'expiration d'une péri-
ode de trois mois après
l'expiration du délai de
six mois prévu à l'ar-
ticle 58, paragraphe 3;

b) for each State acce-
ding, on the first day
of the month following
the expiration of three
months after the expi-
ration of the period of
six months provided in
Article 58, paragraph
3;

b) i förhållande till
varje anslutande stat,
den första dagen i den
månad som följer ef-
ter utgången av tre må-
nader efter utgången
av den period på sex
månader som avses i
artikel 58.3,

c) pour les unités terri-
toriales auxquelles la
Convention a été éten-
due conformément à
l'article 59, le premier
jour du mois suivant
l'expiration d'une péri-
ode de trois mois après
la notification visée
dans cet article.

c) for a territorial unit
to which the Conven-
tion has been extended
in conformity with Ar-
ticle 59, on the first
day of the month follo-
wing the expiration of
three months after the
notification referred to
in that Article.

c) i förhållande till en
territoriell enhet som
konventionen har ut-
sträckts till i enlighet
med artikel 59, den
första dagen i den må-
nad som följer efter ut-
gången av tre måna-
der efter den underrät-
telse som avses i den
artikeln.

Article 62

Article 62

Artikel 62

1. Tout Etat Partie à la
Convention pourra dé-
noncer celle-ci par une
notification adressée
par écrit au déposi-
taire. La dénonciation
pourra se limiter à cer-
taines unités territoria-
les auxquelles s'appli-
que la Convention.

1. A State Party to the
Convention may de-
nounce it by a notifica-
tion in writing addres-
sed to the depositary.
The denunciation may
be limited to certain
territorial units to
which the Convention
applies.

1. En stat som är part i
konventionen får säga
upp den genom en
skriftlig underrättelse
ställd till depositarien.
Uppsägningen får be-
gränsas till vissa terri-
toriella enheter på
vilka konventionen är
tillämplig.

background image

51

SFS 2012:318

2. La

dénonciation

prendra effet le pre-
mier jour du mois sui-
vant l'expiration d'une
période de douze mois
après la date de récep-
tion de la notification
par le dépositaire.
Lorsqu'une période
plus longue pour la
prise d'effet de la dé-
nonciation est spéci-
fiée dans la notifica-
tion, la dénonciation
prendra effet à l'expi-
ration de la période en
question.

2. The

denunciation

takes effect on the first
day of the month follo-
wing the expiration of
twelve months after
the notification is re-
ceived by the deposi-
tary. Where a longer
period for the denunci-
ation to take effect is
specified in the notifi-
cation, the denuncia-
tion takes effect upon
the expiration of such
longer period.

2. Uppsägningen

får

verkan den första da-
gen i den månad som
följer efter utgången
av tolv månader efter
det att depositarien har
mottagit underrättel-
sen. När en längre
uppsägningstid anges i
underrättelsen, får
uppsägningen verkan
efter utgången av en
sådan längre period.

Article 63

Article 63

Artikel 63

Le dépositaire noti-
fiera aux Etats mem-
bres de la Conférence
de La Haye de droit
international privé,
ainsi qu'aux Etats qui
auront adhéré confor-
mément aux disposi-
tions de l'article 58:

The depositary shall
notify the States Mem-
bers of the Hague
Conference on Private
International Law and
the States which have
acceded in accordance
with Article 58 of the
following –

Depositarien ska un-
derrätta de stater som
är medlemmar i Haag-
konferensen för inter-
nationell privaträtt och
de stater som har an-
slutit sig i enlighet
med artikel 58 om

a) les signatures, ratifi-
cations, acceptations
et approbations visées
à l'article 57;

a) the signatures, ratifi-
cations, acceptances
and approvals referred
to in Article 57;

a) de undertecknanden,
ratifikationer, godta-
ganden och godkän-
nanden som avses i ar-
tikel 57,

b) les adhésions et les
objections aux adhé-
sions visées à l'article
58;

b) the accessions and
objections raised to ac-
cessions referred to in
Article 58;

b)

de anslutningar och

de invändningar som
gjorts mot anslut-
ningar som avses i ar-
tikel 58,

c) la date à laquelle la
Convention entrera en
vigueur conformé-
ment aux dispositions
de l'article 61;

c) the date on which
the Convention enters
into force in accor-
dance with Article 61;

c) dagen för konven-
tionens ikraftträdande
enligt artikel 61,

d) les

déclarations

mentionnées aux artic-
les 34, paragraphe 2, et
59;

d) the declarations re-
ferred to in Articles
34, paragraph 2, and
59;

d)

de förklaringar som

avses i artikel 34.2 och
artikel 59,

background image

52

SFS 2012:318

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

e)

les accords men-

tionnés à l'article 39;

e) the agreements re-
ferred to in Article 39;

e) de överenskommel-
ser som avses i artikel
39,

f)

les réserves visées

aux articles 54, para-
graphe 2, et 55 et le re-
trait des réserves prévu
à l'article 60, para-
graphe 2;

f) the reservations re-
ferred to in Articles
54, paragraph 2, and
55 and the withdra-
wals referred to in Ar-
ticle 60, paragraph 2;

f) de

reservationer

som avses i artikel
54.2 och artikel 55
samt de återtaganden
som avses i artikel
60.2,

g) les

dénonciations

visées à l'article 62.

g) the denunciations re-
ferred to in Article 62.

g) de

uppsägningar

som avses i artikel 62.

En foi de quoi, les
soussignés, dûment
autorisés, ont signé la
présente Convention.

In witness whereof the
undersigned, being
duly authorised there-
to, have signed this
Convention.

Till bekräftelse härav
har undertecknade,
därtill vederbörligen
befullmäktigade, un-
dertecknat denna kon-
vention.

Fait à La Haye, le 19
octobre 1996, en
français et en anglais,
les deux textes faisant
également foi, en un
seul exemplaire, qui
sera déposé dans les
archives du Gouverne-
ment du Royaume des
Pays-Bas et dont une
copie certifiée con-
forme sera remise, par
la voie diplomatique, à
chacun des Etats mem-
bres de la Conférence
de La Haye de droit
international privé lors
de la Dix-huitième
session.

Done at The Hague,
on the 19th day of Oc-
tober 1996, in the Eng-
lish and French langu-
ages, both texts being
equally authentic, in a
single copy which
shall be deposited in
the archives of the Go-
vernment of the King-
dom of the Nether-
lands, and of which a
certified copy shall be
sent, through diploma-
tic channels, to each of
the States Members of
the Hague Conference
on Private Internatio-
nal Law at the date of
its Eighteenth Session.

Utfärdad i Haag den
19 oktober 1996, på
engelska och franska
språken, vilka båda
texter är lika giltiga, i
ett enda exemplar som
ska deponeras i
Kungariket Nederlän-
dernas regerings arkiv,
och av vilken en be-
styrkt kopia på diplo-
matisk väg ska tillstäl-
las varje stat som är
medlem i Haagkonfe-
rensen för internatio-
nell privaträtt vid tid-
punkten för dess ar-
tonde session.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.